جایگاه استراتژیک و فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

4-3-2- استراتژی خدمات فناوری اطلاعات
نمودار 10-4 جایگاه استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی را در شبکه استراتژیک نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که از نظر پاسخ دهندگان، استراتژی خدمات فناوری اطلاعات موثر و مناسب برای سازمان مدیریت صنعتی، استراتژی کارگاه شغلی می‌باشد؛ بنابراین فرضیه فرعی این تحقیق به اثبات می‌رسد.
استراتژی تعمیرگاه شغلی متناسب است با تماس کم با کاربر و درجه بالایی از شخصی سازی؛ توسعه نرم‌افزار، ارزیابی فنی محصولات، ارزیابی پیمانکاران برخی از نمونه‌های خدمات در این دسته می‌باشند. از آنجا که درخواست خدمات بسیار متنوع می‌باشد، داشتن روشی منسجم برای برآورد زمان و منابع لازم برای این‌گونه از خدمات و همچنین ارزیابی عملکرد و کیفیت خدمات لازم به نظر می‌رسد. بسیاری از این قبیل خدمات قابل برون‌سپاری هستند، اما باید دقت شود که پس از تعریف دقیق خدمات مورد نیاز و ارزیابی پیمانکار این کار انجام گیرد.
نمودار 10-4- جایگاه استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی در شبکه استراتژیک خدمات

4-3-3- استراتژی سبد کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی
نمودار 11-4 جایگاه استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی را در شبکه استراتژیک نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که از نظر پاسخ دهندگان، استراتژی سبد کاربردهای موثر و مناسب برای سازمان مدیریت صنعتی، سبد با پتانسیل بالا می‌باشد؛ بنابراین فرضیه فرعی این تحقیق به اثبات می‌رسد.
کاربردهای با پتانسیل بالا، آندسته از کاربردهایی هستند که ارزش بالقوه بالا و استراتژیکی برای سازمان دارند اما هنوز این ارزش به اثبات نرسیده است.
نمودار 11-4- جایگاه استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی در سبد کاربردها
4-3-4- استراتژی توسعه سیستم‌های اطلاعاتی
نمودار 12-4 جایگاه استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی را در شبکه استراتژیک نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که از نظر پاسخ دهندگان، استراتژی توسعه سیستم‌های موثر و مناسب برای سازمان مدیریت صنعتی، دو استراتژی نمونه‌سازی و پشتیبانی است. از این منظر فرضیه فرعی این تحقیق مورد پرسش قرار می‌گیرد و به طور قطعی به اثبات نمی‌رسد.
همانطور که از نمودار 12-4 نشان داده شده است، جایگاه استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی از منظر تئوریک، ناهماهنگ با استراتژی و سبد کاربردهای متناسب آن می‌باشد و سازمان در این زمینه نیاز به بازنگری استراتژی خود دارد تا همراستا و هماهنگ با جایگاه استراتژیک فناوری اطلاعات آن باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سیستم عصبی و پارکینسون

ویژگی‌های استراتژی نمونه‌سازی از قرار زیر می‌باشد:
انجام پروژه‌های پایلوت برای آزمون و ارزیابی عملکرد آن
توسعه تناوبی، سریع و کم هزینه
توسعه مهارت‌های جدید با وارد کردن آنها از محیط بیرون
مستقل و کم توجه به یکپارچگی
نمودار 12-4- جایگاه استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی در شبکه استراتژیک