حداکثر اکسیژن مصرفی و پیشگیری از آسیب

دانلود پایان نامه

مجموع
41/5±92/173
6±89/67
84/6±70/22
24
متغیرهای تحقیق:
متغیر های مستقل:
دوازده جلسه تمرین رکاب زدن زیر بیشینه همرا با انسداد
متغیرهای وابسته:
1- حداکثر اکسیژن مصرفی
2- وات حداکثر
3-مدت زمان رسیدن به خستگی
4- اوج، میانگین و حداقل توان بی هوازی
ابزار جمع آوری داده ها
دستگاه ضربان سنج پلار ساخت کشور فنلاند جهت اندازه گیری ضربان قلب
دستگاه سنجش فشار خون رییسترساخت کشور آلمان جهت اندازه گیری فشار خون
دوچرخه توان ثابت ساخت کشور آلمان جهت انجام پروتکل رکاب زدن
ترازو و قد سنج سکا ساخت کشور آلمان جهت اندازه گیری قد و وزن آزمودنی ها
چرخ کارسنج مونارک بیهوازی ساخت کشور سوئیس جهت سنجش توان بی هوازی
روش اجرایی
پیش آزمون: به فاصله 48 ساعت پیش از شروع فرآیند پژوهش یک جلسه آشنایی با پروتکل ها و روند اجرایی در محل اجرای پروتکل برای آزمودنی ها تشکیل شد و در همان جلسه رضایت نامه و پرسشنامه سلامت بین آزمودنی ها توزیع و توسط آنها تکمیل گردید. درهمان جلسه با استفاده از آزمون آستراند بر روی دوچرخه Wmaxو آزمودنی ها بر آورد شد. به فاصله 24ساعت بعد از آن شاخص های عملکرد بی هوازی آزمودنیها با استفاده از آزمون وینگیت بر آورد شد.24ساعت پس از اجرای آخرین جلسه تمرین برای بررسی اثر سازگاری تمرین، آزمودنی ها در روشی مشابه با پیش آزمون برآورد شد، 48 ساعت پس از اجرای آخرین جلسه تمرین برای بررسی اثر سازگاری تمرین شاخص های عملکرد بیهوازی آنها برآورد گردید.
پروتکل تمرین
قبل از شروع پروتکل برای اطمینان از اجرایی بودن تمرین و پیشگیری از آسیب آزمودنی ها فشار های مختلف تمرین جهت مطالعه راهنما توسط محقق بررسی شد.
آزمودنیهای گروه های تمرین با انسداد به مدت 2 هفته، هر هفته 6 جلسه و در مجموع 12 جلسه تمرین رکاب زدن را انجام دادند. ابتدا یک ران بند فشاری طراحی شد که در قسمت فوقانی هر پا بسته میشد(تصویر1-3). هر ران بند شامل یک کیسه پنوماتیک در بخش داخلی بود که به یک دستگاه فشار سنج دستی متصل بود هر دوگروه به منظور گرم کردن پنج دقیقه با شدت 50٪, Wmax رکاب میزدند سپس تمرین اصلی آغاز میشد که محقق رانبندها را با فشار های متفاوت mmHg90 و mmHg180 دور بخش پروگزیمال ران گروهای انسدادی میبست. هر جلسه تمرین شامل 30 دقیقه رکاب زدن با شدت 65 درصد WmaXبرای گروه mmHg90 و15 دقیفه دقیقه رکاب زدن با شدت 65 درصد برای گروه mmHg180 بود.شش روز اول آزمودنی ها با شدت 65 درصد Wmax فعالیت کردند بعد از یک روز استراحت شش روز دوم با شدت 70 درصد Wmax، به فعالیت پرداختند. مجموع زمان انسداد جریان خون عضلات پا در حدود15 و 30 دقیقه(5 دقیقه ابتدایی تمرین ران بندها بسته نمیشد) بود. میزان فشار وارد پای انسدادی ، میزان درک سختی و ضربان قلب در تمام طول تمرین برای اطمینان از سلامت و ایمنی آزمودنی ها بررسی گردید.
نحوهی تعیین Wmax و