حمایت اجتماعی ادراک شده و راهبردهای مقابله ای

دانلود پایان نامه

6- پور افکاری، نصرالله(1380). فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی. تهران: فرهنگ معاصر.
7- پروین، لورنس، جان، الیور(1381). شخصیت ؛ نظریه و پژوهش. ترجمه م جوادی، پ کدیور.
تهران: انتشارات آییژ.
8- ترخان، مرتضی (1387). ارزشیابی شخصیت. تهران: دانشگاه پیام نور.
9- حجازی، الهه، سلیمانی، حمیده(1390). کیفیت دوستی، تقابل دوستی و تاب آوری. مجله علوم رفتاری، 4(4): 325-319.
10- خلیل جو، اسماعیل(1380). هنجاریابی پرسشنامه ی شخصیتی پنج عاملی. پایان نامه چاپ شده کارشناسی ارشد.
11- خدایی، علی. شکری، امید(1388). مدل یابی روابط ساختاری بین صفات شخصیت، سبک های مقابله با تنیدگی و بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز. سال 4 ، شماره ی 16 ،صص: 157-120.
12- خباز وهمکاران(1390). رابطه سبک های مقابله باتاب آوری در پسران موجوان فصلنامه روانشناسی کاربردی. سال 5، شماره 4، صص: 123-108.
13- داعی پور، پروین(1387). بررسی مقدماتی مقیاس مقابله ای نوجوانان در دانش آموزان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد و روانشناسی بالینی. انستیتو روانپزشکی تهران.
14- سامانی، سیامک (1386). تاب آوری، سلامت روانی و رضایت از زندگی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایرن، چاپ سیزدهم، شماره 3، ص290-295.
15- سلامت شریف، سارا(1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی با میزان تاب آوری و خود شکوفایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تحقیقات تهران.
16- شاملو،سعید (1377). روانشناسی بالینی. تهران: رشد.
17شعاری نژاد، اکبر (1381). روانشناسی اجتماعی چاپ اول. تهران: آوای نور.
18- شولتز، دوان، شولتز، سیدنی الن(1381). نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمد.
19- شاکری نیا، ا، محمد پور، م. (1389). رابطه تنش شغلی و تاب آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. سال چهاردهم، شماره 2، صص: 161-169.
20- شاکریان، عملا، فاطمی، عادل، فرهادیان، مختار(1390) بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان دوره شانزدهم99-92.
21-شولتز،، دوان، شولتز، سیدنی آلن(1390). نظریه های ضخصیت. ویراست هشتم، ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: نشر ویرایش.
22- شکری، امید. فراهانی، محمد نقی. کرمی نوروی، رضا. مرادی، علیرضا (1391). حمایت اجتماعی ادراک شده و تنیدگی تحصیلی: نقش تفاوت های جنسی و فرهنگی. فصلنامه روانشناسان ایرانی. سال 9، شماره 34، صص:156-143.
23- صادقی، الهه (1388). مقایسه اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری و تلفیق دارو و درمان و درمان شناختی، رقتاری بر تاب اوری فشار روانی زنان خیانت دیده، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران.
24- علی پور، احمد(1385). ارتباط حمایت اجتماعی با شاخص های ایمنی بدن در افراد سالمک بررسی مدل تأثیر کلی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران(اندیشه و رفتار)، 12(2)، صص:139-134.
25- غضنفری، فیروزه. قدم پور، عزت الله (1387). بررسی راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی در ساکنین شهر خرم آباد. فصلنامه اصول بهداشت روانی. سال. (، شماره 37،صص:54-47.