تولید محصولات جدید و مدیریت کیفیت جامع

دانلود پایان نامه

در چندین مقاله نیز به طراحی سیستم خبره جهت کنترل پارامترهای کنترلی در خطوط تولید خاص اشاره شده است. بناستره، اُرس و پریس [12] در سال 2004 یک سیستم خبره جهت کنترل یک پارامتر کنترلی و تعیین اقدامات اصلاحی مورد نیاز بر روی آن در صنایع تولید روغن زیتون، طراحی نمودند. پائولو و پوگجانر [13] در سال 1999 سیستم خبرهای طراحی نمودند که وظیفه آن کنترل جذب سطحی ماشینهای خنک کننده با استفاده از شبکههای عصبی و سیستمهای خبره بود. داویدسون [14] هم در سال 1994 در مقاله خود به استفاده از سیستم خبره در صنایع غذایی اشاره کرده است.
چن، لی و زاین [15] در سال 2007 سیستم خبرهای را بر اساس کنترل ماتریسی پویای تطبیقی برای کنترل مدارهای بالمیل در صنایع طراحی نمودند که از آن میتوان در صنعت کاشی و سرامیک نیز بهره جست. لی [16] نیز در سال 2005 در پایاننامه خود سیستم خبرهای را طراحی نموده است که به تشخیص عیوب سطح کاشیهای براق به صورت اتوماتیک کمک میکند.
1-2- اهمیت موضوع، هدف از انجام تحقیق و روش انجام تحقیق
تحولات شتابان اخیر در بازارهای رقابتی باعث توجه بیش از پیش به مبانی و نگرش مدیریت کیفیت در سازمانهای تولیدی و خدماتی شده است و به تبع آن استفاده گستردهتری از ابزارهای مدیریت کیفیت در اداره این سازمانها به عمل میآید.
کنترل آماری فرایند یکی از بهترین ابزارهای مدیریت کیفیت جامع است که عموماً برای مینیمم کردن واریانس هر فرایند به کار گرفته میشود. کنترل آماری فراینددو کارکرد عمده دارد که عبارتند از:
کنترل فرایندها و تشخیص انحرافات فرایندها
انجام اقدام اصلاحی
با توجه به پیشرفت صنایع در دهههای اخیر و ایجاد محیطهای تولیدی بزرگ با فرایندهای طولانی، پیچیده و حساس، نیاز به استفاده از یک سیستم کنترل آماری فرایندبیش از پیش لزوم پیدا کرده است. اما به علت وجود پارامترهای کنترلی زیاد و تغییرات مداوم آنها، صنایع تولیدی شدیداً به یک سیستم کنترل کیفیت اتوماتیک نیازمندند. تحقیقات زیادی بر روی این زمینه صورت گرفته است اما همگی آنها تمرکز خود را بر روی کنترل فرایند گذاشتهاند و به فعالیت دیگر یعنی انجام اقدام اصلاحی توجه خاصی ننمودهاند. به دلیل زیاد بودن تعداد پارامترهای کنترلی، کنترل آنها به صورت یکپارچه نیز بسیار مشکل خواهد بود و لذا تعیین وضعیت محصول نهایی قبل از تولید بسیار مشکل است.
یکی دیگر از مشکلات صنایع تولیدی عدم اطلاع از وضعیت تولید محصولات جدید میباشد. در این صنایع معمولاً برای تعیین پارامترهای کنترلی هر فرایند از روش آزمون و خطا استفاده میکنند و به همین دلیل میزان محصولات خراب در ابتدای تولید بسیار زیاد است و به مرور و با تنظیم شدن کلیه پارامترهای کنترلی کاهش مییابد.
با استفاده از روشی که در این تحقیق بیان شده است میتوان کلیه پارامترهای کنترلی در طول خط تولید را به صورت یکپارچه کنترل نمود و در ضمن امکان تعیین پارامترهای کنترلی محصول نهایی نیز امکان پذیر خواهد بود.
با استفاده از سیستمهای خبره و تعیین حالات مختلف هر پارامتر به مرور زمان و یافتن روابط مابین پارامترها از طریق روشهای آماری و تعیین قوانین حاکم بر آنها میتوان یک سیستم هوشمند ایجاد نمود به طوری که ورودیهای سیستم وضعیت فعلی هر پارامتر از هر فرایند خواهد بود و خروجی این سیستم وضعیت کنترل هر فرایند (تحت کنترل یا خارج شدن از کنترل) و نیز پارامترهای کنترلی محصول نهایی خواهد بود.
با استفاده از این سیستم خبره میتوان اقدامات اصلاحی پیشنهادی را ابتدا شبیهسازی نمود و پس از اثبات کارایی آن، سریعاً اقدام اصلاحی مناسب را اعلام نمود. این شبیهسازی در تنظیم اولیه پارامترهای کنترلی نیز میتواند به کار گرفته شود به طوری که قبل از شروع به تولید واقعی، میتوان وضعیت پارامترهای محصول نهایی را با استفاده از این سیستم بررسی نمود تا از مناسب بودن آن اطمینان حاصل کرد. در ضمن با استفاده از این سیستم میتوان چندین پارامتر را به طور همزمان کنترل نمود.
سیستم طراحی شده در این تحقیق تاکنون در هیچ صنعتی در ایران برای مباحث کیفیتی استفاده نشده است و در مقالات اندکی نیز به اجرای آن در بعضی از صنایع خارج از کشور اشاره شده است. در چندین مقاله تنها به کنترل یک پارامتر توسط یک سیستم خبره اشاره شده است.
روش تحقیق به صورت مطالعات کتابخانهای و اینترنتی به همراه طراحی یک سیستم خبره(با یکی از نرم افزارهای موجود)، تجزیه وتحلیل، پیاده سازی در شرکت کاشی مرجان و اعلام نتایج حاصله است.
1-3- معرفی فصلهای بعدی
این رساله متشکل از پنج فصل است. مرور بر ادبیات موضوع در فصل اول بیان شد. در فصل دوم نحوه استقرار کنترل آماری فرایند مورد بحث قرار میگیرد. در فصل سوم نحوه طراحی یک سیستم خبره برای استفاده در کنترل آماری فرایند مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طراحی و پیاده سازی سیستم خبره طراحی شده در شرکت کاشی مرجان در فصل چهارم آمده است و نهایتاً در فصل پنجم نتیجهگیری کلی از تحقیق و پیشنهادات آتی آورده میشود.
فصل دوم
پیادهسازی یک سیستم کنترل آماری فرایند
2-1- مقدمه
در این فصل پیادهسازی یک سیستم کنترل آماری فرایند مورد بررسی اجمالی قرار خواهد گرفت و نکاتی که بایستی برای سهولت در طراحی سیستم خبره مورد نظر، در نظر گرفته شود عنوان خواهد شد.
2-2- کنترل کیفیت
کنترل کیفیت قدمتی برابر با تولید دارد. هر آنچه انسان حتی قرنها قبل از میلاد مسیح تولید کرده است دارای دقت و ظرافتی است که نشان از توجه سازندگان آن به کیفیت دارد. نگاهی بر دست ساختههای انسان باستان در موزهها و یا عجایب هفتگانه جهان نظیر اهرام ثلاثه مصر، مجسمه ابوالهول و دیوار چین تایید خوبی بر این ادعا است.