تکنیک های آماری و سایر سازمان ها

دانلود پایان نامه
آشنایی با فعالیت هایی که در داخل و خارج از سازمان انجام می شوند، برای برنامه ریزی هوشیارانه ضرورت دارد.اطلاعات موردنظر از طریق مطالعه و بررسی، مرور سوابق و کارهای قبلی، مشاهده ی اعمال سایر سازمان ها و راه حل های مورد استفاده ی آن ها به دست می آیند.این اطلاعات باید مورد نیاز واحدها بر اساس شناسایی فعالیت های آن ها و نیز دربردارنده ی پیشنهادها و نظرهای نیروهای اجراکننده برنامه باشند.درواقع برای طراحی برنامه ی کارآ، اطلاع از همه ی واقعیت های مربوط به موضوع ضرورت دارد؛ زیرا معمولا هر برنامه مشتمل بر فعالیت هایی است که با توجه به واقعیت های موجود، طرح ریزی می شوند(ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، 200:1379)
2-1-4-4- طبقه بندی و تحلیل اطلاعات
هر جزء از اطلاعات را باید با هم و به طور مجزا و هم در ارتباط با کل آن بررسی کرد به طوری که روابط علّی موجود میان متغیر ها شناسایی شوند و داده های مربوط به برنامه ریزی جاری جمع آوری و ارزیابی گردند؛ اطلاعات مربوط به هر موضوع را باید به گونه ای طبقه بندی کرد که داده های مشابه در یک طبقه قرار گیرند و روابط آشکاری میان آن ها برقرار باشد و نیز مسئولان و مجریان وجود این روابط را تأیید کنند و در مجموع بتوان آن ها را به منظور ساده کردن تحلیل و بررسی بیشتر در قالب نمودارها و یا جداول طبقه بندی نمود(همان؛200)
2-1-4-5- ارائه فرضیه هایی بر مبنای پیش بینی وضعیت آینده
از آن جا که مفروضات برنامه ریزی مبتنی بر تصور برنامه ریزان از محیطی است که برنامه باید در آن اجرا شود، لذا در این مرحله، مساله حائز اهمیت آن است که کلیه برنامه ریزان در مورد مفروضات برنامه ریزی اتفاق نظر داشته باشند ، سزیرا بنابر یکی از اصول مهم برنامه ریزی، هرچه مسئولان برنامه ریزی در مورد مفروضات ثابت اطلاعات و توافق بیشتری داشته باشند فراگرد برنامه ریزی در سازمان هماهنگ تر خواهد شد.البته ارائه ی فرضیه های برنامه ریزی باید مبتنی بر پیش بینی وضع آینده باشد.(رضائیان، 197:1387)
2-1-4-6- جستجوی بدیل ها و برنامه های جایگزین
در این مرحله برای جست و جوی راه حل ها و برنامه های بدیل تلاش می شود؛ به ویژه بدیل هایی که به سادگی و در نظر اول،قابل تشخیص نیستند؛ زیرا احتمال دارد بدیل هایی که به سهولت و در نظر اول واضح نبوده و بعدها موردتوجه قرار می گیرند، بسیار مطلوب و مؤثر باشند.گاهی اوقات که با مسائلی سروکار داریم که بدیل های زیادی برای حل آن ها وجود دارد؛مشکل برنامه ریزان آن است که تعداد بدیل ها را به گونه ای کاهش دهند که بتوان مطلوب ترین بدیل موجود را پیدا کرد.
2-1-4-7- ارزیابی بدیل های گوناگون
پس از جست و جوی کافی برای یافتن بدیل ها و بررسی نقاط ضعف و قوت بدیل های معین شده، باید بازدهی آن ها را با اهداف و مفروضات اولیه مقایسه کرد.ممکن است یک بدیل پرسود، بیش ازحد پرهزینه باشد و مزایای به کارگیری آن به کندی حاصل شوند؛ درحالی که ممکن است بدیل های دیگری که سودآوری کمتری دارد، مخاطرات کمتری نیز دربرداشته باشد.در این مرحله از فراگرد برنامه ریزی، استفاده از روش های تحقیق در عملیات و مقایسه برنامه ها به کمک فنون ریاضی و تکنیک های آماری، بسیار مفید خواهد بود.
2-1-4-8- انتخاب بدیل مناسب
انتخاب بدیل، مرحله ی مهمی در تصمیم گیری است.گاهی در نتیجه ی تجزیه و تحلیل و ارزیابی بدیل های گوناگون مشخص می شود که دو یا سه بدیل مناسب وجود دارند و مدیر یا برنامه ریزان می توانند آن ها را برگزینند.البته این که برنامه ی انتخابی از قابلیت انعطاف کافی برای انطباق با شرایط متفاوت برخوردار است یا این که این برنامه مورد پذیرش مجریان و نیروهای عملیاتی قرار گرفته است می تواند در انتخاب بدیل مناسب کمک کند.(رابینز،201:1389)
2-1-4-9- تدوین برنامه های فرعی و پشتیبانی
در این مرحله در مورد مجموعه ای از بدیل ها، براتی حمایت از برنامه ی اصلی، تصمیم گیری می شود؛ به طوری که می توان گفت بدون انجام این مرحله، هدف از برنامه ریزی به طور کامل تحقق نمی یابد؛ زیرا تقریبا همیشه مجموعه ای از برنامه های فرعی و پشتیبانی برای کمک به اجرای برنامه ی اصلی مورد نیاز است.
2-1-4-10- تنظیم توالی فعالیت ها و جداول زمانی
در این مرحله همین می شود که فعالیت های برنامه ریزی شده باید در کجا، توسط چه کسانی، و در چه زمانی انجام گیرند؛ یعنی به طور تفضیلی و با ذکر جزئیات ضروری، توالی انجام فعالیت ها و زمان اجرای اجزای برنامه پیش بینی می شود.
2-1-4-11- بیان برنامه ها در قالب ارقام بودجه و برنامه تخصیص منابع مالی
پس از بررسی و تصویب برنامه ها، مرحله ی تعریف آن ها درقالب اعداد و ارقام، فرامی رسد.بودجه ی سازمان ها نمایان گر میزان کلی درآمد و هزینه ی آن ها ست؛ به همین ترتیب هر واحد فعال در یک سازمان نیز ممکن است بودجه ای خاص خود داشته باشد.اگر تخصیص بودجه در سازمان به طور صحیح انجام شود، بودجه وسیله ی بسیار مفیدی برای ترکیب هزینه ی برنامه های گوناگون و سنجش میزان پیشرفت در اجرای هریک از آن ها، خواهد بود.
2-1-4-12-ارزیابی میزان پیشرفت کار
با مقایسه نتایج حاصل از اجرای یک برنامه یا اهداف آن مشخص می شود که برنامه ی مذکور تا چه حد موفق بوده است.به همین دلیل باید در مرحله ی برنامه ریزی نحوه ی تطبیق عملکرد و نتایج به دست آمده با اهداف و نتایج مورد انتظار معین شود . البته معمولا این کار در شمار وظایف کنترلی و نظارتی مدیریت درنظر می گیرند . (کونتز،1988 :117-113)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مخارج سرمایه ای و هزینه سرمایه