تولید ناخالص داخلی و موجودی سرمایه

دانلود پایان نامه

جمعیت استان‌های کشور: اطلاعات مربوط به این متغیر که از سال 1379 الی 1390 موجود می‌باشد از سالنامه آماری کل کشور استخراج شده است. ما از این داده‌ها به صورت نرخ رشد استفاده کردیم تا به نحوه اثرگذاری نرخ رشد جمعیت در رشد اقتصادی هر استان پی ببریم. معمولاً جمعیت بالا دلالت بر از دست رفتن هزینه‌های فرصتی دارد که می‌توانست صرف رشد اقتصادی شود از این رو انتظار می‌رود که نرخ رشد جمعیت اثر منفی‌ای بر رشد اقتصادی داشته باشد. (Barro, 1997)
سرمایه‌گذاری فیزیکی استان‌های کشور: تا کنون آمار و اطلاعاتی درباره موجودی سرمایه فیزیکی استان‌های کشور توسط هیچ سازمانی منتشر نشده است. لذا در این تحقیق از یک شاخص جایگزین یعنی حاصل جمع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش غیردولتی و عملکرد اعتبارات عمرانی استان‌ها برای بدست آوردن میزان سرمایه‌گذاری فیزیکی هر استان استفاده کرده‌ایم. درواقع داده‌های ما به نوعی نماینده‌ای برای سرمایه‌گذاری دولتی هستند که در مجموع از نظر کارایی در سطح پایین‌تری نسبت به سایر انواع سرمایه‌گذاری‌ها قرار دارند. مطالعاتی که در داخل کشور در زمینه نحوه اثرگذاری سرمایه‌گذاری دولتی بر رشد اقتصادی انجام شده است، نشان می‌دهند که هر چند سرمایه‌گذاری دولت یک عامل تاثیر گذار بر رشد اقتصادی است، اما اثر آن در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خدماتی متفاوت است. از این رو ما نیز در این تحقیق این متغیر را به عنوان یک عامل تاثیرگذار در رشد وارد مدل کرده‌ایم.
شکاف تولید : اگرچه نحوه اثرگذاری متغیرها بر رشد اقتصادی در بلندمت مشخص می‌شوند، اما متاسفانه بدلیل کاستی داده‌های آماری استانی دوره مورد بررسی ما در این تحقیق کوتاه‌مدت شده است. (از سال 1384 تا 1390، هفت سال). هرچند که چرخه‌های تجاری در کوتاه مدت نقش اساسی در مطالعات تجربی ایفا نمی‌کنند، اما در این تحقیق بر اساس کار لویزا و سوتو (Loayza and Soto،2002) ما از فیلترینگ هودریک-پروسکات برای بدست آوردن روند درآمدی سرانه استان‌ها در طی بازه 90-1379 استفاده کرده‌ایم. در واقع شکاف درآمدی استفاده شده در رگرسیون رشد این تحقیق نشان دهنده تفاوت بین درآمدسرانه واقعی بالقوه و بالفعل می‌باشد.
متوسط سطح تحصیلات در بین شاغلین استان‌ها: از آنجایی نحوه اثرگذاری عوامل دانش بنیان در رشد اقتصادی متفاوت بوده و گاهی دارای اثر افزایشی، گاهی ثابت و حتی گاهاً بازگشتی نیز هستند از این رو سرمایه انسانی نقش حساسی را در مدل‌های رشد درونزا ایفا می‌کند.
در این تحقیق از متوسط سطح تحصیلات به عنوان شاخص آموزش، که بیانگر کمیت برخورداری آموزش در بین شاغلین می‌باشد، استفاده شده است. جهت محاسبه آن در مرحله اول دارندگان مدارک آموزشی، به 4 دسته تقسیم شده‌اند که عبارتند از: ابتدایی، راهنمایی، دیپلم و پیش دانشگاهی و تحصیلات عالی. در مرحله بعد به دارندگان هر کدام از مدارک ذکر شده به ترتیب اعداد 5، 8، 12 . 16 به عنوان وزن اختصاص داده شده که بیانگر سال‌های تحصیلی گذارنده شده در هر مقطع مربوطه می‌باشد و در نهایت از رابطه زیر، برای محاسبه متوسط سطح تحصیلات نیروی‌کار استفاده شده است :
(1-4)
که در آن، نشاندهنده‌ی تعداد نیروی‌کار با سال‌های تحصیلی s می‌باشد.
از آنجایی که تفاوت در متوسط سطح تحصیلات می‌توانند تاثیر بالقوه‌ی مهمی در ترکیب سرمایه‌انسانی داشته باشد. (Ramcharan,2004) در این مقاله، متوسط سطح تحصیلات به دو سطح تحصیلی (قبل از تحصیلات عالی و پس از تحصیلات عالی) تفکیک شده است. که آنها را با و نشان می‌دهیم.
(2-4)
(3-4)
که در آن نماینده‌ای برای نیروی‌کار متخصص و نماینده‌ای برای نیروی‌کار غیر ماهر است. هر چند مطالعات زیادی به نحوه اثرگذاری توزیع سطح تحصیلات بر روی رشد اقتصادی پرداخته‌اند، اما هیچ کدام از آنها به طور دقیق مشخص نکرده‌اند که کدام سطح از تحصیلات نقش اصلی را در رشد استان‌های یک کشور ایفا می‌کنند، از این رو در این تحقیق به منظور پاسخ‌گویی به این پرسش درصدد معرفی نماینده‌ی دیگری برای سرمایه‌انسانی برآمدیم و آن را با HS نشان می‌دهیم که در واقع نشان‌دهنده درصد نیروی‌کار با تحصیلات عالی می‌باشد:
(4-4)
از آنجایی که ممکن است ساختار سرمایه انسانی اثر بازگشتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، برای بررسی این امر ما در این تحقیق از توان دوم ساختار سرمایه انسانی نیز استفاده کرده‌ایم.
با توجه به این که در این تحقیق ضمن پاسخگویی اثر سرمایه انسانی در استان‌‎های مختلف بدنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا تفکیک جنسی نیروی‌کار نیز بر رشد استانی اثر متفاوت می‌گذارد؟ در این جا هر یک از متغیرهای سرمایه‌انسانی در سه سطح کل نیروی‌کار، نیروی‌کار زن و نیروی‌کار مرد بررسی می‌شوند.
جدول 4-2-2-1 نماد متغیرها
متغیر
تعریف
نماد
تولید ناخالص داخلی سرانه
GDP Per Capita (constant 1390 IRI)
ypreme
تولید ناخالص داخلی سرانه با وقف
Lag Of GDP Per Capita