خود رگرسیون برداری و نوسانات نرخ ارز

دانلود پایان نامه
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی
بالتاجی،بدی.اقتصاد سنجی.طالبلو،رضاوباقری پرمهر،شعله. نشرنی.1391.
جبل عاملی،فرخنده و برادران شرکا،حمیدرضا.1382.انتخاب نظام ارزی و تغییرات نرخ موثر واقعی ارز در جمهوری اسلامی ایران طی سالهای1375-1352. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران. شماره 15. دانشگاه علامه طباطبایی.
حاجی مرادخانی ، محمد حسین . «بررسی مقایسه اثرات تغییرات نرخ ارز و نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران » . پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات، (1380).
خوشبخت،آمنه و اخباری، محمد-1386.”بررسی فرایند اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخصهای قیمت مصرف کننده و واردات در ایران”.
دهقان ، منوچهر. « بررسی رابطه متقابل تورم و تغییرات نرخ ارز در ایران ». پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ، (1378) .
راتقی ، مریم . « بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخصهای قیمت ». پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ، (1384) .
زنگنه،محمد.1381-بررسی آثار نرخ ارز بر رابطه مبادله در ایران.پایانامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تهران.
سوری ،علی.اقتصاد سنجی.فرهنگ شناسی.1391.
شاکری ،عباس.اقتصاد کلان.پارس نویسا.1387.
شاکری،عباس.نظام ارزی موجود و اقتصاد کلان.اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران.1391.
شجری ، هوشنگ . طیبی ، کمیل و جلایی ، عبدالمجید. «تحلیل عبور نرخ ارز در ایران». مجله دانش و توسعه ، شماره 16 ، (1384) ، 73-51.
شهاب ، محمدرضا. «نرخهای ارز و تورم ،یک تحلیل تجربی ایران». پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ، (1376).
طبیبیان ، محمد و سوری ، داود. «ریشههای تورم در اقتصاد ایران». پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 1 ، (1376)، صص 43-37.
طیبی،سید کمیل و نصرالهی،خدیجه.1381.”نقش متغیرهای اساسی در تبیین رفتار نرخ واقعی تعادلی بلند مدت ارز در ایران “،شماره 13. دانشگاه علامه طباطبایی.
عباسینژاد ، حسین و تشکینی ، احمد. «آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟» مجله تحقیقات اقتصادی. شماره 67 ، (1383) ، 212-181.
محدث، فخری-1390.”محاسبه شاخص قیمت داراییها و بررسی اثر آن بر تورم”.فصلنامه روند پژوهشهای اقتصادی-سال نوزدهم .شاره 6.
میری طامه، اشرفالسادات. «بررسی اثرات تورمی کاهش ارزش ریال:مورد ایران» پایانامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهزا(س) ، (1375).
نصر اصفهانی ، رضا. «عوامل اسمی و واقعی موثر بر تورم در ایران ، رهیافت خودرگرسیون برداری». پایانامه کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ،(1381).
ئنصر اصفهانی،رضا و یاوری،مسلم.1382. “عوامل اسمی و واقعی موثردر ایران-رهیافت خود رگرسیون برداری”. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران. شماره 13.دانشگاه علامه طباطبایی.