تولید ناخالص داخلی و افزایش قیمتها

دانلود پایان نامه

ri
0060/0
0702/0
ru
0541/0
0116/0-
oil
6783/0
0056/0-
pd
0000/0
1976/8
0000/0
4578/3
c
منبع: محاسبات تحقیق

5.2.4 تفسیر نتایج مدل نرخ ارز تعادلی با استفاده از الگوی LSTR1
متغیرهای معنادار در قسمت خطی این الگو شامل تفاضل لگاریتم حجم پول (M2)، تفاضل لگاریتم تولید ناخالص داخلی، تفاضل نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی و نرخ سود سپردههای کوتاهمدت داخلی میباشد. همانطور که در جدول (4-4) مشاهده میشود، ضریب تفاضل لگاریتم حجم پول برابر با 798/0 بوده که به مقدار پیش فرض الگو که برابر یک میباشد نزدیک است. ضریب لگاریتم تولید ناخالص داخلی کوچکتر از صفر بوده که این نیز با شرایط الگو مطابقت دارد. نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی از دیگر متغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز است. در واقع افزایش مخارج دولتی موجب افزایش تقاضا و به در نتیجه افزایش قیمتها میشود، و افزایش قیمتها با کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در سطح بینالملل، منجر به افزایش نرخ ارز اسمی میشود. از طرف دیگر، چنانچه دولت افزایش مخارج خود را از طریق انتشار اسکناس تأمین کند، این نیز به نوبه خود منجر به افزایش حجم پول و شده و در نهایت به افزایش نرخ ارز اسمی میانجامد. نرخ بهرهخارجی آخرین متغیر معنادار در قسمت خطی الگو میباشد. این متغیر در واقع اثر بازدهی سرمایهگذاری در خارج و به دنبال آن نقل و انتقالات ارزی که تغییر نرخ ارز را در پی خواهد داشت را در الگو وارد میکند.
متغیر گذار در این الگو تفاضل لگاریتم حجم پول میباشد. پارامتر آستانه برابر 42/3 برآورد شده و این به بدان معنا است که در صورت افزایش تفاضل لگاریتم حجم پول بیش از 42/3، ضرایب متغیرها برابر حاصل جمع ضرایب معنادار در بخش خطی و غیرخطی خواهد بود.
قیمت نفت نیز یکی دیگر از متغیرهای معنادار الگو است. این متغیر در قسمت غیرخطی معنادار است. در توضیح این متغیر، از آنجایی که مهمترین منبع ارزی در کشور ما صادرات نفتی میباشد، لذا افزایش قیمت نفت موجب افزایش حجم ذخایر ارزی شده و این منجر به کاهش ارز میگردد، که این تفسیر با توجه به منفی بودن علامت ضریب این متغیر بهطور تجربی نیز قابل پذیرش است.
بعلاوه، در برآورد این الگو متغیر نرخ بهرهوری نه در قسمت خطی و نه در قسمت غیرخطی معنادار نمیباشد. لازم به ذکر است، به علت چنین رفتاری گاه ممکن است با استفاده از رابطه خطی به اشتباه به این نتیجه رسیم که رابطهای میان این متغیرها وجود ندارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   استراتژی قیمت گذاری صادراتی و استراتژی ترفیعات صادراتی

6.2.4 برآورد انحرافهای نرخ ارز تعادلی
پس از تعیین الگوی نرخ ارز تعادلی، سطوح نرخ ارز تعادلی بر اساس الگو استخراج میشود؛ سپس با مقایسه این مقادیر تعادلی با مقادیر تحقق یافته نرخ ارز، انحرافات نرخ ارز را محاسبه خواهد شد. در شکل (4-2) این دو مقدار در مقایسه با یکدیگر در نمودار رسم شده است.
انحرافات نرخ ارز تعادلی بیانگر تفاضل مقادیر تحقق یافته و مقادیر نرخ ارز تعادلی است، که در نموادر (4-3) ترسیم شده است.
نمودار4-1- مقادیر تحقق یافته و مقادیر تعادلی نرخ ارز