خدمات بانکداری الکترونیک و بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه

با توجّه به شکل و نمودار 4-3 مشاهده می شود که میزان تحصیلات 8/7 درصد از پاسخ دهندگان زیر دیپلم، 21 درصد دیپلم، 20 درصد فوق دیپلم، 31 درصد لیسانس و 5/16 درصد فوق لیسانس می باشد از طرفی4 درصد از پاسخ دهندگان به این سوال پاسخ نداده اند.
5-2-4) توصیف متغیر اینترنت
با توجه به نمودار و جدول 4-4 مشاهده می شود که متغیر اینترنت دارای کمترین مقدار 41/2 ، بیشترین 5 ، میانگین 7735/3 ، انحراف معیار 56141/0 و واریانس 315/0 می باشد. که میانگین مشاهده شده از میانگین مورد انتظار (3) بیشتر است.
5-2-5)توصیف متغیر خودپرداز
با توجه به نمودار و جدول فوق مشاهده می شود که متغیر خودپرداز دارای کمترین مقدار 59/2 ، بیشترین 5 ، میانگین 7955/3 ، انحراف معیار 5034/0 و واریانس 253/0 می باشد که میانگین مشاهده شده از میانگین مورد انتظار (3) بیشتر است.
5-2-6)توصیف متغیر پایانه های فروش
با توجه به نمودار و جدول فوق مشاهده می شود که متغیر پایانه های فروش دارای کمترین مقدار 1 ، بیشترین 5 ، میانگین 3913/3 ، انحراف معیار 75263/0 و واریانس 566/0 می باشد. میانگین مشاهده شده از میانگین مورد انتظار (3) بیشتر است.
5-2-7)توصیف متغیر تلفنبانک
با توجه به نمودار و جدول فوق مشاهده می شود که متغیر تلفنبانک دارای کمترین مقدار 63/2 ، بیشترین 5 ، میانگین 9183/3 ، انحراف معیار 5961/0 و واریانس 355/0 می باشد. میانگین مشاهده شده از میانگین مورد انتظار (3) بیشتر است.
5-2-8)توصیف متغیر تلفن همراه
با توجه به نمودار و جدول فوق مشاهده می شود که متغیر تلفن همراه دارای کمترین مقدار 73/2 ، بیشترین 5 ، میانگین 6529/3 ، انحراف معیار 56538/0 و واریانس 32/0 می باشد. که میانگین مشاهده شده از میانگین مورد انتظار (3) بیشتر است.
5-2-9)توصیف متغیر ارائه خدمات بانکداری الکترونیک
با توجه به نمودار و جدول فوق مشاهده می شود که متغیر ارائه خدمات بانکداری الکترونیک دارای کمترین مقدار 86/2 ، بیشترین 5 ، میانگین 7063/3 ، انحراف معیار 43158/0 و واریانس 186/0 می باشد. که میانگین مشاهده شده از میانگین مورد انتظار (3) بیشتر است.
5-2-10) توصیف متغیر رضایت مشتریان
با توجه به نمودار و جدول فوق مشاهده می شود که متغیر رضایت مندی دارای کمترین مقدار 67/2 ، بیشترین 5 ، میانگین 0514/4 ، انحراف معیار 53937/0 و واریانس 291/0 می باشد. که میانگین مشاهده شده از میانگین مورد انتظار (3) بیشتر است.
5-3)نتایج آمار استنباطی
5-3-1) نتیجه آزمون فرضیه 1
با توجه سطح معنی داری کوچک تر از پنج صدم می توان نتیجه گرفت رابطه بین ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان معنی دار می باشد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده می توان گفت شدت همبستگی ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان 5/52 + درصد می باشد که این بیان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 275/0 می باشد که این نشان می دهد که ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به میزان 5/27 درصد می تواند رضایت مشتریان را پیش بینی کند. نتایج تحقیق حاضر همراستا و همسو با نتایج تحقیق پورزندی و نجفی(1391) و فتحیان و دیگران (1390) است.
5-3-2) نتیجه آزمون فرضیه 2
با توجه سطح معنی داری کوچک تر از پنج صدم می توان نتیجه گرفت رابطه بین ارائه اینترنت بانک و رضایت مشتریان معنی دار می باشد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر ارائه خدمات اینترنت بانک و رضایت مشتریان 4/36 + درصد می باشد که این بیان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 132/0 می باشد که این نشان می دهد که ارائه خدمات اینترنت بانک به میزان 2/13 درصد می تواند رضایت مشتریان را پیش بینی کند.که این نتایج با نتایج تحقیق پورزندی و نجفی(1391) و فتحیان و دیگران (1390) است و مولوی و دیگران (1389) همسو است..
5-3-3) نتیجه آزمون فرضیه3
با توجه سطح معنی داری کوچک تر از پنج صدم می توان نتیجه گرفت رابطه بین ارائه خدمات خودپرداز و رضایت مشتریان معنی دار می باشد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده می توان گفت گفت شدت همبستگی بین دو متغیر ارائه خدمات خودپرداز و رضایت مشتریان 7/44 + درصد می باشد که این بیان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 199/0 می باشد که این نشان می دهد که ارائه خدمات خودپرداز به میزان 9/19 درصد می تواند رضایت مشتریان را پیش بینی کند. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق پورزندی و نجفی(1391) و مولوی و دیگران (1389) هم راستا می باشد
5-3-4) نتیجه آزمون فرضیه 4
با توجه سطح معنی داری کوچک تر از پنج صدم می توان نتیجه گرفت رابطه بین ارائه خدمات پایانه های فروش و رضایت مشتریان معنی دار می باشد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر ارائه خدمات پایانه های فروش و رضایت مشتریان 5/37 + درصد می باشد که این بیان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 140/0 می باشد که این نشان می دهد که ارائه خدمات پایانه های فروش به میزان 14 درصد می تواند رضایت مشتریان را پیش بینی کند. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق پورزندی و نجفی(1391) همسو و همراستا می باشد.
5-3-5) نتیجه آزمون فرضیه 5
با توجه سطح معنی داری کوچک تر از پنج صدم می توان نتیجه گرفت رابطه ارائه خدمات تلفنبانک و رضایت مشتریان معنی دار می باشد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر ارائه خدمات تلفنبانک و رضایت مشتریان 9/34 + درصد می باشد که این بیان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 121/0 می باشد که این نشان می دهد که ارائه خدمات تلفنبانک به میزان 1/12 درصد می تواند رضایت مشتریان را پیش بینی کند. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق پورزندی و نجفی(1391) و فتحیان و دیگران (1390) است و مولوی و دیگران (1389) همسو است.