دانشجویان کارشناسی ارشد و فارغ التحصیلان

دانلود پایان نامه

درهر استان وبرای هرگروه سنی هدف وبا توجه به جداولی که در ضمیمه ارائه شده است، سرمایه انسانی هر فرد نوعی در هر مقطع به طور متوسط به روش زیر برآورد شده است.
فرض کنید یک فرد عادی (با سطح هوشی نرمال و بدون اینکه مقطعی را تکرار کرده باشد) در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل است بنابراین در تمامی مقاطع قبل از کارشناسی ارشد برای او در گذشته هزینه هایی انجام شده است( به قیمت جاری سال ). پس طبق جداول مربوطه برای تمام استان داریم:
سرمایه انسانی مربوط به مقطع کارشناسی ارشد در استان= تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد در استان× ( هزینه سرانه مقطع ابتدایی در استان×تعداد سال های گذرانده شده در مقطع ابتدایی(سال)+ هزینه سرانه مقطع راهنمایی در استان×تعداد سال های گذرانده شده در مقطع راهنمایی(سال)+ هزینه سرانه مقطع متوسطه در استان ×تعداد سال های گذرانده شده در مقطع متوسطه(سال)+ هزینه سرانه مقطع کارشناسی در استان ×تعداد سال های گذرانده شده در مقطع کارشناسی(سال)+ هزینه سرانه مقطع کارشناسی ارشد در استان ×متوسط تعداد سال های گذرانده شده در مقطع کارشناسی ارشد(سال؛ که در جداول قبلی بیان شد))
برای افراد فارغ التحصیل نیزبه همین شیوه عمل می کنیم :
سرمایه انسانی مربوط به مقطع کارشناسی ارشد در استان= تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد در استان× ( هزینه سرانه مقطع ابتدایی در استان×تعداد سال های گذرانده شده در مقطع ابتدایی(سال)+ هزینه سرانه مقطع راهنمایی در استان×تعداد سال های گذرانده شده در مقطع راهنمایی(سال)+ هزینه سرانه مقطع متوسطه در استان ×تعداد سال های گذرانده شده در مقطع متوسطه(سال)+ هزینه سرانه مقطع کارشناسی در استان ×تعداد سال های گذرانده شده در مقطع کارشناسی(سال)+ هزینه سرانه مقطع کارشناسی ارشد در استان × تعداد سال های گذرانده شده در مقطع کارشناسی ارشد(سال))
بنابراین به طور کلی می توان سرمایه انسانی هر مقطع تحصیلی را اینگونه بیان کرد:
(-)
HCij1= سرمایه انسانی مربوط به افراد فارغ التحصیل (دانش آموخته)
Pij = تعداد افراد دانش آموخته در هر مقطع تحصیلی
eij= هزینه سرانه هر مقطع تحصیلی در هر استان
mj= تعداد سالهای گذرانده شده در هر مقطع تحصیلی
که i نشاندهنده استان مورد نظر و j نشاندهنده مقطع مورد نظر است.
و
(3-7)
HCij2= سرمایه انسانی مربوط به افراد حال تحصیل
Pij = تعداد افراد درحال تحصیل در هر مقطع تحصیلی
eij= هزینه سرانه هر مقطع تحصیلی در هر استان
mj= تعداد سالهای گذرانده شده در هر مقطع تحصیلی
که i نشاندهنده استان مورد نظر و j نشاندهنده مقطع مورد نظر است.
سپس سرمایه انسانی فارغ التحصیلان و افراد در حال تحصیل را در هر گروه سنی و در تمامی مقاطع درهر استان با هم جمع می کنیم. این رقم، میزان سرمایه انسانی یک استان از روش هزینه ای با توجه به فروض بیان شده و برحسب پول داخلی را نشان می دهد.
(- )
که HCi بیانگر میزان سرمایه انسانی یک استان از روش هزینه ای با توجه به فروض بیان شده و برحسب پول داخلی است.