حل و فصل اختلافات و رسانه های جمعی

دانلود پایان نامه

انتخابات را مطابق قوانین و مقررات و اصول ارزشی و کارآمدی انتخابات انجام دهد و در مقام حسن اجرای دقیق قوانین برآید و به نتیجه انتخابات — مبنی بر اینکه چه کسی برنده می شود — توجه نکند .
جنبه های مختلفی می تواند تأمین کننده بی طرفی ناظران تلقی شود ، لذا ناظران می بایستی ؛
1- به شیوه ای کاملا بی طرفانه و به دور از هرگونه تعصب نسبت به مسئولین کشور ( از جمله تشکیلات مدیریت انتخابات) ، احزاب ، کاندیداها ، رأی دهندگان ، رسانه های جمعی و جراید رفتار نمایند.
2- از انجام هر فعلی که دلالت بر حمایت جانبدارانه از یک کاندیدا و حزب یا یک هوادار سیاسی و یا یک گرایش سیاسی داشته باشد یا حتی در ظاهر چنین نشان دهد ، خودداری کنند .
3- هرگونه ارتباط با مسئولین یا تشکیلات خاصی را که می تواند منجر به درگیری علایق یا وظایف ایشان به عنوان ناظر انتخابات شده یا با فرآیند نظارت و ارزیابی انتخابات در تضاد باشد ، کتمان نکنند.
4- هیچ گونه هدیه یا کمکی را از یک فرد یا سازمان یا حزب سیاسی که در فرآیند انتخابات ذی نفع است ، نپذیرد.
5- در هیچ گونه فعالیتی که نشان دهنده حمایت و هواداری حزب یا کاندیدای خاص است شرکت نکند .
6- اظهار نظری در خصوص موضوعاتی که احتمالا یک چالش و اختلافات را در انتخابات ایجاد کند ، ننمایند.
7- ارتباط خاص حمایتی با رأی دهنده نداشته باشند .
8- از پوشش و علاماتی که نشان دهنده حمایت از گرایش سیاسی باشد استفاده نکنند. ١
2- اصل شفافیت
اگر مدیران انتخابات تصمیمات و اقدامات خود را بر اساس قانون انجام دهند و دلایل آنها را به طور کامل و شفاف موجه سازی نمایند ؛ موجب افزایش اعتماد عموم و اشخاص ذی نفع به رویه های انتخابات می- گردد. تحقق چنین امری مستلزم این است که اطلاعات ، داده ها و اسنادی که بر اساس آنها تصمیمات اتخاذ شده است در دسترس همه باشد تا امکان ارزیابی و قضاوت در خصوص صحت و سقم آنها وجود داشته باشد . یک رویه شفاف و باز که تضمین بخش امنیت عمومی و تصمیمات عاقلانه و منطقی نهاد مدیریت انتخابات می باشد ، موجب افزایش فهم عمومی از رویه های انتخاباتی واعتبار و مشروعیت عملکرد نهاد مدیریت انتخابات و در نهایت نتایج انتخابات می شود. رویه های شفاف و روشن موجب مشخص شدن قصور و ناشایستگی ها و جلوگیری از بروز تخلفات ، تقلبات ، فساد ، رشوه و پارتی بازی می گردد . ١
شیوه نظارت ناظران باید بر پایه و مبنای قانونی و مطابق با اصول و روش های نظارتی باشد و ناظران در تهیه گزارشات خود باید اسناد و مدارک را جهت هرگونه ارزیابی منصفانه ، ضمیمه نمایند که چنین اسنادی شفافیت و اعتبار گزارش آنها را افزایش می دهد. از این رو ناظر بایستی : 1- اهداف نظارت خود را چه در آغاز انتخابات و چه در زمان گزارش مشخص نماید ؛ 2- اطلاعات را با مدارک و اسناد و به روش علمی جمع آوری نماید؛ 3- جهت ارائه یک ارزیابی کلی و نهایی از فرآیند نظارت بر انتخابات به مدیریت انتخابات آماده باشد ؛ 4- اگر لازم و شایسته بود، مدیریت انتخابات را از کاستی های موجود در خصوص فرآیند انتخابات مطلع سازد ؛ 5- نتایج حاصل از نظارت حوزه را به عموم اعلام نماید. ٢
