خصوصیات اجتماعی و باورهای انگیزشی

دانلود پایان نامه

شکل 1-1: مدل پیشنهادی پژوهش
2-1 گزارههای پژوهش
1-2-1 هدف پژوهش
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای باورهای انگیزشی در رابطهی ادراک از جوّ کلاس و تعللورزی دانشجویان میباشد.
2-2-1 فرضیههای پژوهش
ادراک از جوّ کلاس با تعللورزی رابطهی مستقیم دارد.
ادراک از جوّ کلاس، به واسطهی باورهای انگیزشی، با تعللورزی رابطهی غیرمستقیم دارد.
ادراک از جوّ کلاس و باورهای انگیزشی، پیشبینیکنندهی تعللورزی هستند.
3-2-1 متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش حاضر عبارتند از: تعللورزی، جوّ کلاس و باورهای انگیزشی. این متغیرها از نظر نوع به شرح زیر میباشند:
متغیر ملاک: تعللورزی تحصیلی
متغیر پیشبین: جوّ کلاس
متغیر واسطه: باورهای انگیزشی
3-1 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
1-3-1 تعللورزی تحصیلی
راثبلوم، سولومون و موراکامی (1986؛ نقل در شیرزادی، 1389) تعللورزی تحصیلی را تمایل غالب و همیشگی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیتهای تحصیلی تعریف نمودهاند، که تقریباً همیشه با اضطراب همراه است و نمونهی بارز آن به تعویق انداختن مطالعهی درس تا شب امتحان و شتاب و اضطراب ناشی از آن است که گریبانگیر دانشآموزان و دانشجویان میشود.
از نظر عملیاتی، تعللورزی تحصیلی نمرهای است که فرد در مقیاس 27 گویهای تعللورزی تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984) بدست میآورد، این نمره از 27 تا 135 متغیر است.
2-3-1 جوّ کلاس
براساس تعریف دانکین و بیدل (1974؛ نقل در ابراهیمی، پاکدامن و سپهری، 1390) جوّ کلاس به فضای کلاس درس، یعنی خصوصیات اجتماعی، روانشناختی و هیجانی آن اطلاق میشود.
از نظر عملیاتی نمرهای است که فرد در مقیاس 11 گویهای محیط یادگیری کلاس (CLE) دبی مکگی (2007) کسب میکند، این پرسشنامه شامل سه خرده مقیاس جوّ مثبت کلاس، جوّ منفی کلاس و عقاید و باورهای شخص میباشد. نمرات این مقیاس از 11 تا 55 متغیر است.
3-3-1 باورهای انگیزشی
پینتریچ و دیگروت (1990؛ نقل در شیرزادی، 1389) باورهای انگیزشی را عبارت از خودکارآمدی (مجموعه باورهای دانشآموز در مورد تواناییهایش در انجام تکلیف)، ارزشگذاری درونی (اهمیتی که دانشآموز به یک تکلیف یا درس خاص میدهد، باوری که به آن تکلیف دارد و هدفی که از مطالعهی آن دنبال میکند) و اضطراب امتحان (حالت هیجانی ناخوشایندی که پیامد رفتاری و روانشناختی خاصی دارد و در امتحانات رسمی و موقعیتهای ارزیابی تجربه میشود) میدانند.
از نظر عملیاتی طبق نظر پینتریچ و دیگروت (1990؛ نقل در شیرزادی، 1389) باورهای انگیزشی عبارت است از نمرهای که فرد در مقیاس 25 سؤالی و شامل سه خرده مقیاس خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان بدست میآورد. نمرهی هر فرد در این مقیاس از 25 تا 125 متغیر است.