تولید ناخالص داخلی و نوسانات نرخ ارز

دانلود پایان نامه

همچنین از آنجاییکه اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت وابسته است و درآمدهای ارزی مهمترین منبع درآمدهای بودجه عمومی دولت می باشد بنابراین نوسانات نرخ ارز ویا بودجه عمومی دولت نیز بر تورم اثر می گذارد.در صورت افزایش نرخ برابری ارز و یارونق درآمدهای نفتی داراییهای خارجی سیستم بانکی که مهمترین عامل در پایه ی پولی ونقدینگی بوده است افزایش مییابد و در صورت کاهش نرخ برابری ارز و یا رکود درآمدهای نفتی ،کسری بودجه دولت و در نتیجه بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل تامین بخش عمده ای از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی که یکی از اجزای پایه پولی است افزایش می یابد .لذا نوسانات نرخ ارز در هر جهت که باشد ممکن است به رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمتها بیانجامد.
بنابراین ضرورت بررسی تورم زایی نوسانات نرخ ارز از دوبعد متفاوت و مهم قابل تشریح است :از یک طرف با توجه به اینکه بروز تورم بعنوان یک معضل اقتصادی مورد توجه بوده و همواره در نظر است که علل متعددی که ممکن است منجر به بروز این پدیده و معضل اقتصادی شود ، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و از طرف دیگر اهمیت نوسانات ارزی و اثرات متفاوتی که بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی خواهند گذاشت ایجاب می کند که دامنه تورم زایی این نوسانات نیز به عنوان یکی از اثرات فوق الذکر در بوته آزمایش و تحقیق قرار گیرد و با توجه به اهمیت بیش از حد نوسانات نرخ ارز تاثیرات فوق العاده این نوسانات بر انتظار مردم که شتاب دهنده تورم است جای تردیدی راجع به ضرورت انجام چنین تحقیقاتی باقی نمی ماند.
به هر حال یکی از مهمتری اهدافی که از انجام چنین تحقیقاتی متصور است بررسی تورم زایی نوسانات ارزی و یاعدم تورم زایی این نوسانات و شدت آن و تعین مسیری که در آن سیستمهای ارزی موجبات تاثیرات تورمی کمتری را در جامعه فراهم سازند می باشد. بنابراین می خواهیم ببینیم که آیا در صورت تداوم نوسانات صعودی در نرخ ارز باید انتظارات تورمی را هم دنبال کنیم یا نه؟ همچنین برای فرموله کردن تصمیم های سیاست پولی لازم است سرعت و مقدار اثرگذاری کاهش ارزش پول بر تورم کمی شود.
یکی از چالش برانگیزترین مشکلات در کشورهای در حال توسعه برآورد اثر اشاعه نرخ ارز است .اثر اشاعه نرخ ارز به دلیل اثر گذاری بر قیمتهای وارداتی و صادراتی، قیمت مصرف کننده، سرمایه گذاری و حجم تجارت از اهمیت بالایی برخوردار است.سیاست گذاران عمدتا علاقه مند به شناخت میزان و زمان اثر انتقال نرخ ارز به عنوان یک عنصر مهم در سیاست پولی می باشند تا بوسیله ی آن بتوانند قیمتها را پیش بینی کنند. به عنوان مثال بانک مرکزی برای پاسخگو بودن به انواع شوکهای متفاوت نیاز به درک درستی از مکانیزم سیاست پولی دارد.
بانکهای مرکزی در سراسر جهان برای رسیدن به سطح تورم پایین و ثبات قیمتها در چارچوب سیاست پولی ، تورم را هدف قرار می دهند که این امر مستلزم شناخت عوامل تورم است .یکی از عوامل اصلی تعیین کننده تورم حرکت نرخ ارز است . هر دو ادبیات نظری و تجربی نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز یک کشور به طور قابل توجهی می تواند بر تورم اثر بگذارد بویژه اگر آن کشور تجارت آزاد داشته و سیستم نرخ ارز شناور را تجربه کند.
تحلیل اشاعه نرخ ارز به توانایی قیمتها برای تعدیل در یک دوره خاص توجه می نماید .عمدتا این تعدیل مورد انتظار ، افزایش در قیمت کالاهای وارداتی برای کشور کاهش دهنده ارزش پول ملی و کاهش در قیمت صادرات کشور به بقیه جهان را به دنبال دارد .اگر قیمتها تعدیل نشونداثرات مطلوب کاهش ارزش پول داخلی بر روی تراز بازرگانی آشکار نمی شود بر این اساس تحلیل عبور نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت به نوسانهای مثبت و منفی تراز بازرگانی توجه می کند.
در طراحی سیاستهای کلان اقتصادی برای حمایت و رسیدن به ثبات و مدیریت تقاضای کل ، درجه و سرعت اشاعه نرخ ارزERPT)) بسیار مهم است. پیش بینی تورم و اثر سیاستهای پولی در پاسخ به شوک تورم نیاز به شناخت سرعت عبور شوک داردو نوسانات نرخ ارز باعث آسیب پذیری شاخص قیمتی مصرف کننده و تولید کننده می شود.برای فرموله کردن سیاست کاهش ارزش پول داخلی نیاز به این است که تعیین کنیم تغیرات نرخ ارز با چه سرعت و کمیتی بر تورم اثرگذار است.
1-4- معرفی مدل
ساختار مدل ارائه شده در این پژوهش به منظور بررسی رد یا عدم رد فرضیات به صورت زیر میباشد:
ΔlOILt = Et-1 (ΔlOILt)+ εtlOIL
ΔlMt=Et-1(ΔlMt)+αɛtlOIL+ɛtlM
ΔlGDPt= Et-1(ΔlGDPt) + β1εtlOIL+ β2εtlM + εtlGDP
ΔlEt = E t-1(ΔlEt) + ψ1εtlOIL + ψ2εtlM+ ψ3εtlGDP+εtlE
ΔlPPIt =Et-1(ΔlPPIt) +λ1εtlOIL+ λ2εtlM +λ3εtlGDP+λ4εtlE + εtlPPI
ΔlCPIt= Et-1(ΔlCPIt)+μ1εtlOIL+μ2εtlM +μ3εtlGDP+ μ4εtlE +μ5εtlPPI+εtlCPI
که در آن:
OIL: ارزش دلاری درآمدهای حاصل از فروش نفت خام
M: حجم پول اسمی
GDP: تولید ناخالص داخلی
E :نرخ ارز
PPI :شاخص قیمت نولید کننده بر مبنای سال 1383