تکنیک‌های آماری و آمار استنباطی

دانلود پایان نامه

) تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها به عنوان یک فرآیند علمی، یکی از مجموعه فعالیتهای اساسی هر کار تحقیق است(گرجی، 1391: 240). تجزیه و تحلیل داده‌ها به معنی طبقه بندی، تنظیم، پردازش، دستکاری و خلاصه کردن داده‌ها برای یافتن پاسخ سوالات تحقیق است. هدف از تحلیل داده‌ها، تصفیه داده‌ها به شکل قابل فهم و قابل تفسیر است به نحوی که بتوان روابط بین متغیرهای تحقیق را مورد بررسی قرار داد(گرجی، 1391: 239).
) آمار توصیفی
در این روش محقق داده‌های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می‌کند(گرجی، 1391: 243).
در پژوهش حاضر پس از جمع آوری پرسش نامه‌ها، جهت توصیف داده‌ها از جدول فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، جداول و نمودارها استفاده شد.
) آمار استنباطی
آمار استنباطی برای دو هدف به کار می‌رود، یکی برآورد ویژگی‌های جامعه (پارامتر) از روی ویژگی‌های نمونه (آماره) و دیگری پیش بینی روابط یا تفاوت متغیرها(گرجی، 1391: 244).
در این پژوهش در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی اسپیرمن به کمک نرم افزار Spss16 استفاده شده است.
) آزمون ضریب همبستگی
آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن زمانی به کار می‌رود که داده‌ها از نوع رتبه ای است و اندازه متغیرها به صورت رتبه ای تنظیم شده است(حافظ نیا، 1386: 244).
به منظور بررسی وجود ارتباط و نیز میزان آن، بین متغیرها از آزمون همبستگی استفاده می‌شود و به دلیل اینکه در این تحقیق متغیرها کیفی‌اند از آزمون همبستگی اسپیرمن به کمک نرم افزار Spss 16 استفاده می‌گردد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
) فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
) مقدمه
پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه‌های خود جمع آوری کرد، نوبت آن فرا می‌رسد که با بهره گیری از تکنیک‌های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… سازگاری دارد، داده‌های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه‌هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی (راه حلی) برای پرسشی که تحقیق (تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود) بیابد (خاکی، 1387: 304ـ303).
) تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها
) توزیع فراوانی نمونه بر حسب استان