تعریف مفهومی

هر نوع سیاست هایی که از طرف دولت جهت جذب سرمایه گذاری در منطقه امتیاز تلقی شود و موجب تحریک وتشویق سرمایه گذاری در منطقه را باعث شود.مؤلفه های سیاست امتیازات دولتی عبارتند از :صدور کالا های تولید شده در منطقه به خارج یا سایر مناطق ازاد با کمترین تشریفات ،اعطای انواع بخشودگی و امتیازات مالی ، حذف حقوق و عوارض گمرکی و رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای ، معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از تاریخ بهره برداری برای فعالیت اقتصادی ، عدم نیاز به روادید برای ورود و خروج خارجیان ، آزادی کامل ورود و خروج ارز و عدم محدودیت خرید و فروش و تبدیل ارز ، انعطاف پذیری بیشتر عملیات بانکی ، ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی توسط سازمان منطقه آزاد و تسری مشوق های صادراتی به صادرات مجدد است(کریمی کیا،۱۳۹۱).

تعریف عملیاتی

در این تحقیق متغیر سیاست امتیازات دولتی با بهره گرفتن از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ ، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ مورد بررسی قرار گرفت. که با بهره گرفتن از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.

 

۱-۷-۳- رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی

تعریف مفهومی

هر گونه عدم صراحت در قوانین ،محدودیت ،نارسایی وعدم ثبات از عوامل عمده عدم جذب سرمایه گذاری می باشد. ثبات سیاسی به عنوان مهمترین عامل در جریان ورود سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی کشور میزبان قلمداد می شود(کریمی،۱۳۸۱).

تعریف عملیاتی

در این تحقیق متغیر رسایی  و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی با بهره گرفتن از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ ، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ مورد بررسی قرار گرفت. که با بهره گرفتن از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.

 

۱-۷-۴- معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه

تعریف مفهومی

سرمایه گذاری ( Investment ) عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است ) . به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر ، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده(کارگزار،۱۳۹۴) .

تعریف عملیاتی

در این تحقیق متغیر معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه با بهره گرفتن از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ مورد بررسی قرار گرفت. که با بهره گرفتن از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.

 

 

 

 

۱-۷-۵- ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی

تعریف مفهومی

ثبات سیاسی به معنای وجود فضای سیاسی و اجتماعی آرام و قابل اعتماد، تداوم در قوانین، مدیریت و سیاست ها و همچنین به معنای عدم وجود شرایطی مثل جنگ، شورش، کودتا، هرج و مرج و بی نظمی، تهدیدات نسبت به نظام و جامعه است(موثقی،۱۳۹۰٫ص۳۳۲). از نظر رابرت ماندل امنیت اقتصادی عبارت است از:« میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، وهم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی.»   باری بوزان نیز از امنیت اقتصادی سخن رانده و به سه سطح فردی، گروه ها، و طبقات تقسیم بندی میکند.از نظر وی، در سطح فردی ، امنیت اقتصادی به میزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی(غذا، آب، سرپناه و آموزش) مربوط است. در سطوح بالاتر، ایده امنیت اقتصادی با دامنه وسیعی از بحث‌های بسیار سیاسی درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است. به نظر بوزان، امنیت اقتصادی فرد تنها به شرایط زیستی محدود نمی‌شود بلکه تأمین این امنیت به معنی حفظ سطح مشخصی از استاندارد زندگی است و به عنوان نمونه؛ اشتغال یا حق حداقل دستمزد را باید از شرایط ضروری امینت اقتصادی بدانیم(اخوان کاظمی،۱۳۹۱).

تعریف عملیاتی

در این تحقیق متغیر ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی با بهره گرفتن از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره ۲۹و ۳۰ مورد بررسی قرار گرفت. که با بهره گرفتن از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.

 

۱-۸- قلمرو تحقیق

از زمینه های مهمی که در هر تحقیق و پژوهشی مورد بررسی قرار می­گیرد روشن بودن دقیق محدوده تحقیق است یک تحقیق علمی باید دارای حدود و شمول تا حد امکان مشخص باشد ، زیرا تعیین یک حدود منطقی و صحیح به دقت علمی و ارزش عملی پژوهش خواهد افزود. بنابراین قلمرو تحقیق حاضر را می توان از سه نظر مورد توجه قرار داد:

قلمرو موضوعی

از حیث موضوعی تحقیق حاضر ، در گستره مدیریت بازرگانی ، بحث مربوط به بررسی عوامل جذب سرمایه گذاریهای داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو میباشد.

 

قلمرو زمانی :داده های این تحقیق ،۶ ماهه دوم سال ۹۳جمع آوری شده است.

 

قلمرو مکانی تحقیق حاضر منطقه آزاد تجاری_صنعتی ماکو می باشد.

Tags: