جنس دانش آموزان و هزینه و فایده

دانلود پایان نامه
1- آگاهی از حالت هیجانی فرد مقابل
2- درک آن حالت
3- همانند سازی فردی با موقعیت
4- ارائه پاسخ عاطفی مناسب ( باولک،2003 )
طبق نظر باتسون و همکارانش محاوره ادراکی دارای دو بعد است یکی دگر ادراکی و دیگری خود ادراکی.
هنگامی که فرد در خصوص نحوه ادراک فرد نیازمند کمک فکر می کند، دور نمای ادراک دگری به جریان افتاده است. دور نمای ادراک خود نیز هنگامی روی می دهد که افراد خود را در موقعیت فرد نیازمند کمک گذارده و تصور می کنند که در آن صورت چه احساساتی می داشتند ؟ ( بوردنز و هورووتیز، 2002 ).
بدین ترتیب بر اساس نظریه دورکیم دینداری و احساس تعلق و تعهد اجتماعی تاثیر قابل توجهی در نوع دوستی دارد. واتسون نیز به نقش همدلی در نوع دوستی معتقد بود. همچنین تحقیقات مختلف نشان دادن که جنسیت، ‌سن نیز بر نوع دوستی انسان ها تاثیر می گذارد.
4-2- فرضیات تحقیق
بین میزان همدلی و نوع دوستی دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد.
بین میزان اهمیت به هزینه و فایده در تعاملات با میزان نوع دوستی رابطه معناداری وجود دارد.
بین میزان دینداری دانش آموزان با نوع دوستی آنان رابطه معناداری وجود دارد.
بین میزان تعهد و تعلق اجتماعی دانش آموزان با نوع دوستی آنان رابطه معناداری وجود دارد.
بین جنس دانش آموزان با نوع دوستی آنان رابطه معناداری وجود دارد.

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
1-3. روش تحقیق:
روش این تحقیق اسنادی وپیمایشی میباشد. واحد تحقیق در این پژوهش فرد است.روش شیوه پیش گرفتن به سوی یک هدف است.بنابراین شرح دادن روش علمی عبارت است از شرح اصول اساسی که در هر کار تحقیقی به اجرا گذاشته می شود.(کیوی:11:1385).
روشهای پژوهش مختلفی در علوم اجتماعی وجود دارد. یکی از این روشها روش اسنادی و پیمایشی است.در این پژوهش از روش اسنادی برای جمع اوری اطلاعات در زمینه ادبیات وپیشینه پژوهش استفاده گردیده است.
روش دیگر پژوهش روش پیمایشی است. پیمایش اجتماعی مانند سایر روشهای تحقیق ابزاری در خدمت سطح نظری است. بنابراین استفاده از این روش همانند روشهای دیگر تابع سطح نظری است. (ساعی،133:1387).
در این پژوهش از روش پیمایش استقاده شده است. در روش پیمایشی محقق با نظر خواهی از یک گروه نمونه انتخاب شده از نظر یک جامعه آماری بزرگ مطلع می گردد.
2-3. جامعه آماری و حجم آن
جامعه ی آماری این تحقیق تمامی دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه منطقه 2 شهر تهران می باشد.
قلمرو مکانی: مدارس مقطع متوسطه منطقه 2 شهر تهران
قلمرو زمانی: قلمرو تحقیق از تیر ماه 1392 آغاز و در دی ماه 1392 به پایان رسید.
زمان توزیع و جمع آوری پرسشنامه در آذر ماه 1392 بود.