دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

دانلود پایان نامه

2-4-2-2- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):
در این پژوهش برای گردآوری تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به سایت www.isc.gov.ir مربوط به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری شیراز رجوع شده و مقالات مربوط به دانشگاه شیراز از طریق نمایه استنادی علوم ایران گردآوری شده است.
2-4-2-3- تولیدات علمی
منظور از تولیدات علمی در این پژوهش، مقاله های چاپ شده در دو پایگاه موسسه اطلاعات علمی ( ISI )و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC )در طی 5 سال گذشته توسط اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز است.
2-4-2-4- عوامل سازمانی:
در این پژوهش عوامل سازمانی شامل ارتباطات علمی، خدمات رفاهی دانشگاهی، امکانات و تجهیزات پژوهشی، و مهارتهای اطلاعاتی می باشد که به وسیله پاسخ به پرسشنامه تدوین شده سنجیده می شود.
2-4-2-5- عوامل فردی:
منظور از عوامل فردی در این پژوهش، ویژگی اعضای هیات علمی از نظر سن، گروه آموزشی، رتبه علمی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)و سابقه کار می باشد که بر اساس پاسخ به پرسشنامه تدوین شده سنجیده می شود.
2-4-2-6- ارتباط علمی
منظور از ارتباط علمی در این پژوهش، عبارت است ارتباط اعضای هیات علمی با همکاران داخل دانشگاه، ارتباط اعضای هیات علمی با همکاران سایر دانشگاه های داخلی، با اساتید و پژوهشگران خارج از کشور، با موسسات تحقیقاتی داخل کشور، با موسسات تحقیقاتی خارج کشور، با مجامع و انجمن های علمی داخلی، با مجامع و انجمن های علمی خارجی، با کارخانه و مراکز صنعتی، عضویت در گروه های بحث الکترونیکی.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه
در این بخش از پژوهش، به بیان روش به کار گرفته شده، جامعه آماری، روش نمونه گیری، نمونه تحقیق، ابزار و روش جمع آوری اطلاعات و روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.
3-2- روش پژوهش
در این مطالعه از روش پیمایشی استفاده شده است. پژوهش پیمایشی، گردآوری نظام مند اطلاعات از نمونهها یا پاسخگویان به منظور شناسایی یا پیشبینی جنبههایی از رفتار جامعه مورد نظر است(کومار،1381). همچنین در این پژوهش، عوامل فردی و سازمانی به عنوان متغیر مستقل و میزان تولیدات علمی پژوهشی به عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   موقعیت جغرافیایی و جمهوری آذربایجان

3-3- جامعه مورد مطالعه

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی شاغل دانشگاه شیراز که طی 5 سال گذشته در پایگاه های ISI و ISC دارای مقاله بوده اند، میباشد. در این بازه زمانی تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه که در پایگاه های مذکور مقاله داشته اند 466 نفر بوده است.
3-4- روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع طبقهای تصادفی بوده است که از بین 9 دانشکده دانشگاه شیراز صورت گرفته است. 9 دانشکده مزبور عبارت از: دانشکده علوم پایه، دانشکده فنی مهندسی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده حقوق، دانشکده هنر و معماری و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی است. از دانشکده های فوق دانشکده هنر و معماری به دلیل تعداد نمونه کم ( 3 نفر)حذف شده است. دانشکده حقوق و علوم تربیتی و روانشناسی در این پژوهش زیر مجموعه علوم انسانی قرار گرفته است. نمونه گیری از اعضای هیات علمی از نوع طبقه تصادفی بوده است و در هر گروه آموزشی تعداد 55% اعضا به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده است. تعداد نمونه به این روش 256 نفر بوده است. بعد از انتخاب نمونه، پرسشنامه بین آن ها پخش گردیده که از این تعداد 220(86% )پرسشنامه برگردانده شده است.
جدول3-1- توزیع اعضای هیات علمی مورد مطالعه به تفکیک دانشکده