تولید ناخالص داخلی و کشورهای منتخب

دانلود پایان نامه

4.63
0.42
LOG( POP)
0.00
3.63
0.51
LOG(POPI)
0.04
2.00
0.01
LIN
منبع: یافتههای پژوهش
همان طور که از خروجی تخمین مشاهده می شود، علامت تمامی ضرایب با تئوری اقتصادی سازگار می باشد و تمامی ضرایب معنی دار هستند.ضمن اینکه و بیانگر توضیح دهندگی متغیرهای مستقل می باشد.یعنی حدو 60 درصد از تغییرات حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای منتخب ، توسط متغیرهای مستقل قابل توجیه می باشد.. ضمن اینکه آماره D-W فاصله فاحشی با عدد 2 ندارد و از سوی دیگر با توجه به روش پنل دیتا و کوتاه بودن سالهای مورد مطالعه (11 سال) می توان عدم خود همبستگی را ادعا کرد.
GDP : تولید ناخالص سرانه داخلی به عنوان شاخص اندازه اقتصادی کشورها نقش مهمی در تجارت خارجی آنها دارد و انتظار میرود با افزایش این متغیر پتانسیل تجاری کشور افزایش یابد.ضریب این متغیر برابر با 0.54 می باشد یعنی اگر تولید ناخالص داخلی کشورهای شریک یک درصد افزایش یابد ، پتانسیل تجاری کشور ایران بیش از 50 صدم درصد افزایش خواهد یافت.با وجود prob=0 می توان معنی داری آن را ادعا کرد.
GDPI: عامل موثر دیگر بر پتانسیل تجاری ایران ، تولید ناخالص سرانه داخلی کشور است .که ضریب آن برابر با 0.56 می باشد و از بین متغیر های موجود بیشترین تاثیر را بر رو حجم تجارت خارجی کشور داشته است.ضمن اینکهprob کمتر از 0.05 گواه معنی دار بودن متغیر مذکور می باشد.
DIS: سومین عامل موثر در تحقیق حاضر فاصله جغرافیایی بین پایتخت کشور ها می باشد.انتظار میرود کشورهای که فاصله زیادی با یکدیگر دارند بنا به دلایلی نظیر هزینه حمل و نقل ، عدم اشتراکات فرهنگی و.. پتانسیل کمتری برای افزایش تجارت داشته باشند .ضریب این متغیر با عدد 0.0002 – بیانگر ارتباط معکوس و ناچیز فاصله جغرافیایی با حجم تجارت است .
POPوPOPI : عامل دیگری که در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفته جمعیت کشور ایران و شرکای تجاری منتخب است ،همانطور که مشاهده می گردد رابطه ای بین متغیرهای مذکور با حجم تجارت مثبت و معنی دار است.کشش جمعیت ایران و جمعیت کشور های شریک به ترتیب برابر 0.51 و 0.42 می باشد یعنی اگر جمعیت کشورها یک درصد افزایش یابد ، حجم تجارت دو کشور حدود 0.50 درصد افزایش می یابد.
LIN: از متغیر لیندر جهت شاخص تشابه اقتصادی کشورها استفاده شده است و انتظار میرود که هرچه مقدار متغیر لیندر بیشتر باشد حجم تجارت دو کشور افزایش خواهد یافت.ضریب متغیر مذکور برابر با 0.01 می باشد که نشاندهنده رابطه مثبت و معنی دار با متغیر وابسته می باشد.
4-4-شکاف تجاری کشورها