جامعه پذیری کودکان و آموزش پیش دبستانی

دانلود پایان نامه

“مهد کودک موسسه اجتماعی جدیدی است که در قرن بیستم شکل گرفته است.خواهران مک میلان(راشل و
مارگارت) که تا حدود زیادی تحت تاثیر عقاید فروبل قرار داشتند، مهد کودک را به عنوان نامی مناسب برای نوع تازه آموزش و پرورش از دبستان در نظر گرفتند.”(همان، ص 36)
البته اولین مکانی که برای نگهداری و آموزش کودکان با تاکید زیاد بر آموزش از طریق بازی شکل گرفت، کودکستانی بود که توسط فردریک فروبل آلمانی تاسیس شد.به همین جهت فروبل پدر کودکستان لقب گرفت.
خواهران مک میلان با تجربه ای که از کلینک های درمانی انگلستان در مورد کودکان بی بضاعت کسب کرده بودند، مهد کودک را مکانی برای پیشگیری بیماری های فکری و جسمی کودکان می دانستند و به همین جهت فلسفه اصلی آموزش و پرورش در مهد کودک را بر پایه ی مراقبت غذایی و پرورش فرد فرد کودکان استوار کردند.
بر اثر تلاش های موفقیت آمیز این دو خواهر، پارلمان انگلیس در سال 1918، قانون اخذ مالیات برای خدمات مهد کودک را تصویب کرد.سپس سایر کشور ها از مهد کودک های انگلیسی الگو گرفتند.
از جمله در ایلات متحده، این مراکز در دانشگاه کلمبیا، در مدرسه مریل پالمر در دیترویت و مراکز محلهی راگز در بوستون تاسیس گردید.رشد مهد کودک ها در امریکا از طریق ارتباط با دانشگاه ها و دانشکده ها چشمگیر بود.عملکرد این مهد کودک ها به عنوان مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی با توجه به اهداف، متفاوت بوده است.در نهایت از این طریق، اطلاعات فراوانی در زمینه ی رشد فردی کودکان به دست امد و اصول و روش های اساسی آموزش و پرورش در دوره ی پیش از دبستان از این مداکز به کشور های دیگر راه یافت.البته عوامل عمده ای همچون ضرورت های اجتماعی و فرهنگی، ضرورت های اقتصادی و ضرورت های علمی در بسیاری از کشور ها، از جمله عوامل موثر ئر رشد و گسترش مراکز پیش دبستانی به حساب می آیند.
1 -4-آموزش پیش دبستانی در ایران:
از سال 1298، در تهران و بعضی از شهر های ایران مسونر های مذهبی و اقلیت ها، کودکستان هایی را تاسیس کردند و در امر مراقبت از کودکان تلاش هایی ابتدایی داشتند، از جمله خانم سروژیان در تهران و سپس خانم خانزادیان در تبریز کودکستان ها و محل هایی برای نگهداری اطفال و کودکان دایر نمودند که اکثر آنها مربوط به خانواده های اقلیت های مذهبی بودند.
اولین کودکستان در ایران در سال 1303، در شهر تبریز و در محله ی صفی بازار، توسط جبار باغچه بان (عسکر زاده) به نام باغچه ی اطفال تاسیس شد.وی در سال 1307 کودکستان دیگری در شیراز تاسیس کرد.
البته در این کودکستان ها، کودکان خانواده های مرفه، به خصوص کارمندان عالی رتبه ثبت نام می کردند و در آن بازی ها و مراقبت های گروهی را تجربه می کردند.
اولین مجوز برای تاسیس کودکستان در ایران در سال 1310 از طرف وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه صادر شد.در واقع سال 1310 سر آغاز جدیدی در تاریخ آموزش های پیش دبستانی است.از سال 1359 تا کنون، صدور هر گونه مجوز برای تشکیل مهد کودک ها به عهده سازمان بهزیستی می باشد.
1-5- اهداف تحقیق:
1-5-1- هدف آرمانی:
اهداف این تحقیق، دستیابی به توسعه ی همه جانبه و برخورداری از جامعه ای متعادل و به دور از هر گونه تعارضات و ناهنجاری ها می باشد.
1-5-2- هدف کلی:
بررسی تاثیر مهد کودک ها بر جامعه پذیری کودکان در شهر بندر عباس است.
1-5-3- اهداف ویژه:
اهداف ویژه ی این تحقیق عبارتند از:
بررسی ماهیت جامعه پذیری
بررسی اهمیت جامعه پذیری کودکان
بررسی تاثیر مهد کودک ها بر فرایند جامعه پذیری کودکان در شهر بندر عباس
بررسی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و تربیتی مهد کودک ها در شهر بندر عباس