جامعهی آماری و مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه

سرمایه اولیه ( میلیارد ریال) 0/3 0/10 0/3
سوددهی اولیه (میلیارد ریال) 17/0 31/0 17/0
اندازه شرکت (میلیارد ریال) 32/0 0/88 0/32
سن شرکت (سال) 0/2 0/6 0/2
اهرم مالی (درصد) 1/0 1/0 1/0
زیر قیمت بودن (درصد) 0/0 0/0 0/0
درصد عرضه اولیه (درصد) 01/0 001/0 001/0
حجم عرضه اولیه (میلیون سهم) 3/0 4/0 3/0
فاصله زمانی پذیرش و عرضه (ماه) 0/0 0/0 0/0
(منبع: یافتههای تحقیق)
جمعبندی بررسی جامعهی آماری با توجّه به شرایط عمومی بازار
با استفاده از جداول این بخش، توضیحی جامع در مورد آمارههای توصیفی متغیّرهای مورد مطالعه، ارائه شد. با توجّه به این جداول و در نظرگرفتن شرایط عمومی بازار، میتوان مطالب زیر را به عنوان مهمترین نتیجهگیریها و جمعبندی بررسی جامعهی آماری، ارائه نمود:
سرمایهی شرکت‌های IPO در دوران‌های بازار داغ کمتر بوده و حداقل سرمایه، مربوط به بازه‌ی دوران داغ است. میانگین بالای سرمایه شرکتهای دوران بازار سرد و قرار گرفتن IPO با حداکثر سرمایه در دوران‌های سرد، یکی از نشانههای کیفیت خوب شرکتهایی است که در دوران بازار سرد، اقدام به عمومیشدن میکنند.
حجم عرضه نیز به طور میانگین، در بازارهای سرد بیشتر از بازارهای داغ است. این نکته نشان می‌دهد اگرچه به لحاظ تعداد IPO، بازارهای داغ تعداد بیشتری را شامل می‌شوند، با این وجود به لحاظ حجم عرضه، بازارهای سرد حجم عرضه بیشتری را دارند.
میزان زیرقیمت بودن در بازه اول بهطور قابل ملاحظه‌ای از بازه‌ی دوم بیشتر است. این موضوع به وضوح، قیمت‌گذاری اشتباه عرضه‌های دوران داغ نسبت به سرد را تأیید می‌نماید.
میزان سوددهی IPOهای شرکت‌های بازارهای داغ به وضوح کمتر از شرکت‌های دوران سرد است. این موضوع خود صحه‌ایی دیگر بر بهتر بودن کیفیت شرکت‌های دوران سرد است.
فاصله زمانی پذیرش و عرضه، مطابق انتظار، در بازارهای داغ به وضوح بیشتر از بازارهای سرد است. همانطور که گفتهشد، شرکت‌های در دوران بازارسرد، با اتخاذ سیاست جداکننده، سریعاً وارد بازار می‌شوند امّا در دوران بازارهای داغ، شرکت‌ها صبر کردن را باارزش می‌دانند.
بررسی استواری متغیّرهای پژوهش
برای بررسی استواری متغیّرها، از روش پیشنهادی سالا-ای-مارتین (1997) که به تفصیل در فصل سوم توضیح دادهشد، استفاده شدهاست. مدل رگرسیونی روش، به صورت زیر میباشد.
(رابطه 4-2- مدل رگرسیون برای بررسی استواری)
که در آن بردار متغیّرهایی است که در تمامی رگرسیونها ظاهر میشوند (از مجموع 10 متغیّر مستقل، با توجّه به ادبیات پژوهش ، سه متغیّر سرمایه اولیه، سن شرکت و حجم عرضه به عنوان متغیّرهایی که در تمامی رگرسیونها ظاهر میشوند، انتخاب شدهاند)، متغیّر توضیحی مورد مطالعه و برداری شامل سه متغیّر از مجموعهی که خود شامل 6 متغیّر باقیمانده است، میباشد. پس این مدل رگرسیون برای هر متغیّر که مورد مطالعه قرار میگیرد باید M بار اجرا شود (M، تمامی حالتهای ممکن میباشد). نحوه محاسبهی تمامی حالات انتخاب r متغیّر از مجموع n متغیّر به صورت زیر میباشد.
(رابطه 4-3- نحوه محاسبه ترکیب r حالت از n حالت)
(رابطه 4-4- نحوه محاسبه ترکیب 3 حالت از 6 حالت)
پس با به اجرا درآوردن 20 رگرسیون برای هر متغیّر توضیحی، و با تعریف به عنوان ضریب تخمین‌زدهشده برای متغیّر در رگرسیون jام، و به عنوان انحراف استاندارد تخمینی ضریب متغیّر ام در رگرسیون jام، حد مجانب بالا به صورت بالاترین مقدار ، و حد مجانب پایین به صورت کمترین مقدار تعیین میشود. متغیّر توضیحیای که ضریبش از مجموع 20 رگرسیونی که در آن شرکت دارد، در بیش از 16 مورد معنیدار بوده و در بین حدود، تغییر علامت ندهد (بیش از 80% موارد)، به عنوان متغیّر استوار انتخاب میشود. همچنین، سه متغیّری که در تمامی رگرسیونها حضور دارند توسط تحلیل دو متغیّره (عملکرد مالی آتی شرکت به عنوان متغیّر وابسته در نظر گرفتهمیشود) و با توجّه به مقدار شان رتبهبندی میشوند. نتایج تحلیل دو متغیّرهی این عوامل در جدول 4-18 آورده شدهاست.
نتایج حاصل از تحلیل دو متغیّرهی سه متغیّر انتخابی
متغیّر مستقل متغیّر وابسته ضریب همبستگی سطح معنیداری