جهات جغرافیایی و اندازه گیری

دانلود پایان نامه
جهت شمالی (North)
جهت جنوبی (South)
جهت شرقی (East)
جهت غربی (West)
جهت شمال شرقی North-East))
جهت جنوب شرقی South-East))
جهت جنوب غربی (South-West)
جهت شمال غربی North-West))
1-3-3-9- تعیین توزیع مساحات کل حوزه نسبت به جهات جغرافیایی
مساحت جهات جغرافیایی با استفاده از انطباق نقشه جهت با نقشه زیر حوزه ها بدست آمده است.
1-3-4- برآورد موارد مربوط به شبکه آبراهه و شکل حوزه
شبکه رودخانه به مجموعه آبراهه‌هایی گفته می شود که در سطح حوزه عمل تخلیه رواناب را بر عهده دارند. برخی از این آبراهه ها به صورت رودخانه های دایم، برخی به صورت فصلی و بعضی دیگر مسیلهایی هستند که فقط در هنگام بارندگی ممکن است آب در آنها جاری شود.در رودخانه های دایم بیش از 90 درصد اوقات آب جاری است. از طرف دیگر رودخانه های فصلی بیش از 50 درصد ایام سال را خشک می باشند. در یک حوزه، ممکن است هر سه نوع رودخانه مذکور وجود داشته باشد. هرچه شبکه رودخانه‌های یک حوزه تکامل یافته تر باشد تخلیه رواناب از آن حوزه بهتر و ساده تر انجام می شود. در هیدرولوژی شاخصهای متداول برای سنجش درجه تکامل شبکه رودخانه های حوزه عبارتنداز تراکم شبکه آبراهه ها؛ درجه رودخانه اصلی در نقطه تمرکز و نسبت انشعاب رودخانه های حوزه. اگرمجموع طول تمام رودخانه ها وآبراهه های حوزه اندازه گیری و بر مساحت حوزه تقسیم شود عدد بدست آمده که معمولا بر حسب کیلومتر در هر کیلومتر مربع توصیف می شود؛ تراکم شبکه رودخانه های حوزه نامیده می‌شود.
1-3-4-1- تعیین ترتیب آبراهه‌های اصلی و فرعی
برای اطلاع از نحوه ارتباط انشعابات مختلف از رده‌بندی رودخانه‌ها استفاده می‌شود. بطور کلی از رتبه‌بندی شبکه آبراهه‌ای می‌توان از میزان گسترش شبکه زهکشی حوزه آگاهی پیدا نمود . رده‌بندی‌های مختلفی برای آبراهه‌ها انجام شده که روش استراهلر متداولترین آنهاست. در این مطالعه نیز از روش استراهلر (STRAHLER ) دررتبه‌بندی آبراهه‌ها استفاده شده است. در این روش آبراهه‌‌های اولیه بدون انشعاب با شماره یک مشخص شد از پیوستن دو آبراهه شماره یک، آبراهه شماره دو بوجود می‌آید و دو آبراهه درجه دو نیز آبراهه درجه سه را تشکیل می‌دهند والی‌آخر.
1-3-4-2- تعیین ضریب دو شاخه شدن
جهت تعیین نسبت انشعاب یا ضریب دو شاخه شدن از روابط تجربی استفاده می شود. برای این منظور پس از رتبه بندی شبکه آبراهه ها با استفاده از رابطه تجربی زیر اقدام به تعیین نسبت انشعاب گردید.
‌ در این‌ رابطه:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   میزان آلفای کرونباخ راهبردهای مقابله ای و پرسش نامه راهبرد های مقابله ای کارور

BR : نسبت‌ انشعاب‌
ni : تعداد شاخه‌های‌ هر رتبه‌
i : رتبه‌ نهایی‌ رودخانه‌ اصلی‌
هرچه‌ این‌ نسبت‌کوچکترباشد،نشان‌دهنده‌ این‌است‌ که‌هیدروگراف‌سیل‌درمقایسه‌با حوزه‌های‌دیگردارای‌نقطه‌ اوج‌ بالاتری‌ خواهد بود.
1-3-4-3- برآورد زمان‌ تمرکز
زمان‌تمرکز (Tc)که یکی از پارامترهای فیزیکی مهم یک حوزه می‌باشد، مدت‌ زمانی‌ است‌که‌ یک‌ قطره‌ آب‌ خود را از دورترین ‌نقطه ‌حوزه ‌به ‌محل‌ خروجی‌ برساند حداکثر جریان سیلاب در یک حوزه آبخیز برابر مدت زمان تمرکز می‌باشد و انتخاب باران طرح بر اساس مدت زمان تمرکز صورت می‌پذیرد. بنابراین محاسبه زمان تمرکز و برآورد دقیق آن از ضروریات می‌باشد.
برای‌ برآورد‌ این‌ پارامترها روابط تجربی ‌متعددی ‌پیشنهاد شده‌است ‌که ‌برخی ‌ازآنها دراین‌ مطالعه‌ مورداستفاده‌ قرار می‌گیرد.