حقوق و تکالیف و فرزندخوانده

دانلود پایان نامه

2- تربیت
از دیگر تکالیف زوجین سرپرست نسبت به طفل تحت سرپرستی، تربیت طفل است.
در این خصوص ماده 17 لایحه قانون حمایت 92 که مفاد ماده 11 قانون حمایت 53 می باشد به صراحت این تکلیف قانونی را برای سرپرست بیان نموده است.
ماده 1178 قانون مدنی : (( ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت طفل بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند )). یکی از نتایج این تکلیف مسئولیت خسارات ناشی از نقص تربیت به دیگران است. یعنی اگر طفل تحت سرپرستی در اثر تربیت ناصحیح والدین مرتکب تقصیری شود سرپرستان او باید جبران خسارت کنند.
بنابراین والدین در تربیت طفل فرزند خوانده باید از راه گفتگو یا امر و نهی یا توسل به تنبیه به استناد ماده 1179 بپردازند تا راه صحیح را به آنها بیاموزند، البته در توسل به تنبیه نباید از حدود اختیارات خود خارج شوند.
3-نفقه
از دیگر تکالیف خطیر سرپرستان که قانونگذار بر آن ها معین کرده است، پرداخت نفقه است.
ماده 17 لایحه قانون 92 و ماده 11 قانون حمایت 53، بر الزام و تکلیف زوجین سرپرست در پرداخت نفقه بر طفل تاکید نموده است.
با قبول سرپرستی طفل فرزند خوانده از سوی والدین سرپرست، نفقه او بر عهده پدر خوانده و مادر خوانده است.
در صورت عدم استطاعت یا فوت والدین سرپرست، از سوی سایر اقارب با توجه به عدم توارث و نبودن قرابت خونی، تکلیف انفاق به فرزند خوانده را ندارند. لازم به ذکر است که تکلیف به انفاق مقرر در ماده 17 لایحه قانون حمایت 92 که برگرفته از ماده 11 قانون حمایت 53 است یک قاعده استثنایی است که برای تامین منافع مادی و معنوی طفل مقرر شده است . قانون به متقابل بودن این تکلیف اشاره ای ننموده است و این وظیفه فقط برای سرپرستان است و طفل فرزند خوانده در صورت ندار بودن والدین سرپرست، از جهت قانونی تکلیفی ندارد. اما به نظر می رسد همانطور که در ماده 17 قانون فوق بیان شد رابطه سرپرست و طفل فرزند خوانده همانند رابطه والدین و اولاد است، منطقی این است که تمام حقوق و تکالیف والدین و فرزندان واقعی مشمول این رابطه شود و حق نفقه در رابطه فرزند و والدین واقعی متقابل است در این رابطه سرپرست و فرزندخوانده نیز متقابل باشد.
4-احترام
این تکلیف سرپرستان نیز در ماده 17 لایحه حمایت 92 و ماده 11 قانون حمایت 53 آمده است.
ماده 1177 قانون مدنی : (( طفل باید مطیع ابوین خود باشد و در هرسنی که باشد به آنها احترام بگذارد .))
به استناد بند 2 ماده فوق، طفل در هر سنی باشد باید به ابوین خود احترام بگذارد، با استفاده از قیاس می توان گفت ابوین هم باید به فرزندان خود احترام بگذارد و این رابطه متقابل برقرار شود زیرا، متقابل بودن این احترام باعث احترام گذاری بیشتری از سوی فرزندان به والدین می شود و فرزندان در محیط های اجتماعی رفتار و برخورد متناسب از خود نشان خواهند داد، اگر والدین به آنها با بی احترامی برخورد نمایند این نحوه برخورد عادت آنها می شود و بی بند وباری وبی احترامی ایجاد خواهد شد.
5- ولایت
تبصره ماده 11 قانون حمایت 53 در این خصوص بیان داشته است که : (( اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست است، مگر اینکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.)) بنابراین زوجین سرپرست، اداره اموال طفل را بر عهده دارند، مگر دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ کند. در ماده 16 لایحه قانون حمایت 92 چنین مقرر شده است : (( اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد در صورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهری باشد یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضایی قیومیت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.))
طبق ماده فوق سرپرستی موضوع این قانون نوعی قیومیت از سوی دادگاه صالح است که قابل تغییر و سلب از پدر خوانده و محول کردن این نمایندگی به مادر خوانده یا هر شخص ثالث امینی است.
اگر اداره اموال فرزند خوانده به سرپرست سپرده شود سرپرست قیم باید با رعایت مصلحت فرزند خوانده نسبت به اداره اموال عمل کند.
برای اداره اموال طفل بدون سرپرست شرایطی لازم است.
دارا بودن اهلیت و قوام آن، مطابق ماده 1249 قانون مدنی اگر قیم محجور شود منعزل می شود در اینصورت هم حکم سرپرستی و هم قیمی از او برداشته می شود زیرا حجر از موارد فسخ سرپرستی و عزل قیمی است.
بقاء بر اسلام و بقاء بر آن، مطابق ماده 1192، ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند، در صورتیکه سرپرست مسلمان نباشد یا ترک اسلام کند هم از موارد فسخ سرپرستی و هم عزل قیمی اوست.
6- اخذ شناسنامه جدید برای فرزند خوانده