جایگاه استراتژیک و فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه
4-3-5- استراتژی فناوری و زیرساخت
نمودار 13-4 جایگاه استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی را در شبکه استراتژیک نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که از نظر پاسخ دهندگان، استراتژی فناوری و زیرساخت موثر و مناسب برای سازمان مدیریت صنعتی، استراتژی فناوری‌های نوظهور و پیشرو است؛ بنابراین فرضیه فرعی این تحقیق به اثبات می‌رسد.
فناوری‌های نوظهور به فناوری‌هایی گفته می‌شود که هم‌اکنون در آزمایشگاه‌ها مورد تست و آزمون قرار می‌گیرند اما هنوز به طور عام به صنعت و جامعه معرفی و تبلیغ نشده‌اند و فناوری‌های پیشرو، به فناوری‌هایی اطلاق می‌شود که تعداد اندکی از شرکت‌ها و موسسات و به‌ویژه سازمان‌های پیشرو و رهبر بازار و صنعت از آنها استفاده می‌کنند.
نمودار 13-4- جایگاه استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی در شبکه استراتژیک

فصل پنجم: بحث و تفسیر
5-1- مقدمه
کلیه پژوهش‌های علمی در راستای ارتقاء علم و موضوع مورد نظر پژوهش‌گر گام برمی‌دارند و در تلاشند تا بتوانند با یافتن نتایج مورد نظر، بهبودی هرچند کوچک در حیطه پژوهش انجام دهند. در این فصل به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری یافته‌های تحقیق خواهیم پرداخت. هدف این است که عصاره و چکیده تحقیق حاضر بیان شده و مورد ارزشیابی و تفسیر واقع شود.
پس از جمع‌بندی مذکور، پیشنهادات پژوهش‌گر به سایر محققانی که به موضوع پژوهش علاقمند هستند ارائه خواهد شد تا در تحقیقات بعدی مورد استفاده قرار گیرد و در انتها نیز محدودیت‌ها و موانعی که بر سر راه این تحقیق وجود داشته‌اند، بیان خواهد شد.
5-2- بحث و نتیجه‌گیری از فرضیه‌ها
با استفاده از ابزارها و روش‌های ذکر شده در فصل ‌های پیشین و آزمون‌های آماری که در فصل چهارم صورت پذیرفتند، نتایجی حاصل شد که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت. نتیجه پژوهش را می‌توان در نمودار 5-1 مشاهده نمود.
نمودار 1-5- نتیجه و جمع بندی تحقیق

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و وجه نقد حاصل از عملیات

5-2- 1- فرضیه اول استراتژی فناوری اطلاعات
در بخش بررسی عوامل موثر بر استراتژی فناوری اطلاعات در سازمان مدیریت صنعتی با توجه به نتایج بدست آمده از جداول توزیع فراوانی و میانگین‌های مربوطه نتایج ذیل قابل بیان می‌باشند:
امتیاز عوامل موجود فناوری اطلاعات موثر بر عملیات روزمره از نظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه، در سازمان مدیریت صنعتی کم می‌باشد. این بدین معناست که سازمان مدیریت صنعتی هم اکنون وابستگی کمی به فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی خود دارد و تاثیر استراتژیک چشم‌گیری فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی موجود بر آن ندارد.