خدمات بانکداری الکترونیک و دستگاه های خودپرداز

دانلود پایان نامه

5-3-6) نتیجه آزمون فرضیه 6
با توجه سطح معنی داری کوچک تر از پنج صدم می توان نتیجه گرفت رابطه بین ارائه خدمات تلفن همراه بانک و رضایت مشتریان معنی دار می باشد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر ارائه خدمات تلفن همراه بانک و رضایت مشتریان 8/37 + درصد می باشد که این بیان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 142/0 می باشد که این نشان می دهد که ارائه خدمات تلفن همراه بانک به میزان 2/14 درصد می تواند رضایت مشتریان را پیش بینی کند. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق فتحیان و دیگران (1390) است و مولوی و دیگران (1389) همسو است.
5-4) پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق
اهم پیشنهادهایی که می توان بر اساس نتایج تحقیق ارائه نمود به شرح زیر است:
ترویج فرهنگ استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی با اطلاع رسانی و تشویق مشتریان به استفاده از این خدمات.
تسهیل استفاده از این خدمات علاوه بر انتقال وجه، از طریق ارائه خدمات پرداخت وام ، ارائه خدمات بیمه ، ضمانت های بانکی.
رفع مشکلات و مسائل مربوط به زیر ساخت های ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی جهت افزایش سرعت ارائه خدمات بدون اشکال.
القای مسئولیت پذیری بانک در ارائه خدمت بانکداری اینترنتی، از طریق :
مشتریان با برقرای تماس تلفنی خط مستقیم
در صورت بروز مشکل، ارائه اطلاعات مناسب برای رفع آن به مشتریان
تسریع در رفع مسائل احتمالی پیش آمده
تسهیل دسترسی مشتریان در استفاده از خدمات دستگاه های خودپرداز از طریق:
سعی در ارائه خدمات دستگاه های خود پرداز بدون عبارت « با عرض معذرت، دستگاه ATM موقتاً کار نمی کند».
سعی در ارائه خدمات دستگاه های خود پرداز بدون عبارت « پاسخی از بانک صادر کننده کارت شما دریافت نشد»
ایجاد اعتماد در مشتریان در استفاده از خدمات دستگاه های خود پرداز از طریق:
سخنگو بودن دستگاه های خود پرداز
استقرار دستگاه های خود پرداز در موقعیت هایی که افراد رهگذر و یا افراد منتظر استفاده از خدمت مذکور و فرد استفاده کنننده اشراف نداشته باشند.
تدابیری جهت عدم نگرانی مشتری از بلعیده شدن کارت خود توسط دستگاه های خودپرداز
تسهیل دسترسی مشتریان در استفاده از خدمات پایانه های فروش از طریق:
اطمینان از برقرار بودن ارتباط پایانه های فروش با بانک برطرف کردن، مسائل و مشکلات زیرساختی و آموزش به کاربران از پایانه های فروش
ایجاد اعتماد در مشتریان در استفاده از خدمات پایانه های فروش از طریق:
ایجاد بستر مناسب به کارگیری از پایانه های فروش بدون قطعی شبکه
آموزش کاربران پایانه های فروش در ارائه خدمات ، بدون ایجاد نگرانی در مشتریان به دلیل وجود دیگران
آموزش کاربران پایانه های فروش در ارائه خدمات ، بدون اینکه مشتریان نگران لو رفتن اطلاعات کارت خود باشند.
5-5) پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
بررسی رابطه ارائه ابعاد جدید بانکداری الکترونیک ( شهاب ، ساتنا و …) و رضایت مشتریان