جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون و ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها

دانلود پایان نامه

فوق لیسانس 11 58.3
علامت زده 2 8.3
کل 132 100
با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد نمونه مورد پژوهش از نظر مدرک تحصیلی شامل 1 دیپلم، 41 فوق دیپلم، 77 لیسانس و 11 فوق لیسانس می باشند.
جدول4-3: توصیف نمونه آماری بر حسب سابقه خدمت
سابقه خدمت فراوانی درصد
کمتر از 10 سال 14 10.6
10 تا 15 سال 13 9.8
15 تا 20 سال 44 33.3
بیشر از 20 سال 61 46.2
کل 132 100
با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد نمونه مورد پژوهش از نظر سابقه شامل 14 نفر با سابقه 10 سال و کمتر، 13 نفر 10 تا 15 سال، 44 نفر 15 تا 20 سال و 61 نفر بیشر از 20 سال می باشند.
4-3- آمار استنباطی
فرضیه اول پژوهش: بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با استرس شغلی رابط معنا داری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید در ابتدا جهت تعیین اینکه آیا بین متغیرها رابطه وجود دارد یا خیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتیجه آن در قالب ماتریس همیستگی به شکل زیر آورده شده است:
جدول 4-4: ماتریس همبستگی بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی و استرس شغلی
متغیر ها رضایت شغلی فرسودگی شغلی استرس شغلی
رضایت شغلی 1
فرسودگی شغلی 01/0 1
استرس شغلی 127/0 265/0* 1
از ضرایب فوق همبستگی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی در سطح 05/0 معنادار هست.
حال به منظور تعیین اینکه حداقل یکی از متغیرهای پیش بین(رضایت شغلی و فرسودگی شغلی) متغیر ملاک (استرس شغلی) را میتوانند پیش بینی کنند، از تحلیل واریانس و ضریب تعیین استفاده گردیده است که نتیجه آن در جدول شماره 4-5 آمده است :
جدول4-5 : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون
R Rمجذور F Df1 Df2 سطح معناداری
26/0 08/0 19/6 2 129 003/0
همانگونه که مشاهده میشود مقدار F برابر با 19/6 گردیده که این مقدار با درجات آزادی (129 ، 2) در سطح 003/0 معنادار گردیده و چون سطح قابل قبول معناداری کمتر از 05/0 میباشد ، بنابراین نتیجه میگیریم که حداقل یک از متغیرهای پیش بین میتوانند متغیر ملاک را پیش بینی کنند. از طرفی مقدار مجذورr برابر با 08/0 گردیده به این معنا که متغیر های پیش بین روی هم رفته می توانند 8 درصد از تغییرات متغیر استرس شغلی را پیش بینی کنند. حال به منظور تعیین اینکه هر یک از متغیر های پیش بین تا چه اندازه می توانند متغیر ملاک را پیش بینی کنند از ضریب بتا استفاده شده که نتیجه آن در جدول زیر آمده است.
جدول4-6: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها