جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون و پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی

دانلود پایان نامه

جدول 3-6: ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه استرس شغلی و ابعاد آن توسط محقق 102
جدول 3-7: ضرائب آلفای کرونباخ پرسشنامه رضایت شغلی و ابعاد آن توسط محقق 103
جدول4-1: توصیف نمونه آماری بر حسب تأهل 105
جدول4-2: توصیف نمونه آماری بر حسب مدرک تحصیلی 106
جدول4-3: توصیف نمونه آماری بر حسب سابقه خدمت 106
جدول 4-4: ماتریس همبستگی بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی و استرس شغلی 107
جدول4-5 : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون 107
جدول4-6: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها 108
جدول4-7: رابطه بین رضایت شغلی و استرس شغلی 109
جدول 4-8: ماتریس همبستگی بین ابعاد رضایت شغلی و استرس شغلی 109
جدول 4-9: ماتریس همبستگی بین ابعاد فرسودگی شغلی با استرس شغلی 110
جدول4-10: جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون 111
جدول4-11: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها 112
جدول 4-12: ماتریس همبستگی بین ابعاد رضایت شغلی با فرسودگی شغلی 113

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل2-2: یک الگوی تنیدگی حرفهای (دکتر دادستان، 1377) 79
نمودار 2-2- پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی (میردریکوندی، 1379) 33

1-1- مقدمه
دردنیای پرشتاب امروز هر کس خواهان داشتن شغلی است.و در واقع یکی ازعوامل احساس امنیت و اعتماد به نفس، داشتن شغل وفعالیت اجتماعی است (غروری،1381).
رضایت شغلی از مهمترین نتایج یک انتخاب صحیح و مناسب در گزینش حرفه است. که تطابق باکار، امکان خلاقیت، روابط رضایت بخش با همکاران وافزایش عزت نفس را فراهم می آورد. برعکس ناسازگاری شغلی مسئله ای است که سبب تعویض مکررِشغل، غیبت، نارضایتی ازخود و شغل، عدم احساس امنیت و خشم و بیزاری از کار میگردد.
هر چه نگرشهای منفی بیشتری در رابطه با شغل وجود داشته باشد عوارض منفی بیشتری را باعث می گردد و بیشترشدن نارضایتی نسبت به شغل، منجر به نگرشی منفی می شود. یکی ازاین عارضههای مهم که رابطهای متقابل با نگرش منفی دارد فرسودگی شغلی می باشد(حیدری،1379).
کاریک منبع بسیارمهم برای امرار معاش و احراز موقعیتهای اجتماعی است که درعین حال می تواند به نارضایتی، تحلیل رفتن قوای جسمی و روحی منجرشود. محیط کارازمحرکهای فیزیکی، روانی واجتماعی تشکیل شده است که هرکدام از این عوارض می تواند عامل ایجاد تنیدگی به حساب آیند، فشارناشی ازانجام کاریکی از رایج ترین علل تنیدگی می باشد. افراد مقدار زیادی از وقت خود را صرف کارشان می کنند و چنانچه احساس اضطراب وعدم توانایی سازگاری با آن یا نارضایتی ازآن بنماینداین امر به تنیدگی آنها خواهدافزود (غروری،1381).
برخی از مشاغل باتنیدگی های زیادی همراه هستند و این امرمعلول ماهیت آن کار، نوع و وظایف ومسئولیتهای اینگونه شغلهاست.تنشهای ناشی ازشغل باعث بروز نارضایتی فرد شاغل می شود واین به نوبۀ خود باعث تأثیرات منفی بسزایی درسایر زمینه های زندگی اعم ازاجتماعی وفردی وخانوادگی می شود.در دهه های اخیر توجه به تنیدگی شغلی و مطالعۀ آن گسترش روز افزونی یافته است. ازجمله دلایل آن تأثیرتنیدگی شغلی در بروزبیماریهای روان تنی (مانندفشارخون،مشکلات گوارشی) و همچنین شیوع تنیدگی شغلی درسطح وسیع درجامعه است بطوری که سازمان جهانی بهداشت درسال 1978 اعلام کرده است یک دوم جمعیت کارمندی ازشغل خودناراضی هستند و 9 درصد آنها معتقدندکه شغلشان درجهت اهداف زندگی آنهانیست و 75درصد کسانی که به دنبال کمکهای روانپزشکی هستندبه دلیل عدم رضایت وتوانایی شغلی می باشند(افتخاری هریس،1380).
فرسودگی شغلی، کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزا است ونشانگانی است مرکب ازخستگی جسمی وعاطفی که منجربه ایجاد خودپنداری منفی درفرد،نگرش منفی نسبت به شغل وفقدان احساس ارتباط بامراجعان به هنگام انجام وظیفه می باشد.این نشانگان ممکن است فردرابسوی انواع بیماریهای روانی وجسمانی سوق دهدوفردرابه بالاترین مرحلۀ فرسودگی روانی وعاطفی برساند(افتخاری هریس،1380).