خلق ارزش و مزیت رقابتی و معیارهای ارزیابی

دانلود پایان نامه

امتیاز عوامل آتی توسعه سیستم‌ها موثر بر آینده و استراتژی از نظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه، در سازمان مدیریت صنعتی متوسط می‌باشد. این بدین معناست که روش‌های توسعه سیستم‌های اطلاعاتی در آینده تاثیری استراتژیک بر سازمان مدیریت صنعتی نخواهد گذاشت. البته در این زمینه با کمک از ادبیات موضوع و همچنین نتایج بالا، چنین می‌توان نتیجه گرفت که سازمان مدیریت صنعتی در زمینه روش‌های توسعه سیستم‌ها از عدم هماهنگی و هم‌راستایی میان استراتژی فناوری اطلاعات مناسب خود رنج می‌برد، لذا در این زمینه سازمان نیاز دارد تا استراتژی‌ها و خط مشی‌های خود را مورد بازنگری قرار دهد تا این نقیصه و چالش رفع شده و هماهنگی میان روش‌های توسعه سیستم‌ها و استراتژی فناوری اطلاعات سازمان محقق گردد.
در همین راستا لازم است تا سازمان از روش‌های نمونه‌سازی و پروژه‌های پایلوت بهره گیرد. توسعه تناوبی سیستم‌ها و افزایش سرعت توسعه و آزمون از الزامات این استراتژی هماهنگ می‌باشد.
5-2- 5- استراتژی فناوری و زیرساخت
در بخش بررسی عوامل موثر بر استراتژی فناوری و زیرساخت در سازمان مدیریت صنعتی با توجه به نتایج بدست آمده از جداول توزیع فراوانی و میانگین‌های مربوطه نتایج ذیل قابل بیان می‌باشند:
امتیاز عوامل موجود فناوری و زیرساخت موثر بر عملیات روزمره از نظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه، در سازمان مدیریت صنعتی کم می‌باشد. این بدین معناست که سازمان مدیریت صنعتی هم اکنون وابستگی کمی به فناوری و زیرساخت‌های خود دارد و به بیانی دیگر فناوری‌ها و زیرساخت‌های موجود سازمان مدیریت صنعتی تاثیری مهم و استراتژیک بر کسب‌وکار آن ندارد.

امتیاز عوامل آتی فناوری و زیرساخت موثر بر آینده و استراتژی از نظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه، در سازمان مدیریت صنعتی بالا می‌باشد. . این بدین معناست که فناوری‌ها و زیرساخت‌ها در آینده تاثیری استراتژیک بر سازمان مدیریت صنعتی خواهند گذاشت و بر جایگاه رقابتی وی در آینده موثر خواهند بود. لذا سازمان مدیریت صنعتی می‌بایستی توجه ویژه‌ای به فناوری‌ها و زیرساخت‌های نوین و جدید نماید و با تست آزمون آنها تلاش نماید تا ارزش استراتژیک آنها را برای سازمان بسنجد و در نهایت در صورت اثبات ارزش استراتژیک آنها، این فناوری‌ها و زیرساخت‌ها را مبدل به اسلحه استراتژیک کسب‌وکار خود نماید.
جمع بندی و نتیجه کلی تحقیق، در نمودار 2-5 نمایش داده شده است.
نمودار 2-5- نتیجه و جمع بندی تحقیق

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   امیرالمومنین و امام رضا ع

5-3- پیشنهادات
بر پایه آنچه تاکنون بدست آمده، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:
ایجاد یک آزمایشگاه/لابراتوآر فناوری اطلاعات که در آن کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی جدید و نوین به همراه فناوری‌ها و زیرساخت‌های نوین و نوظهور مورد آزمون و ارزیابی قرار می‌گیرند.
ایجاد فرآیندی مدون برای پایش محیط فناوری اطلاعات جهت کشف فرصت‌هایی که در این زمینه برای سازمان بوجود می‌آید.
تغییر استراتژی روش توسعه سیستم‌ها از روش‌های سنتی به متدولوژی مدرن و جدید نمونه‌سازی و افزایش سرعت ساخت و توسعه سیستم‌ها، به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی توسعه سیستم‌ها.
به هنگام توسعه سیستم‌ها به جای توجه به یکپارچگی سیستم‌ها، به سرعت توسعه سیستم و ارزش استراتژیک آن برای کسب‌وکار توجه شود.
سازمان بایستی با نگرشی فرصت‌طلبانه همواره به دنبال فرصت‌های خلق ارزش و مزیت رقابتی از فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی باشد.
تنوع خدمات فناوری اطلاعات مورد نیاز مشاوران و کارشناسان بسیار زیاد است لذا لازم است که برای درک نیازمندی‌های مشاوران و کارشناسان و ارائه خدمات مناسب آنها، سازوکاری جهت مدیریت فرآیند ارائه خدمات متنوع و سریع در واحد فناوری اطلاعات طراحی و مدون گردد.