تولید ناخالص داخلی و شناسایی و تشخیص

دانلود پایان نامه
متغیر فاصله، فاصله پایتخت کشور ایران با پایتخت شرکای تجاری منتخب را بیان می کند و عامل مهمی در الگوهای جغرافیای تجاری است.فاصله بیشتر دو شریک تجاری و هزینه حمل و نقل بیشتر تجارت دو طرفه سبب می شود که منافع حاصل از تجارت کاهش یابد.از این رو علامت ضریب آن منفی می باشد.اطلاعات مربوطه از سایت www.geobytes.com /city distance استخراج شده است.
با توجه به نمودار زیر که مبین ارتباط فاصله پایتخت کشورهای منتخب با تهران هستند، مشاهده میگردد گرچه شمای کلی مبنی بر وجود رابطه منفی بین فاصله و حجم مبادلات است ولی این ارتباط کاملا مستقیم نبوده است، و کشورهایی وجود دارند که با وجود فاصله جغرافیایی زیاد ، حجم تجارت بالایی با ایران دارند .مانند کشورهای چین و کره.
نمودار3-5 – حجم مبادلات و فاصله
متغیر لیندر(LIN)
اگر تولید ناخالص سرانه داخلی دو کشور به عنوان نماینده تشابه مطلوبیت یا تشابه ساختارتقاضای دو کشور در نظر گرفته شود، به احتمال زیاد کشورها پس از اشباع بازار داخلی خود به بازار کشورهایی با الگوهای تقاضای مشابه چشم خواهند دوخت ،زیرا تشابه بیشتر دو کشور در محصولات تقاضا شده ، نشان دهنده پتانسیل تجاری بزرگتر خواهد بود ، لذا رابطه شاخص لیندر با حجم مبادلات رابطه مستقیم دارد.نمودار زیر مبین ارتباط مثبت حجم مبادلات و شاخص لیندر می باشد.
نمودار 3-6- حجم مبادلات و تشابه اقتصادی
فصل چهارم
تخمین مدل
4-1-مقدمه
در این فصل تلاش میشود ، مدل مناسبی که بتواند در حد قابل قبولی تغییرات متغیرها را توضیح دهد، طرح و برآورد شود. سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و آزمون فرضیات مطابق با روش‌ تحقیق مطرح شده در فصل سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است اینست که کلیه مباحث مطروحه در فصول قبل زمانی از اهمیت لازم برخوردار خواهند‌بود، که اطلاعات جمع‌آوری شده در این فصل به صورت دقیق و صحیح مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات به درستی تفسیر شود، بنابراین انتخاب شیوه صحیح تحلیل اطلاعات در این فصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بنابراین شکل ضمنی مدل عبارت است از:
TR: حجم مبادلات بین کشور ایران و شرکای تجاری منتخب
GDP: تولید ناخالص سرانه داخلی کشورهای منتخب
GDPI: تولید ناخالص داخلی ایران
POP: جمعیت کشورهای منتخب
POPI: جمعیت ایران
DIS: فاصله جغرافیایی ایران با کشورهای منتخب
LIN: متغیر لیندر
تابع فوق نشاندهنده رابطه بین پتانسیل تجاری کشور ایران و عوامل تاثیر گذار بر آن است . پس از برآورد روابط اقتصادی مدل ،شناسایی و تشخیص اثر هر یک از عوامل میسر می شود.از آنجایی که هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تغییر هر یک از این عوامل بر افزایش حجم تجارت کشور می باشد، لازم است که کشش هر یک از این متغیرها محاسبه گردد. بدین ترتیب مناسب ترین شکل ، تابع کاب داگلاس است که تابعی غیر خطی می باشد.