خدمات بانکداری الکترونیک و عوامل مؤثر بر کارآیی

دانلود پایان نامه

باتوجه به استناداتی که ارائه شد، مدیران بانک‌ها با تاکید بر عوامل با اهمیت تر در دنیای واقعی می‌توانند سهم منابع خود را نسبت به سایر رقبای بانکی افزایش دهند. البته ارائه صحیح تسهیلات و نظارت دقیق بر مصارف به عنوان ریسک اعتباری می‌تواند وصول آنها را نیز برای بانک آسان سازد تا متحمل هزینه‌های مازاد نشود. بانک می‌تواند با کمک عوامل شناسایی شده رضایت مشتریان را به خود جلب کند که خود نوعی تبلیغات در میان جامعه می باشد. باتوجه به اینکه در این پژوهش “استفاده از بستر IT در ارائه خدمات” رتبه اول را در بهبود کارایی در نظام بانکداری ایران کسب نمود و از آنجا که براساس سایر تحقیقات، بانک‌ها در ایران در زمینه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک با محدودیت عمده ای مواجه‌اند که مهمترین آن‌ها ضعف فرهنگی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی است به عنوان اولین و مهمترین راهکار، توسعه همه جانبه بانکداری الکترونیک پیشنهاد می‌شود.
الف) پیشنهادها و راهکارهای اجرایی
باتوجه به مطالب اشاره شده و نتایج پژوهش، موارد ذیل به عنوان پیشنهاداتی به منظور بهبود کارایی بانک‌ها ارائه می‌گردد:
بانک‌ها تمامی شعب خود را به بانکداری برخط (online)، فناوری بانکداری الکترونیک از جمله دستگاه‌های خودپرداز، Pin Pad و شبکه‌های داخلی و خارجی و خطوط پرسرعت انتقال داده‌ها مجهز نمایند.
فرهنگ سازی و ترغیب مشتریان به استفاده از خدمات نوین و الکترونیک، جهت کاهش مراجعه حضوری و ازدحام شعب و جلوگیری از اتلاف اوقات مشتریان که بطور حتم کاهش حجم کاری و تقلیل تعداد کارکنان را به همراه خواهد داشت و منتج به رسیدگی و کنترل مدیران بر منابع انسانی نیز خواهد شد.
پیشنهاد می‌شود تا از ترکیب باثبات و کم ریسک در پرتفوی منابع خود استفاده نماید.
از بانک انتظار می رود تا در بکارگیری بدنه مدیریتی به توانائی‌های تخصصی توجه ویژه داشته باشد.
پیشنهاد می‌شود مدیران بانک با غنی سازی مشاغل کارمندان خود را از حیث مهارت و تجربه کاری تقویت نمایند.
وجود برنامه استراتژیک و عملیاتی و اهداف مشخص بدون درک صحیح آن توسط کارکنان چندان مفید فایده نخواهد بود لذا پیشنهاد می‌شود در تعمیق تفکر راهبردی در کارکنان بانک تلاش شود.
پیشنهاد می‌شود در بازاریابی محصولات و خدمات از روش‌های نوین بازاریابی استفاده شود.
سعی شود تا در ارزیابی عملکرد تاحد امکان از روش‌های سنتی فاصله گرفته شود و به روش‌های نوین پرداخته شود.
بانک در پرداخت حقوق و مزایا و امکانات رفاهی به کارکنان، استانداردهای جهانی را بررسی کرده و الگو قرار دهد.
بانک طی یک برنامه کارسنجی و علمی، حجم کار کارکنان شعب را با تعداد کارکنان شعب مورد ارزیابی قرار دهند و درصورت وجود عدم تناسب، نیروی انسانی مربوطه تامین شود تا با تسریع امور، رضایت مشتریان نیز جلب گردد.
در تصمیم‌گیری‌های خود به تقویت عوامل فوق خصوصا عوامل با اهمیت تر توجه کافی را داشته باشند.
پیشنهاد می‌شود در ساختار بانک کمیته ای جهت رصد وضعیت عوامل فوق تشکیل شود تا با ارزیابی مستمر عملکرد، نقاط ضعف شناسایی و درجهت رفع آن اقدام شود همچنین با شناسایی نقاط قوت برنامه‌هایی جهت تثبیت و تقویت آن تدوین و اجرا گردد.
پیشنهاد می‌شود علاوه بر درنظرگرفتن عوامل فوق، اولویت هر یک از آنها را نیز در ارزیابی عملکرد واحدهای ذیربط مدنظر قرار دهند.
ب) پیشنهادهای پژوهشی
آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شد شناسائی و اولویت‎‎بندی عوامل مؤثر بر کارآیی در نظام بانکداری ایران در پنج گروه سازمان و مدیریت، سخت افزار، نرم افزار و سیستم‌های کاری، نیروی انسانی، مشتری و عوامل محیطی و ابزارها و نگرش‌های مالی با استفاده از روش TOPSIS بود، اما بصورت دقیق نوع تاثیر و میزان آن بر کارایی، مورد بررسی قرار نگرفت؛ لذا پیشنهاد می‌شود:
پژوهشی درخصوص بررسی نوع و میزان تاثیر هر یک از گروه عوامل “سازمان و مدیریت” در نظام بانکداری ایران انجام پذیرد.
پژوهشی درخصوص بررسی نوع و میزان تاثیر هر یک از گروه عوامل “سخت افزار، نرم افزار و سیستم‌های کاری” در نظام بانکداری ایران انجام پذیرد.
پژوهشی درخصوص بررسی نوع و میزان تاثیر هر یک از گروه عوامل “نیروی انسانی” در نظام بانکداری ایران انجام پذیرد.
پژوهشی درخصوص بررسی نوع و میزان تاثیر هر یک از گروه عوامل “مشتری و عوامل محیطی” در نظام بانکداری ایران انجام پذیرد.