دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و طرحواره های ناسازگار اولیه

دانلود پایان نامه

27. زندی پور، طیبه. 1391. درمان کل نگر و کیفیت زندگی بیماران MS در ایران. مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء. دوره 3، شماره 8..
28. سلطانی، محمود. و [دیگران]. 1388. تأثیر یک دوره فعالیت هوازی در آب، بر مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد. دوره 17.
29. شعاع کاظمی، مهرانگیز. 1387. بررسی مقایسه ای رابطه بین راهبردهای مقابله ای و نگرش نسبت به مصرف مواد در معتادان. اعتیاد پژوهی.
30. شهامت، فاطمه. 1389. پیش بینی نشانه های سلامت عمومی (جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی) بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. دوره 20.
31. صادقی موحد، فریبا. و [دیگران]. 1389. بررسی ارتباط شیوه های مقابله ای با سلامت روانی در بیماران دیابتی. مجله اصول بهداشت روانی. دوره 12(2).
32. صافی، زهرا. معین، لادن. و سوسن سهامی. 1390. تأثیر درمان آرام سازی پیش رونده عضلانی بر سطح کیفیت زندگی زنان دچار بیماری تصلب چندگانه. فصلنامه روانشناسی کاربردی. دوره 3 (19).
33. صالحی، اعظم. و [دیگران]. 1390. رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. دوره 1.
34. عبدالهیان، ابراهیم.، نغمه مخبر. و زیبا کفایرضوی. 1385. بررسی مقایسه ای پاسخ های مقابله ای و رویدادهای مهم زندگی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری. فصلنامه اصول بهداشت روانی. شماره 29 و 30.
35. علیپور، احمد. و [دیگران]. 1389. رابطه بین راهبردهای مقابله ای و شادکامی دانشجویان. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. دوره 18.
36. غضنفری، فیروزه. قدم پور، عزت الله. 1387. بررسی رابطه راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی در ساکنین شهر خرم آباد. فصلنامه اصول بهداشت روانی. دوره 37.
37. فرزین راد، بنفشه. و [دیگران]. 1389. مقایسه راهبردهای مقابله ای و سبک های شخصیتی در دانشجویان افسرده و غیرافسرده. مجله علوم رفتاری. دوره 1، شماره4.
38. کاظمی، حمید.، سارا مطهری. و مریم قربانی. 1390. بررسی ارتباط بین طرحواره های ناسازگار اولیه و حالات فراشناختی در دانش آموزان. یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت.
39. مسعودنیا، ابراهیم. 1386. خودکارآمدی ادراکشده وراهبردهای مقابله ای در موقعیتهای استرس زا. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. دوره4.
40. مشهدی، علی.، فاطمه میردورقی. و جعفر حسنی. 1390. نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اختلال های درونی سازی کودکان. مجله روانشناسی بالینی. شماره 3 (11).
41. معتمد، محمدرضا. 1385. ژن ها، ام اس و خانواده. گزیده ای از ام اس فوکس، پیام ام اس. دوره17.
42. ملازاده اسفنجانی، رحیم. و [دیگران]. 1391. مقایسه شیوه های مقابله با فشارروانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران و ارتباط آن با سلامت روان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. دوره4، شماره 14.
43. میرزایی، بهشته. 1389. رابطه سبک های ابراز هیجان و سلامت عمومی. اندیشه و رفتار. دوره 15، شماره 4.
44. نریمانی، محمد. و [دیگران]. 1389. مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان. مجله روانشناسی بالینی. دوره 4 (8).
45. نصیرزاده، راضیه. و کاظم رسول زاده طباطبایی. 1388. رابطه سازه های روانشناختی مقیاس DASS با راهبردهای مقابله با تنیدگی. مجله علوم رفتاری. دوره 4، شماره 3.
46. نعمت طاوسی، محترم. 1391. شخصیت و مقابله (قسمت دوم). روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی. شماره 33.
47. هنرپروران، نازنین.، قاسم نظیری، و مهرانگیز محمدنژاد. 1389. اثربخشی رویکرد طرحواره درمانی به شیوه گروهی بر تعدیل طرحواره های ناسازگارانه اولیه در زنان افسرده سال 1388. فصلنامه زن و جامعه. دوره 1.