تکدی از دیدگاه فقها-پایان نامه ارشد:

دانلود پایان نامه

در یک تقسیم بندی کلی دو دیدگاه فقهی نسبت به پدیده گدایی وجود دارد:

عده ای نسبتا زیادی از فقها معتقدند که گدایی اساسا امری حرام است، چه این سؤال بصورت زیان باشد، یعنی گدا بگوید و چه به صورت نوشته باشد مثل این که کسی نوشته ای مشخص جلویش بگذارد و گدایی کند و چه شخصی چند تا بچه مریض احوال را اطراف خودش جمع کند و سرش را پایین بیاندازد که این هم، عملا سؤال است و چه دستش را بر پیشانی اش بگذارد، به هر حال چه با زبان سر و چه با زبان عمل را حرام دانسته اند. عده دیگری از فقها، گدایی را حرام ندانسته اند بلکه آن را مکروه در صدقه و بخشش به مستمندان، قصد قربت شرط است و » : شمرده اند.

حضرت امام خمینی رحمه الله در تحریرالوسیله، می فرمایند:

سؤال (گدایی) در صورت نیاز مکروه و در صورت عدم نیاز شدیا مکروه و بنا به احتیاط حرام است.

مبحث دهم: راههای مقابله با پدیده تکدی گری

-تعیین دستگاه متولی و پاسخگو در مورد جمع آوری( شهرداریها )، رسیدگی (وزارت کشوروسازمان بهزیستی)، اسکان( شهرداریها )، بهداشت (وزارت بهداشت)، مراکز آموزشی رسمی(آموزش و پرورش)، مراکز آموزشی غیررسمی مهارت آموزی (سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور )، اشتغال (وزارت کار)و…. به امور متکدیان

– اجرای کلیه مواد و تبصره های هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری

– واگذاری طرح ساماندهی به یکی از فرمانداری های استان تهران و یا یکی از مشاورین استاندار و یا برابر ماده 13 مصوبه شورای عالی اداری دفتر امور اجتماعی استانداری، جهت اجرای بهینه ساماندهی متکدیان از اختیارات تام، برخوردار باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رفتار شهروندی سازمانی و شهروندی سازمانی

–  ایجاد اردوگاههای خاص ساماندهی واسکان متکدیان با تجهیزات کامل

– تعیین مرجع تامین حداقل معاش برای افراد مستحق و تامین اعتبار لازم

– ساماندهی متکدیان اتباع خارجی و بیماران روانی و بیسرپرستان و تعیین زندان خاص جهت گدایان شیاد

–  اهتمام ویژه وزارت کار وامور اجتماعی به عنوان دستگاه متولی ایجاد اشتغال جهت متکدیان جمع آوری شده به منظوراحراز شغل مناسب وبازگشت متکدیان به جامعه سالم بواسطه درآمد مکفی

– اهتمام ویژه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور به عنوان یکی از دستگاههای مهم ومتولی امر ارائه آموزشهای مهارتی، فنی، حرفه ای و شغلی به آحاد جامعه بویژه تکدی گران بمنظور
توانمند سازی آنان در راستای احراز شغل مناسب وتامین نیروی کار مثمر ثمر بازار کار با تامین مراکز، برگزاری دوره های آموزشی، تامین تیم های سیارآموزشی جهت مراکز ساماندهی واسکان متکدیان و…..

متن کامل پایان نامه تکدی گری