حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک

دانلود پایان نامه

تهران دارو
54
سیمان کارون
81
ورزیران
با توجه به شیوهی محاسبه برخی از متغیرهای این تحقیق، نحوه محاسبه آنها بقرار زیر بصورت مختصر یادآوری میشود:
4-2-3) نحوه اندازهگیری عملیاتی متغیرهای تحقیق
همانطور که در فصل سوم تشریح شده است، متغیرهای تحقیق به دو متغیر وابسته و مستقل تقسیم میشود:
شهرت تجاری (REP): این متغیر بر اساس سهم بازار شرکت i در سال t را نشان میدهد. بدین ترتیب، شرکتی که در صنعت مربوطه فعالیت میکند، چنانچه سهم بازار شرکت بیش از چارک دوم سهم بازار صنعت مربوطه باشد، بعنوان شرکت دارای شهرت تجاری تلقی میگردد و در غیر اینصورت بعنوان شرکت فاقد شهرت تجاری محسوب خواهد شد. سهم بازار شرکت عبارت است از نسبت فروش شرکت به کل فروش صنعت مربوط. لذا چنانچه شرکت دارای شهرت تجاری باشد عدد یک و شرکت فاقد شهرت تجاری عدد صفر منظور میشود.
نسبت بدهی(LEV): عبارتست ازنسبت بدهیهای بلندمدت به مجموع داراییهای شرکت iدرسال t.
ریسک سیستماتیک (BETA): عبارتست از ریسک سیستماتیک برای شرکت iدر سال t.
اندازه شرکت (LSIZE): عبارتست از لگاریتم کل داراییهای شرکت iدر سال t.
بازده داراییها (ROA): عبارتست از نسبت سود خالص به کل داراییهای شرکت iدر سال t.
فرصتهای سرمایهگذاری (IOS): عبارتست از حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام شرکت i در سال t.
و در نهایت؛ مدل رگرسیون تحقیق به قرار زیر میباشد:
4-3) تحلیل یافتههای تحقیق
در پژوهش حاضر برای تحلیل مدل از مجموعه داده‏های ترکیبی استفاده شده است. بدین ترتیب که چند شرکت در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرند. در تجزیه و تحلیل داده‏های ترکیبی یک محیط بسیار غنی از اطلاعات برای گسترش تکنیک‏های تخمین و نتایج قابل تحلیل فراهم می‏گردد. در بسیاری موارد، پژوهشگران می‏توانند از داده‏های ترکیبی برای مواردی که نمی‏توان به صورت فقط سری زمانی یا فقط به صورت مقطعی بررسی کرد، بهره بگیرند. نوع آزمون آماری همبستگی میباشد و از اینرو، از آزمونهای F، t، بررسی نرمال بودن خطاها، آزمون همخطی، دوربینواتسون و کولموگروف– اسمیرنوف استفاده شد. سپس یافتههای آزمون همبستگی ارائه شده است:
4-3-1) آزمون پیش فرضهای استفاده از مدل رگرسیون
برای استفاده از مدل رگرسیون لازم است پیش فرضهای استفاده از آن، مورد آزمون قرار گیرد. بدین منظور، آزمونهای دوربین– واتسون، همخطی، بررسی نرمال بودن خطاها و نرمال بودن کولموگروف– اسمیرنوف انجام شده که در ادامه آمده است:
4-3-1-1) آزمون دوربین– واتسون
یکی از مفروضههایی که در رگرسیون مدنظر قرار میگیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده توسط مدل رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. برای رسیدن به این مهم از آزمون دوربین– واتسون میتوان استفاده کرد.
نگاره (4-3) – آزمون دوربین– واتسون