جامعه بین الملل و حساب‌های بانک

دانلود پایان نامه

تبدیل اسکناس‌‌های ریز به اسکنا س‌‌های درشت در حجم بالا
تقاضای انتقال وجوه ارزی با مبالغ بالا به خارج از کشور بدون ارتباط با حرفه مشتری
تغییر ناگهانی الگوی مبادلات ارزی مشتری و عدم تطابق آن با فعالیت‌‌های معمول وی
ورود یا سپرده گذاری مبالغ قابل توجه وجوه به حساب مشتری از طریق چک‌‌های بانکی، حواله و یا انتقال تلفنی نامتناسب با نوع کار و فعالیت اقتصادی صاحب حساب
تفاوت قابل توجه الگوی سپرده‌‌های نقدی یک بنگاه خرده فروشی در یک محله با بنگاه مشابه در همان محل،
نقل و انتقال غیرمعمول وجوه بین حسا ب‌‌های مرتبط
تقاضای مبالغ قابل توجه چک بانکی، حواله یا چک‌‌های مسافرتی به میزان سقف تعیینی در مقررات توسط مشتری[14]
بخشنامه / آئین نامه وزارت دارائی .
در زمینه پولشویی درکشور‌های مختلف و در سطح جامعه بین الملل قوانین و سازمان‌های مختلفی ایجاد شده اند، ازآنجا که این پروژه بر اجرای پولشویی در ایران برنامه ریزی شده است و از آنجا که قوانین ضد پولشویی در ایران نیز تصویب شده است به بررسی قوانین فوق نیز پرداخته و تلاش شده تا از میان آن‌ها مواردی را که ارتباط بیشتری دارد و یا اطلاعات موجود در سیستم‌های نرم افزاری بانک دسترسی اطلاعاتی به آن‌ها را فراهم میآوردرا انتخاب شود.
در اینجا به صورت مختصر به بررسی آئین نامه مبارزه با پولشویی می پردازیم . هیات وزیران بنا به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و در اجرای تبصره 3 ماده 4 و مواد 5،6 و 7 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/86 آیین نامه اجرایی قانون موصوف را تصویب نمود . در فصل 3 این آئین نامه به موارد مشکوک پرداخته شده است که در زیر به مواردی از آن‌ها اشاره می کنیم[14] :
فصل سوم – معاملات وعملیات مشکوک
ماده 4- معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا دلایل منطقی ظن پیداکنند که این عملیات و معاملات بمنظور پولشویی انجام می شود .دلایل منطقی در این تعریف عبارتست از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشاء مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوطه می نماید .
ماده 5- مصادیق معاملات و عملیات مشکوک به شرح زیر است.
1-5 مبادلاتی که از نظر اقتصادی و تجاری متعارف نیست.
2-5 سپرده نقدی با حجم زیاد که توجیه قابل قبول ندارد.
3-5 واریز مبالغی به حساب که با گردش مالی آن تناسب ندارد.
4-5 عدم ارائه اطلاعات مورد نظر توسط ارباب رجوع و یا فراهم ننمودن امکان احراز اصالت مستندات و مدارک احراز هویت.
5-5 فعال شدن ناگهانی حساب‌های راکد و کم کار ، بدون توجیه منطقی.
6-5 درخواست انجام عملیات پیچیده و خارج از ضوابط .
7-5 تقاضای انتقال وجه بیش از سقف مقرر از بانکی به حساب بانکی دیگر و یا کشور خارجی از طریق حواله، صدور چک و انتقال الکترونیکی بویژه در صورت عدم همخوانی با ماهیت حرف‌های ارباب رجوع و عدم ذکر نام ذینفع
8-5 عدم تناسب بین تعداد دفعات سپرده گذاری یا گردش عملیات حساب با میزان درآمدشغلی ارباب رجوع و یا اطلاعات مالی ارائه شده توسط وی
9-5 تبدیل وجه نقد بیش از سقف مقرر به ارز‌های دیگر
10-5 واریز وجوه کلان از حساب‌های بانکی مختلف یا توسط افراد متعدد به یک حساب بانکی مشخص به فواصل زمانی کوتاه و بدون توجیه