جامعهی آماری و مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه

سرمایهی شرکت‌های IPO در دوران‌های بازار داغ کمتر بوده و حداقل سرمایه، مربوط به بازه‌ی دوران داغ است. میانگین بالای سرمایه شرکتهای دوران بازار سرد و قرار گرفتن IPO با حداکثر سرمایه در دوران‌های سرد، یکی از نشانههای کیفیت خوب شرکتهایی است که در دوران بازار سرد، اقدام به عمومیشدن میکنند. این یافته با مطالعات لوگران و ریتر (2001)، همخوانی دارد.
حجم عرضه نیز به طور میانگین، در بازارهای سرد بیشتر از بازارهای داغ است. این نکته مؤید این مطلب است که اگرچه به لحاظ تعداد IPO، بازارهای داغ تعداد بیشتری را شامل می‌شوند، با این وجود به لحاظ حجم عرضه، بازارهای سرد حجم عرضه بیشتری را دارند.
میزان زیرقیمت بودن در بازه اول بهطور قابل ملاحظه‌ای از بازه‌ی دوم بیشتر است. این موضوع به وضوح، قیمت‌گذاری اشتباه عرضه‌های دوران داغ نسبت به سرد را تأیید می‌نماید و همراستا با مطالعات ون و کائو (2013)، میباشد.
میزان سوددهی IPOهای شرکت‌های بازارهای داغ به وضوح کمتر از شرکت‌های دوران سرد است. این موضوع خود صحه‌ایی دیگر بر بهتر بودن کیفیت شرکت‌های دوران سرد، که لوگران و ریتر (1995) و بوستامانته (2011) در مطالعات خود به آن اشاره میکنند، است.
فاصله زمانی پذیرش و عرضه، مطابق انتظار، در بازاهای داغ به وضوح بیشتر از بازارهای سرد است. این یافته با مطالعات لوگران و ریتر (1995) همخوانی دارد. همانطور که گفتهشد، شرکت‌های در دوران بازارسرد، با اتخاذ سیاست جداکننده، سریعاً وارد بازار می‌شوند امّا در دوران بازارهای داغ، شرکت‌ها صبر کردن را باارزش می‌دانند.
یافته‌های حاصل از بررسی استواری متغیّرها
بررسی استواری متغیّرها با استفاده از روش ترکیبی پیشنهادی سالا-ای-مارتین (1997)، صورت گرفت و استواری برخی از متغیّرها که در پژوهشهای پیشین، مورد مطالعه قرار گرفته بودند، رد شد. روش بدینصورت عنوان شد که با توجّه به ضریب متغیّر و انحرافمعیار آن در رگرسیونهای مختلف و تعریف حدود مجانبی بالا و پایین، متغیّری که در بیش از 80% موارد، ضریبش از این حدود تجاوز نکند، استوار است. لیست متغیّرهای استوار و رتبهبندی آنها به شرح جدول 5-1 به دستآمد.
لیست متغیّرهای استوار و رتبهبندی آنها
متغیّر مستقل رتبه استواری وضعیت استواری
سرمایه اولیه 1 استوار
حجم عرضه 2 استوار
سن شرکت 3 استوار
سوددهی اولیه 4 استوار
اندازه شرکت 5 استوار
اهرم مالی 6 استوار
(منبع: یافتههای تحقیق)
یافته‌های حاصل از تحلیلهای چندمتغیّره و آزمون فرضیات
با توجّه به بررسی استواری متغیّرها، مدل رگرسیون تحقیق به صورت زیر پیشنهاد شد.
(رابطه 5-1- مدل رگرسیون پژوهش)
که در آن ها ضرایب متغیّرهای مستقل، PIP نشان دهندهی عملکرد مالی آتی شرکت; IE، سرمایه اولیه; IS، حجم عرضه; FA، سن شرکت; IP، سوددهی اولیه; FS، اندازه شرکت، FL، اهرم مالی و c، ثابت رگرسیون میباشد. در ادامه به جمعبندی و نتیجهگیری آزمون فرضیات پرداخته شدهاست.
آزمون فرضیات در بازهی اول
فرضیه1 مبنی بر تأثیر مثبت سرمایهی اولیه بر روی عملکرد مالی آتی شرکتها مورد تأیید قرارگرفت. این یافته متناسب با نتیجهی پژوهشهای جین و کینی (1994) و بسیاری از پژوهشهای بعد از آن که کاهش عملکرد شرکتها پس از نخستین عرضه عمومی را تأیید کردند میباشد. با توجّه به اینکه دورهی بازار داغ در این بازه قرار گرفتهاست میتوان نتیجهگیری کرد که سرمایه اولیه در دوران بازارهای داغ نیز تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکتها دارد.
فرضیه 4 مبنی بر تأثیر مثبت سن شرکت بر روی عملکرد مالی آتی شرکتها مورد تأیید قرار گرفت. این یافته متناسب با نتیجهی پژوهشهای لوگران و ریتر (1995) میباشد. همانگونه آنها پیشنهاد کردهبودند شرکتهایی که در بازار سرد اقدام به IPO میکنند، شرکتهای جوانتر هستند و با بررسی میانگین سنّی شرکتها در دو بازهی اول و دوم این امر به خوبی قابلتشخیص است. میتوان نتیجه گرفت که در بازارهای داغ که عمدتاً سن شرکتها بالاست، متغیّر سن، باز هم تأثیر مثبتی بر روی عملکرد آتی دارد.
فرضیه 9 مبنی بر تأثیر مثبت حجم عرضه بر روی عملکرد مالی آتی شرکتها مورد تأیید قرار گرفت. این یافته متناسب با نتیجهی پژوهشهای ریتر (1991)، فوادیللاه و هارجیتو (2001) و ون و کائو (2013) میباشد. بازارهای داغ از لحاظ تعداد، شامل IPOهای بیشتری هستند امّا همانگونه که در بررسی جامعهی آماری نشان دادهشد از لحاظ حجم عرضه در رتبهی پایینتری نسبت به بازارهای سرد قرار میگیرند واین خود میتواند یکی از دلایل عملکرد پایینتر آنها باشد که در مطالعات بیان شدهاست. یافتههای این پژوهش بیان میکند که در بازار داغ نیز حجم عرضه تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد مالی آتی شرکتها دارد.
فرضیه 6 مبنی بر تأثیر مثبت زیرقیمت بودن، فرضیه 7 مبنی بر تأثیر مثبت زمان ورود (بازار داغ)، فرضیه 8 مبنی بر تأثیر مثبت درصد عرضه اولیه و فرضیه 10 مبنی بر تأثیر منفی فاصله زمانی بین پذیرش و عرضه به دلیل عدم اثبات استواری متغیّرها در کلّ بازه و در هر زیربازه، رد شدند.
فرضیه 2 مبنی بر تأثیر مثبت سودهی اولیه، فرضیه 3 مبنی بر تأثیر مثبت اندازه شرکت و فرضیه 5 مبنی بر تأثیر منفی اهرم مالی نیز در سطح اطمینان 95%، مورد تأیید قرار نگرفتند.