دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و طرحواره های ناسازگار اولیه

دانلود پایان نامه

6. اکبری، مهدی.، مجید محمود علیلو. و ناصر اصلان آبادی. 1388. ارتباط استرس و سبک های مقابله ای با بیماری کرونری قلب: نقش عامل جنسیت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. دوره 4.
7. آبراموودتز، ملیسا. (1384). راهنمای پزشک خانواده، ام- اس (ترجمه فرهاد همت خواه). تهران: عصر کتاب.
8. آخانی، افسانه. و [دیگران]. 1391. بررسی نقش ادراک بیماری در رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سطح ناتوانی حرکتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. تحقیقات علوم رفتاری. دوره7، شماره 10.
9. آقاباقری، حامد. و [دیگران]. 1391. اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر افزایش بهزیستی ذهنی و امید بیماران مبتلا به ام اس. مجله روانشناسی بالینی. دوره 1 (13).
10. آقایوسفی، علیرضا. و [دیگران]. 1391. ارتباط کیفیت زندگی و سرمایه روانشناختی با ادراک بیماری در میان مبتلایان به بیماری ام اس. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت. دوره 1.
11. آهی، قاسم.، محمدی فر، محمدعلی. و محمدعلی بشارت. 1386. پایایی و اعتبار فرم کوتاه پرسش نامه طرحواره های یانگ. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. دوره 3.
12. بشارت، محمدعلی. 1386. سخت کوشی و سبک های مقابله با استرس. مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا. دوره 2، شماره 3.
13. بشارت، محمدعلی.، نازنین براتی. و جمشید لطفی. 1387. رابطه سبک های مقابله با استرس و سطوح سازش روانشناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دوره 1، شماره32.
14. بیرامی، منصور. و فاطمه نعمتی سوگلی تپه. 1387. مقایسه ابعاد شخصیت، تیپ C و راهبردهای مقابله ای در افراد مبتلا به سرطان و عادی. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. دوره 12.
15. تاشک، آناهیتا. 1390. بررسی مدل خود تنظیم گری سازگاری با درد در بیماران سرطانی: نقش برون گرایی، نوروز گرایی، راهبردهای تنظیم هیجان و مقابله. رساله دکترای روانشناسی سلامت، دانشگاه تهران.
16. حاجبی، احمد.، حمید پیروی. و لیلا پناغی. 1385. بررسی شیوه های مقابله ای و رابطه آن با سلامت روان در دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران (سال 85- 84). سومین سیمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان تهران دانشگاه علم و صنعت.
17. حسنی، جعفر. 1390. بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان. تحقیقات علوم رفتاری. دوره 4، شماره 9.
18. حسنی، جعفر. و [دیگران]. 1388. تأثیر ارزیابی مجدد و فرونشانی تجارب هیجانی منفی بر ناقرینگی EEG پیشانی مغز بر اساس ابعاد نورزگرایی و برون گردی. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. دوره 13.
19. حقیقت منش، الهه. و [دیگران]. 1389. طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحوراه تجاوزگران جنسی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. دوره 2.
20. حقیقت، فرشته.، کاظم رسول زاده طباطبایی. و سمیه زادهوش. 1388. نیرومندی من، شدت درد و خودکارآمدی مربوط به درد در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس: بررسی نقش متغیرهای واسطه ای. فصلنامه علمی- پژوهشی در سلامت روانشناختی. دوره 2 ، شماره 3.
21. خطیبی، علی.، محسن دهقانی. و خلیل علیزاده. 1387. نقش ترس از حرکت در مزمن شدن درد افراد مبتلا به دردهای عضلانی- اسکلتی. تحقیقات علوم رفتاری. دوره 2، شماره 6.
22. دادستان، پروین. و [دیگران]. 1386. اعتباریابی، رواسازی و تعیین ساختار عاملی مقیاس راهبردهای مقابله ای وجوانان. مجله روانشناسان ایرانی. دوره 1 (3).
23. دیوانداری، حسن. و [دیگران]. 1388. فرم کوتاه پرسش نامه طرحواره یانگ (SQ- SF): بررسی ویژگی های روانسنجی و ساختار عاملی بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر سال تحصیلی 86-1385. پژوهش نامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد. دوره 20.
24. ذوالفقاری، مریم.، مریم فاتحی زاده. و محمدرضا عابدی. 1387. تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی زوجین شهر اصفهان. فصلنامه خانواده پژوهی. دوره 15.
25. رضوان، شیوا.، فاطمه بهرامی. و محمدرضا عابدی. 1384. تأثیر تنظیم هیجان بر شادکامی و نشخوار فکری دانشجویان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. دوره 3.
26. زرگر، محمد. و [دیگران]. 1390. مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در رفتارهای مقابله ای اجتناب در مردان وابسته به مواد شبه افیونی و افراد بهنجار. فصلنامه روانشناسی کاربردی. دوره 1(17).