دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و روان درمانی خانواده

دانلود پایان نامه
فراست، زهرا. (1381). بررسی و مقایسه منبع کنترل و رضایت زناشویی زنان شاغل (معلم) و خانه دار شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی
قاسمی، نظام الدین؛ قریشیان، مرضیه.(1388). روانشناسی مثبت رویکرد نوین روانشناسی به طبیعت انسان. فصلنامه تازه های روان درمانی، سال پانزدهم، شماره 51 و 52. صص 98-114.
کارلسون، جان. لن؛ و لویس، جودیث. (1378). خانواده درمانی: تضمین درمان کارآمد. ترجمه شکوه نوابی نژاد. تهران، انتشارات اولیا و مربیان.
کردی، حسین؛ هادیزاده، سکینه. (1391). بررسی سبک زندگی زنان شاغل و غیر شاغل. فصلنامه زن و جامعه، سال سوم، شماره چهارم، 21-42.
کرمی نوری، رضا.، مکری، آذرخش.، محمدی فر، محمد و یزدانی، اسماعیل. (1381). مطالعه عوامل موثر بر احساس شادی و بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و دوم، شماره 1، ص 3-41.
گروسی، سعیده. (1386). بررسی ساختار قدرت در خانواده های شهر کرمان. مجله مطالعات زنان، سال 6، ش 2.
گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت. (2000). خانواده درمانی. ترجمه حمیدرضا برواتی، سیامک نقشبندی، الهام ارجمند (1392). تهران، روان.
میکائیلی منیع، فرزانه. (1389). بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه ارومیه. افق دانش، فصلنامه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، دوره 16، شماره 4، 65-73.
محمدی، مهری؛ بلوریان، رویا؛ عارفی، مرضیه.(1389). بررسی مقایسه ای سلامت روان و امید به زندگی زنان شاغل و غیر شاغل استان آذربایجان غربی. دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی، دوره نهم، شماره اول، 39-43.
مطهری، زهرا سادات؛ احمدی، خدابخش؛ بهزادپور، سمانه؛ آزموده، فاطمه. (1392). اثربخشی حضور ذهن بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه-بیش فعالی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال سوم، شماره 4.
منوچهری، محمد (1390). بررسی تاثیر آموزش بازسازی شناختی به روش عقلانی، عاطفی، رفتاری بر دلزدگی زناشویی زنان شهرستان نجف آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
موسوی، اشرف سادات. (1385). مقایسه سویه های متفاوت رضامندی از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه دار، مطالعات زنان، سال 4، شماره 2، 71-88.
موسوی زاده، طاهره. (1388). اثربخشی آموزش معنادرمانی بر کاهش دلزدگی زناشویی زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
نادری، فرح.، افتخار، زهرا.، آملازاده، صغری. (1389). رابطه ویژگی های شخصیت و روابط صمیمی همسر با دلزدگی زناشویی در همسران معتادان مرد اهواز. یافته های نو در روانشناسی.
نظری، علی محمد. (1386). بررسی تاثیر برنامه بهبود بخشی ارتباط بر میزان پرخاشگری و رضایت جنسی زنان شاغل. مجله علمی پژوهش تحقیقات زنان، سال دوم، شماره اول.
نعیمی، قادر. (1392). اثربخشی برنامه توانمندی سازی روانی-اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روان شنلختی والدین دارای کودک کم توان ذهنی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی.
نویدی، فاطمه؛ ادیب راد، نسترن؛ صباغیان، زهرا.(1385). بررسی رابطه دلزدگی زناشویی با عوامل جو سازمانی در پرستاران زن و مرد. مجله روانشناسی، سال یازدهم، شماره 3، 275-287.
نویدی، فاطمه. (1384). بررسی و مقایسه رابطه دلزدگی زناشویی با عوامل جو سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
نیکرو، م. (1391). تاثیرمشاوره گروهی مبتنی بر بخشش بر کاهش فرسودگی زناشویی مواجه با پیمان
شکنی همسر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی
نیکوبخت، ندا.، کریمی، یوسف.، بهرامی، هادی. (1390). برسی دلزدگی زناشویی در زنان نابارور و بارور مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و ناباروری بیمارستان ولیعصر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره): یک مطالعه مقطعی. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره 7، شماره 1: صص 32- 37.
هومن، حیدر علی. (1391). شناخت روش علمی در علوم رفتاری. تهران، انتشارات سمت.
Abdul azeez, E.P. (2013). Employed Women and Marital Satisfaction: A Study among Female Nurses. International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR), Volume 2, No. 11, 17- 22.