خدمات بانکداری الکترونیک و عوامل مؤثر بر اثربخشی

دانلود پایان نامه

ـ عدم وجود پژوهشهای کافی مشابه در این زمینه
– محدودیت ذاتی پرسشنامه که ممکن است دستیابی به نتایج واقعی را با خلل مواجه کند
منابع و مأخذ
منابع و مأخذ
فارسی:
– اربابی، علی محمد، (۱۳90)، » تبلیغات تجاری«، تهران، انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، چاپ اول.
– ضیوری، فرید، (۱۳89)، » تبلیغات بازرگانی و سه رویکرد تازه «، مجله رسانه، سال هشتم، شماره چهارم.
– کاتلر، فیلیپ، (۱۳8۹)، «کاتلر در مدیریت بازار»، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، انتشارات فرا.
– کاتلر ، فیلیپ و آرمسترانگ، گری،‌ (۱۳8۹). «اصول بازاریابی» ، ترجمه:بهمن فروزنده، تهران، چاپ چهارم، آتروپات.
– محمدیان، محمود،( ۱۳88)، » استفاده از الگوی AIDA در ساخت پیام تبلیغاتی «، مجله مدیران فردا، دانشگاه علامه طباطبایی.
– محمدیان، محمود و آقاچان، عباس(۱۳۸9). » آسیب شناسی تبلیغات در ایران«، انتشارات حروفیه، چاپ اول.
– محمدیان، محمود،(۱۳۸8)، » مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی«، انتشارات حروفیه، چاپ دوم.
– محمدیان، محمود،(۱۳۸8)، » مقاله مربوط به بازاریابی و روابط عمومی و مرزهای آنها«. کتاب جامع تبلیغات.
– محمدیان، محمود، (۱۳8۷)،» مروری گذرا بر نحوه تنظیم شعار تبلیغاتی«، مجله جهان مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، سال اول، شماره دو، اسفندماه. منبع: نشریه مهندسی تبلیغات.
– حمیدیزاده و یزدانی (1393) در بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اثربخشی تبلیغات رسانهای. فصلنامه علوم مدیریت ایران: پاییز, دوره 2 , شماره 7 ; از صفحه 99 تا صفحه 119 .
– حیدرزاده و دیگران (1392). در بررسی عوامل ذهنی و فردی مشتریان در انتخاب یک رسانه خاص. کاوش های مدیریت بازرگانی: پاییز و زمستان, دوره 3 , شماره 6 ; از صفحه 150 تا صفحه 176 .
– آقازاده و بخشی (1389) به بررسی ارزیابی اثربخشی تبلیغات الکترونیکی از طریق رسانه های نوین ارتباطی بر اساس مدل سلسله مراتب اثرات (مطالعه موردی: صنعت پوشاک). مدیریت بازاریابی : زمستان, دوره 6 , شماره 13 ; از صفحه 19 تا صفحه 40 .
– عباسی و محمدیان (1390) به بررسی رابطه بین نگرش مصرف کنندگان نسبت به استفاده از رسانههای نوین مانند وب سایتها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی. اقتصاد و تجارت نوین : تابستان و پاییز, دوره 6 , شماره 21-22 ; از صفحه 123 تا صفحه 143 .
– گیلانی نیا، شهرام.، موسویان، جواد (1388). شناسایی عوامل موثر بر گرایش مشتریان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک. نشریهی فراسوی مدیریت، سال سوم(11)، ص 133-103.
– نخعی، آرزو،. خیری، بهرام(1391). بررسی تاثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز. مجله مدیریت بازار یابی. شماره 15. 105-130.
– جلالیان، سعید،. خیری، بهرام(1392). بررسی تأثیر ارتقای استانداردهای اخلاقی و بهبود هنجارهای ذهنی در کاهش تمایل به خرید مصرف کننده از کالای با نام تجاری مشابه اصل. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. شماره 13. 69-79.
– عزیزی، شهریار،. درخشان، افشین(1390). شناسایی عوامل موثر بر اجتبان بر تبلیغات پیامکی. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین. شماره های 17و 18. ص 172-158.
– محسن ثلاثی(1389). درآمدی به جامعه‌شناسی. ترجمه کتاب بروس کوئن.
– محسن ثلاثی(1389). زندگی واندیشه بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمه کتاب  لیوئیس کوزر.
– آریانپور ، احمد(1389). زمینه جامعه‌شناسی. ترجمه کتاب نیم کوف واگبرن.
– گیلوری، عباس (1382). اینترنت و جامعه، ص۲۰.
– ساروخانی، باقر (1380)، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ص3.