تولید محصولات جدید و توانمندسازی مدیران

دانلود پایان نامه
راهبردهایی که بدون واسطه بر گسترش همکاری بین بنگاه  ها اثر دارند، عبارتند از:
اصلاح روش تأمین مالی: اولویت تأمین سرمایه در گردش برای بنگاه  های فعال در همکاری بین بنگاهی؛
ایجاد مجتمع‌های تخصصی: همجواری بین بنگاه  ها در مجتمع‌های تخصصی (شهرک‌های صنعتی، مجتمع‌های پژوهشی و…) برای تسهیل ارتباط بین بنگاه  ها؛
تولید و انتشار اطلاعات: اطلاع از عملکرد و سوابق سایر بنگاه  ها (از طریق رتبه  بندی بنگاه  ها) برای تسهیل شناسایی و انتخاب شرکای تجاری؛
تنظیم شرایط فعالیت ها و محصولات : تدوین استانداردهای همکاری بین بنگاهی به ویژه در موارد حقوقی برای کاهش اختلافات و تسریع در رسیدگی به دعاوی مربوط.
حاکمیت باید از همکاری  هایی حمایت کند که تا حدی موفق بوده  اند(فاطمی امین،1392).
در شکل ، ارتباط بین راهبرد «گسترش همکاری بین بنگاه ها» با سایر راهبردها نمایش داده شده است.
شکل 4: ارتباط راهبرد «گسترش همکاری بین بنگاه ها» با سایر راهبردها(فاطمی امین،1392)
تغییر اندازه بنگاه ها
حوزه فعالیت بنگاه  ها در طول یا عرض زنجیره تأمین می  تواند تغییر کند. افزایش اندازه در طول زنجیره، شامل تأمین یا تولید محصولات بالادستی و پایین دستی توسط یک بنگاه است که می  تواند باعث کاهش قیمت و افزایش پایداری زنجیره شود. همچنین افزایش اندازه بنگاه  ها در عرض زنجیره نیز دارای مزایای خاص خود است که عبارتند از:
صرفه مقیاس در خرید مواد اولیه، فروش محصول و تولید محصولات جدید؛
تأمین منابع بیشتر برای تحقیق و توسعه و اجرای پروژه  های پژوهشی؛
امکان  پذیری نظارت بر عملکرد بنگاه و کیفیت محصولات آن و در نتیجه، بهبود کیفیت محصولات.
این موارد می  توانند باعث کاهش قیمت، افزایش کیفیت و در نتیجه، بهبود رقابت  پذیری شود.
برون   سپاری برخی از فعالیت  ها نیز نوعی اصلاح اندازه بنگاه محسوب می  شود که به بنگاه کمک می  کند بر فرایندهای کلیدی خود متمرکز شده، از طریق همکاری با سایر بنگاه  ها، بخشی از محصولات مورد نیاز خود را تأمین کند.
افزایش اندازه بنگاه باعث افزایش پیچیدگی مدیریت بنگاه می  شود که تا حدی با اصلاح ساختارهای سازمانی و توانمندسازی مدیران قابل رفع است. همچنین بنگاه  های بزرگ ممکن است چالش  های اقتصادی و سیاسی بزرگی نیز در پی داشته باشند، این چالش  ها تا حدی از طریق تجارت خارجی، افزایش شفافیت فرایندها و اصلاح ساختار حاکمیت قابل پیشگیری  اند. با توجه به مزایا و معایب افزایش یا کاهش اندازه بنگاه  ها، در هر مورد باید تدابیر لازم اتخاذ شود(فاطمی امین،1392).
در طراحی و اجرای این راهبرد باید خط‌ مشی های افزایش پایداری، افزایش بهره وری، برقراری توازن در توزیع فرصت ها و منابع و کاهش فساد رعایت شوند. راهبردهایی که بدون واسطه بر اصلاح اندازه بنگاه ها اثر دارند، عبارتند از:
اصلاح روش تأمین مالی: اولویت در تأمین منابع مالی برای خرید و ادغام بنگاه ها؛
اصلاح روش تأمین مالی: اولویت در تأمین سرمایه در گردش برای بنگاه های دارای اندازه مناسب؛
ایجاد و تکمیل کارگاه ها: تعیین حداقل ظرفیت برای اولویت دار شدن یک فرصت سرمایه گذاری.
در شکل زیر ارتباط بین راهبرد «اصلاح اندازه بنگاه ها» با سایر راهبردها نمایش داده شده است.
شکل 5: ارتباط راهبرد «اصلاح اندازه بنگاه ها» با سایر راهبردها(فاطمی امین،1392)
اصلاح مالکیت بنگاه :