3- اصل حرفه ای بودن
اتخابات اصیل و پر معنا ، منوط به وجود افراد و نهادهای متخصص و حرفه ای درانجام وظایف و تکالیف انتخاباتی است. از این رو ، اعضای نهاد های مدیریت انتخابات باید در خصوص مسائل و موضوعات انتخاباتی تخصص داشته باشند . لذا آموزش و تعلیم اعضای کلیه نهادهای مدیریتی امری لازم و ضروری است که پیش از انجام وظایف باید انجام شود. خیلی واضح و روشن است که چنان چه افراد نالایق و غیر متخصص متصدی برگزاری ، نظارت و حل و فصل اختلافات شوند ، دیگر نمی توان انتظار یک انتخابات آزاد و منصفانه و اصیل را داشت و با بروز مشکلات جدی و تخلفات و اشتباهات عمومی و سهوی ، حقوق و آزادی های سیاسی و انتخاباتی شهروندان نقض خواهد شد. ٣
به دلیل حساسیت و ظرافت امر نظارت بر انتخابات ، ناظران باید از آموزش های لازم بهره مند شده باشند و به اندازه کافی از تخصص ، تجربه و دانش در خصوص مسائل سیاسی ، حقوقی ، مدیریتی، اداری، نظارتی و انتخاباتی برخوردار باشند. ١
4- اصل پاسخگویی
اعتقاد به صحت و درستی رویه ها و فرآیند انتخابات ، مستلزم یک مدیریت پاسخگو در هر مرحله از انتخابات است و باید در قبال تصمیمات و اقدامات خود و در انجام وظایف و اختیاراتشان به عموم و نهادهای ذی صلاح پاسخگو باشند . در واقع ، اصل پاسخگویی ضامن انجام وظایف و اختیارات طبق قانون و رعایت و حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و موجب جلوگیری از سوء استفاده ها ، تخلفات و جرایم می باشد . پاسخگویی مدیریت انتخابات بدین جهت است تا اطمینان حاصل شود که آیا نهاد مدیریت انتخابات در راستای منافع عمومی و اجرای صحیح قوانین و مقررات حرکت می کند یا خیر ؟ ٢
ناظران باید در تهیه گزارش خود ، اقدامات و فعالیت ها و تصمیمات خود را موجه سازند و در قبال سئوالات، ابهامات و مشکلاتی که در خصوص نحوه انجام فعالیتشان مطرح می شود ، در برابر مسئولان و مدیران اجرایی و نظارتی وعموم و سایر افراد و نهادهای ذی صلاح پاسخگو باشند . در واقع ، هرگونه ارزیابی و قضاوت آنها در خصوص کیفیت فرآیند انتخابات باید مبنای قانونی ، علمی ، اخلاقی ، عقلی و منطقی داشته باشد . همچنین از لحاظ سلسله مراتبی باید پاسخگو در برابر نهادهای بالاتر نظارتی انتخابات باشد. ٣
5- اصل صحت و دقت
ناظران باید در انجام وظایف خود نهایت دقت را انجام دهند ؛ چون بیم هرگونه تخلف و ارتکاب جرم در فرآیند انتخابات وجود دارد. از این رو ، در تهیه گزارش خود باید مشاهدات خود را دقیقا به طور مستدل و مستند مکتوب نمایند .١ اطلاعات غیر دقیق ، مبهم و نا معتبر باعث از بین رفتن اعتماد و اطمینان عموم و مشروعیت تصمیمات و اقدامات و اعتبار مدیریت انتخابات می شود. لذا ایجاب می نماید که مدیریت انتخابات اطلاعات دقیق ودرست را گردآوری و منتشر نماید و البته این اطلاعات باید پایه ی معقول و علمی داشته باشد. ٢
6- اصل استقلال