حمایت اجتماعی ادراک شده و مهارت مقابله با استرس

دانلود پایان نامه
26- کریمی، عبد العظیم(1375). اعتیاد. جزوه دفتر مشاوره و برنامه ریزی امور تربیتی، تهران ص 4.
27- کاظمی، سیمین(1383). مفهوم تاب آوری و کاربرد آن پیشگیری از اعتیاد، مجموعه مقالات ساد مبارزه با مواد مخدر.
28- کریمی، یوسف(1384). تهران: ارسباران، چاپ پنجم، ص.(.
29- کریمی دشتکی، احمد(1385). بررسی عوامل موثر در پدید آیی مولفه های شخصیت نوین پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
30- کریمی، ی(1385). روانشناسی شخصیت، نشر ویرایش، چاپ دهم، ص : 56.
31- کرد میرزا کوزاده، عزت الله (1388). تحت عنوان الگویابی زیستی – روانی- مهندسی. درافراد وابسته به مواد و تدوین برنامه و مداخله برای ارتقاء تاب آوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و روانشناسی مثبت نگر. پایان نامه دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه ایلام طباطبایی.
32- کریمی، یوسف (1388). روانشناسی شخصیت، چاپ بیستم، تهران: انتشارات پیام نور.
33- کریمی، یوسف(1389). روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) تهران. دانشگاه پیام نور.
34- کاکابرایی، کیوان. مرادی، علیرضا. افروز،غلامعلی. هومن، حیدر علی (1390). بررسی و مقایسه بهزیستی ذهنی، سبکهای مقابله ای و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان استثنایی و عادی فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. دوره پنجم، شماره 3، صص: 19-1.
35- کاکابرایی، کیوان. علیرضا، مرادی. افروزه، غلامعلی. هومن،حیدر علی. شکری، امید(1390). روایی عاملی و تغییرپذیری اندازه گیری نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا در والدین کودکان عادی و استثنایی . فصلنامه ی روانشناسی کاربردی . سال 5، شماره 4 (20).
36-گنجی، ج. (1380) روانشناسی عمومی، نشر ساوالان، چاپ پانزدهم.
37-گروسی فرشی، میرتقی(1390). کاربرد آزمون جدید شخصیتی نئو و بررسی تحلیل ویژگی ها وساختاری ملی آن در بین دانشجویان دانشگاه های ایران. فصلنامه ی علمی – پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء-11،ص:173-198 .
38-لطف آبادی ، حسین، کدیور، پروین، سیف سسنن(1386).نظریه های رشد، تهران: انتشارات سمت.
39-مشبکی (1377). مدیریت رفتار سازمانی (تحلیل کاربردی،آموزشی از رفتار سازمانی). تهران: نشر ترجمه .
40-مای لی.آر(1380).ساخت، پدید آیی وتحول شخصیت، ترجمه محمود منصور. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
41-مای لی.ری(1985).ساخت، پدید آیی وتحول شخصیت. ترجمه منصور ،محمود(1387).
42-موسوی، سید حمود (1388). بررسی نقش عوتامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان فریدون شهر. جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره پیایی،41،شماره اول.
43-نجاریان، بهمن. برای سده، فرید(1383). پیامد های روانشناختی فاجعه ها.تهران: نشر مسیر.
44-نوری، ربابد(1383). مهارت مقابله با استرس ویژه دانش آموزان. تهران: انتشارات طلوع دانش.
45-نعمت طاووسی، محترم(1391). شخصیت و مقابله. فصلنامه روانشناسان ایرانی. سال 8، شماره 34،33،32،29 .
46-نوروزیان، شهلا (1391). بررسی رابطه هوش معنوی و راهبرد های مقابله ای با میزان تاب آوری در بین دبیران شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و تحقیقات تهران.