حسابداری مدیریت و کفایت سرمایه

دانلود پایان نامه

بین “میزان معوقات” و بهبود کارایی نظام بانکداری رابطه معناداری وجود دارد.
55
بین “ترکیب معوقات” و بهبود کارایی نظام بانکداری رابطه معناداری وجود دارد.
56
بین “نسبت کفایت سرمایه” و بهبود کارایی نظام بانکداری رابطه معناداری وجود دارد.
57
بین “استقرار سیستم حسابداری مدیریت” و بهبود کارایی نظام بانکداری رابطه معناداری وجود دارد.
58
بین “استقرار سیستم مدیریت ریسک جامع (ریسک بازار، اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و…)” و بهبود کارایی نظام بانکداری رابطه معناداری وجود دارد.
59
بین “استقرار سیستم مدیریت بر دارائی‌های مالی” و بهبود کارایی نظام بانکداری رابطه معناداری وجود دارد.
60
بین “استقرار سیستم مدیریت بر بدهی‌ها (منابع)” و بهبود کارایی نظام بانکداری رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره 2-1
جامعه آمارى تحقیق
جامعه آمارى تحقیق حاضر را شعب موسسه مالی و اعتباری مهر واقع در شهرستان تهران تشکیل می‌دهد.
اهداف تحقیق
با توجه به مشکلات موجود در زمینه بانکداری در این تحقیق بر آن شدیم تا عوامل موثر بر کارایی شعب را شناسایی کنیم و همچنین ترتیب اولویت هر یک از این عوامل را نسبت به یکدیگر در بهبود شاخص کارایی موسسه مالی و اعتباری مهر، مشخص نمائیم. تا با بررسی این عوامل به آرمان علم اقتصاد که همانا حداکثر بهره برداری از منابع کمیاب در جهت دستیابی به اهداف نامحدود باشد برسیم.
کاربردهای تحقیق
مدل TOPSIS برمبناى عوامل تاثیر گذار بر کارایى بانک تدوین و حل گردیده است. نتایج بدست آمده در قالب اولویت بندی عوامل فوق در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران موسسه و شعب قرار می گیرد و امید است آنان را در اولویت بندى برنامه‌ها و طرح‌هاى مربوطه و همچنین ارائه خدمات هرچه بهتر یارى کند. علاوه بر این مدل یاد شده (با اعمال تغییرات لازم) قابلیت بکارگیرى در تمام سازمان‌هاى کشور را دارد.
روش تحقیق
در تحقیق حاضر براساس مطالعات کتابخانه اى و آشنایى با نظام عملیاتی موسسه مالی و اعتباری مهر، عوامل تاثیرگذار بر کارایی شناسایى و با نظرخواهی از طریق توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آمارى مهمترین عوامل تائید گردیده است. در ادامه با استفاده از مدل TOPSIS عوامل مذکور اولویت بندى شده‌اند. این روش از جمله روش‌های جبرانی در مدل‌های چند شاخصه می باشد. منظور از جبرانی بودن این است که مبادله بین شاخص‌ها در این مدل مجاز است. یعنی به طور مثال ضعف یک شاخص ممکن است توسط امتیاز شاخص دیگری جبران شود. در این رویکرد ضمن در نظر گرفتن فاصله یک گزینه Ai از نقطه ایده آل مثبت، فاصله آن از نقطه ایدل آل منفی هم در نظر گرفته می شود. بدان معنی که گزینه انتخابی باید دارای کمترین فاصله از راه حل ایده آل بوده و در عین حال دارای دورترین فاصله از راه حل منفی باشد.