جایگاه شهادت زنان و کرامت انسانی

دانلود پایان نامه
هدف از انتخاب موضوع ، پرداختن بحث پیرامون مواردی همچون بررسی جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی و رفع نگرش تبعیض آمیز و تقدم مقررات و رویه های نادرست و ناعادلانه در مورد زنان که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر است و هم مانع رشد وتوسعه فرهنگی در کشور است.
– پیشینه تحقیق:
روش تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد.
سوالات پژوهش:
در جرایمی که شهادت جز ادله اثبات جرم است آیا شهادت زنان در هر صورت که حاصل شود حجت است ؟
آیا شهادت زنان در جرایم اعم از حق الله و حق الناس مورد قبول است؟
فرضیات پژوهش:
آیا شهادت حق است یا تکلیفی که فقهای شیعه شهادت را تکلیف دانسته وادای آن را واجب
می دانند.شهادت زنان در هر صورت جهت نیست بلکه در مواردی که به انضام مردان باشد قابل قبول است.
شهادت زنان در حقوق ایران به طور کلی به صورت محدود مورد پذیرش قرار گرفته است.
ساختار تحقیق :
پایان نامه مشتمل بر سه فصل بوده که فصل اول به توضیح کلیات شهادت ،فصل دوم مربوط به وضعیت شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی ، عدد شهود و جنسیت در شاهدو در فصل سوم به بررسی شهادت زنان درجرایمی همچون؛ قتل عمد وغیرعمد و تعزیرات در روایات عامه با استدلالات مربوط پرداخته شده است.
فصل اول
کلیات تحقیق
بررسی واژه شهادت
1-1-معنای لغوی شهادت
شهادت، در لغت معنای مختلفی دارد از جمله کلمه شهادت در لغت از فعل ثلاثی مجرد شهد ، یشهد ، شهودا و شهاد گرفته شده است. گفته شده این کلمه اگر بدون حرف اضافه استعمال شود به معنای ادراک و حضور است و با حرف اضافه «علی» به معنای اخبار قاطع بوده و استعمال آن با حروف «باء» مانند «شهد عند الحاکم لفان علی فلان بکذا»به معنای ادای شهادت یا قسم است معنای اخیر مترادف جمله حلف بکذا «قسم خورد به کذا» است.
در کتاب « قاموس قرآن » چنین آمده است که شهود و شهادت به معنای حضور و معاینه است. 1و در صورت صحاح مشاهده را معاینه گویند. راغب در «مفردات » آورده است شهود به معنای حضور و شهادت در معنی دیدن و معاینه اولی است. شهادت که به معنی حضور دیدن است گاهی به معنی خبر قاطع می آید. چنان که در «صحاح» و «قاموس» گفته شده است : ظاهرا مراد از آیه « و من اظلم ممن کتم شهاده عنده من الله» ( بقره /140) ، به همین معنی به کار رفته است و نیز به معنی ادای شهادت و اظهار خبر قاطع می باشد.
همچنین شهادت خبردادن است از آنچه که مشاهده شده است. خداوند فرموده است : « وشهدوا اذا تبایعتم» (بقره/282) گواهان بگیرید هرگاه دادوستد کردید.
این امر در آیه امر ارشاد و راهنمایی است و درباره گواهی و شهادت دادن از پیامبر (صلی الله و علیه وآله) سوال شد ، فرمود « خورشید را می بینی؟سائل گفت آری ، پیامبر فرمود: به چنین چیزی گواهی ده یا آن را رها کن» یعنی تا یقین نداشته باشی گواهی مده و می توان گواهی نداد.
شهادت هم دارای معنی اسمی است و هم دارای معنی صدری ؛ معنی اسمی آن مانند استعمال این کلمه در آیه « عالم الغیب و الشهاده» (انعام/3) می باشد در آیه مزبور کلمه شهادت در مقابل کلمه غیب آمده است. علاوه بر آن ، این کلمه در معنی خبر قاطع نیز استعمال می شود ومعنی مصدری آن « حضور داشتن » ، «درک نمودن » و «اطلاع داشتن » و همچنین «اخبار قاطع دادن است.
1-2- معنای اصطلاحی شهادت