دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و راهبردهای مقابله ای

دانلود پایان نامه

حسن زادی، زهرا(1385). بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی با میزان تحلیل رفتگی شغلی کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی بندر انزلی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی وردی نژاد فریدون.دانشگاه تهران، پردیس قم (دانشکده مدیریت).
حسینی، ا. (1368) تحلیل درد جسمی‌و روانی و روش‌های جلوگیری از آن. مجله سلامت روانی. دوره 1، شماره 2.
خاکی ، غلامرضا(1387). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. انتشرات بازتاب، تهران.
خدا رحیمی، سیامک و قریب، عباس(1374)، مفهوم سلامت روانشناختی، تهران: نشر جاودان خرد.
خلیفه سلطانی، افتخارالسادات(1377) بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزشی شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان.
ربیعی، مهدی، مولوی، حسین، کلانتری، مهرداد و حسین عظیمی(1388).رابطه بین نگرش‌های ناکارآمد و راهبردهای مقابله ای با سلامت روانی. مجله پژوهشهای تربیتی و روانشناختی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، سال چهارم، شماره دوم، شماره پیاپی ۱۰، صص 30 ـ 21.
رستمی، علیرضا و همکاران، (1387)، بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت روان با نقش کنترل کنندگی جنسیت و تاب آوری در میان معلمین ابتدایی، فصلنامه سلامت کار ایران، شماره 3 و 4.
رسولی، زینب و رضا اسلامی(1392). بررسی رابطه رضایت شغلی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روانی در کارکنان نیروی زمینی ارتش. مجله علمی‌پژوهشی د انشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران. سال یازدهم شماره، 2، صص 101ـ96.
رفیع پور ، فرامرز(1383).کندوکاوها و پنداشته ها ، مقدمه ای بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی. چاپ چهاردهم،نشر شرکت سهامی انتشار ، تهران.
رفیعی، فروغ، شمسی خانی، سیمین، زارعی، محمد رضا، حقانی، حمیدرضا و سهیلا، شمسی خانی. (1391) ارتباط فرسودگی شغلی با مشخصه‌های فردی پرستاران. نشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (نشریه پرستاری ایران)، دوره 25، شماره 78، صص 33ـ 23.
رمضانی نژاد، رحیم. (1376). شخصیت و ورزش، فصلنامه المپیک، سال پنجم، شماره‌های، 1و2.
سارافینو، ادوارد پ (1387) روان شناسی سلامت، ترجمه میرزایی و دیگران، تهران: رشد.
ساعتچی، محمود(1387) بهداشت روانی در محیط کار، تهران: ویرایش.
سپاه منصور، مژگان، شهریایری احمدی، منصوره و ناهید شهامی‌(1391). رابطه بین کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی معلمان. فصلنامه علمی‌ـ پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره سوم، صص 110 ـ 91.
سرمد ، زهره، بازرگان، عباس و الهه حجازی (1387). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. نشر آگاه ،تهران.
سهرابی، فرامرز و مریم، نوبخت (1379). بررسی رابطه بین سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های تهران. تهران، اولین سمینار سلامت روان دانشجویان.
شاکری نیا، ایرج (1391) آشفتگی اخلاقی، فرسودگی شغلی و بهداشت روانی در پرستاران شهر یزد. فصلنامه فقه پزشکی سال چهارم، شماره 11 و 12، صص 191 ـ 167.
شاملو، سعید. (1378) سلامت روانی، تهران، انتشارات، رشد.
شعبانی بهار، غلامرضا و محمد زمان کونانی (1391). رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی‌معلمان تربیت بدنی استان لرستان. پژوهشهای مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم، شماره 3، صص 91 ـ 77.