جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون و ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها

دانلود پایان نامه

جدول 4-9: ماتریس همبستگی بین ابعاد فرسودگی شغلی با استرس شغلی
متغیر ها استرس شغلی خستگی عاطفی کاهش عملکرد مسخ شخصیت درگیری
استرس شغلی 1
خستگی عاطفی 35/0-* 1
کاهش عملکرد 10/0- 33/0* 1
مسخ شخصیت 10/0- 32/0* 26/0* 1
درگیری 08/0- 17/0* 23/0* 49/0* 1
تمامی ضرایب ستاره دار فوق از لحاظ آماری معنادار هستند. همانگونه که مشاهده می شود از ابعاد فرسودگی شغلی، بعد خستگی عاطفی با استرس شغلی رابطه معکوس و معنادار دارد.
حال به منظور تعیین اینکه حداقل یکی از متغیرهای پیش بین(ابعاد فرسودگی شغلی) متغیر ملاک (استرس شغلی) را میتوانند پیش بینی کنند . از تحلیل واریانس و ضریب تعیین استفاده گردیده است که نتیجه آن در جدول زیر آمده است .
جدول4-10: جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون
R Rمجذور F Df1 Df2 سطح معناداری
35/0 12/0 64/4 4 127 002/0

همانگونه که مشاهده میشود مقدار Fبرابر با 64/4 گردیده که این مقدار با درجات آزادی (127 ، 4) در سطح 002/0 معنادار گردیده و چون سطح قابل قبول معناداری کمتر از 05/0 میباشد ، بنابراین نتیجه میگیریم که حداقل یک از متغیرهای پیش بین میتوانند متغیر ملاک را پیش بینی کنند. از طرفی مقدار مجذور آر برابر با 12/0 گردیده به این معنا که متغیر های پیش بین روی هم رفته می توانند 12 درصد از تغییرات متغیر استرس شغلی را پیش بینی کنند.
حال به منظور تعیین اینکه هر یک از متغیر های پیش بین تا چه اندازه می توانند متغیر ملاک را پیش بینی کنند از ضریب بتا استفاده شده که نتیجه آن در جدول زیر آمده است.
جدول4-11: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها
سطع معناداری T بتا B متغیر های پیش بین
000/0 99/3- 36/0- 31/0- خستگی عاطفی
82/0 21/0 01/0 02/0 کاهش عملکرد
74/0 32/0 03/0 05/0 مسخ شخصیت
64/0 46/0- 04/0- 11/0- درگیری
همانگونه که مشاهده می شود از مولفه های چهار گانه فرسودگی شغلی، مولفه خستگی عاطفی قادر به پیش بینی استرس شغلی می باشد، بنابراین می توان معادله خط رگرسیون را بر اساس مقدار بتای این مولفه به شرح زیر نوشت.
Y= (-0/36)X1
فرضیه پنجم پژوهش: بین ابعاد رضایت شغلی و فرسودگی شغلی رابطه معنادار وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید در ابتدا جهت تعیین اینکه آیا بین متغیرها رابطه وجود دارد یا خیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتیجه آن در قالب ماتریس همیستگی به شکل زیر آورده شده است:
جدول 4-12: ماتریس همبستگی بین ابعاد رضایت شغلی با فرسودگی شغلی
متغیر ها فرسودگی شغلی رضایت از حقوق رضایت از همکاران رضایت از نحوه ارتقا رضایت از ماهیت کار رضایت از مافوق