جامعه شناسی دین و اعتماد شهروندان

دانلود پایان نامه
شایان‌مهر، علیرضا(۱۳۷۷). “دایره‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی”، تهران: کیهان، جلد اول.
سراج زاده، سید حسین (1377). «نگرش‌ها و رفتارهای دینی نوجوانان تهرانی»، نامه پژوهش، سال دوم، شماره 7 و8.
صابر، سیروس (1384). تاثیر انواع و میزان دینداری بر مدارای اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت معلم.
عبداللهی، محمد(۱۳۷۴). “بحران هویت جمعی و دینامیسم و مکانیزم تحول آن در ایران و تاثیر آن بر دینامیسم مبادله فرهنگی ایران و جهان”، نامه پژوهش، شماره ۲ و۳..
غیاثوند، احمد (1387). “بررسی میزان اعتماد شهروندان تهرانی به عملکرد شهرداری تهران”: گزارش پژوهشی ادره کل مطالعات شهرداری تهران
فروند، ژولین (1368). جامعه‌شناسی ماکس وبر، عبدالحسین نیک گهر، تهران: انتشارات رایزن.
کریمی یوسف (۱۳۸۱). روانشناسی اجتنماعی، تهران: انتشارات ارسباران
کلانتری، صمد (۱۳۸۶). بررسی بی تفاوتی و نوع دوستی در جامعه شهری ایران و عوامل موثر بر آن، نامه علوم اجتماعی، دوره جدید شماره ۲۲.
کلمن، جیمز(۱۳۷۷). “بنیادهای نظری اجتماعی” ، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ اول، نشر نی.
گل محمدی، احمد(۱۳۸۰). “جهانی شدن و بحران هویت”، فصلنامه مطالعات ملی سال سوم، شماره ۱۰.
-گیدنز، آنتونی (1363) .دورکیم، یوسف اباذری، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
محسنی تبریزی، علیرضا (1370) .«بیگانگی»، نامه علوم اجتماعی، شماره 2.
مرتن، رابرت(۱۳۷۶). “مشکلات اجتماعی و نظریه جامعه‌شناختی” ، نوین تولایی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
همیلتون، ملکم (1381) .جامعه شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، تهران:نشر تبیان.
هیک، جان (1378). مباحث پلورالیسم دینی، عبدالکریم گواهی، تهران: نشر بتیان.
یوسفی، علی(۱۳۸۰). “همبستگی قومی و هویت ملی”، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم تابستان ۱۳۸۰.
ب. منابع خارجی
Glock,Charles (1959) The Religios Revival In America, Uneversity of California .
Greely, Andrew(1996) Religious Change in America, HARVARD Press.
Kerestes and others, 2004,longitudinal patterns of religious perspective and civic integrationtholic University of American.
Harold, Hartley,2004, The impact of students religious faith and practice on retention at church- related institutions of higher education, Peabody College for Teachers of Vandebilt Univesity
University Press.
International Encyclopedia of the Social Science (1964) david L. Sills Editor.
نمونه پرسشنامه
پرسشنامه‌
با سلام و احترام؛ این تحقیق مربوط به پایان نامه دانشجویی است. هدف ما در این تحقیق بررسی مسایل دانش آموزان است. به همین منظور با تعدادی از دانش آموزان به صورت تصادفی در صورت تمایل مصاحبه می کنیم. لطفا با پاسخگویی دقیق خود ما را در رسیدن به این هدف یاری فرمایید. از اینکه وقتان را در اختیار ما می گذارید سپاسگذاریم.