دانشگاه ارومیه و مواد و روشها

دانلود پایان نامه

مواد و روشها
3-1 محل و زمان آزمایش
کلیه آزمایشات در محل مرغداری تحقیقاتی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، آزمایشگاه تغذیه دام و آزمایشگاه تشریح و فیزیولوژی دام واقع در پردیس نازلو صورت گرفت. ابعاد سالن مرغداری حدوداً 5/2×5/6×9 به مساحت تقریبی 60 متر مربع و حجم تقریبی 150 متر مکعب بود. سیستم تهویه سالن از نوع تونلی بود که از دو فن cfm 1000 برای تهویه آن استفاده شده بود. سیستم آبخوری به صورت نیپل و سیستم دانخوری به صورت ناودانی دستی بود. از تعداد 30 عدد پن به مساحت 1 متر مربع برای تقسیم بندی جوجه ها در سالن استفاده شد. آزمایش از نیمه دوم خرداد لغایت مرداد 1388 انجام گرفت.
3-2 آماده سازی سالن
به منظور پیشگیری و کنترل بروز بیماری های عفونی و کاهش تلفات ابتدا تمامی قسمتهای سالن اعم از سقف، دیوار، کف، ورودی ها و خروجی های هوا، راهروها، درب ها و… با استفاده از آب و مواد شوینده و سپس با مواد ضد عفونی کننده وسیع الطیف شسته شد. تمامی تجهیزات از قبیل فن ها، پن ها، لامپ ها، آبخوری ها و دانخوری ها و سایر تجهیزات شسته و ضد عفونی شده در محل خود در سالن مستقر شدند. کف پن ها به میزان حداقل 3 سانتی متر با استفاده از پوشال چوب خشک و تمیز پوشانده شد تا از بروز صدمات پا و… در جوجه ها جلوگیری بعمل آید. سپس تمام سالن از لحاظ ورود و خروج هوا ایزوله شده و تمامی ورودی ها و خروجی ها بسته شده، از ماده ضد عفونی کننده فرمالکس جهت گازدهی سالن و تجهیزات استفاده شد. به منظور تأثیر بیشتر این ماده دمای سالن به c 38 و رطوبت نسبی 60% رسانده شد. پس از گذشت 48 ساعت اقدام به تخلیه گاز فرمالین از سالن شد.
3-3 جوجه ریزی
تعداد 360 قطعه جوجه یک روزه نژاد Ross 308آماده و به محض ورود به سالن ابتدا تک تک وزن کشی شده و سپس تعداد 12 قطعه جوجه به صورت کاملاً تصادفی در داخل هر پن قرار داده شد. وزن کل و میانگین وزن جوجه های هر پن اندازه گیری و محاسبه شد. هیچگونه اختلاف معنی داری بین وزن اولیه جوجه ها در بین تیمار وجود نداشت. نمودار زیر وزن اولیه جوجه ها را در تیمارهای آزمایشی نشان می دهد
نمودار ۳-۱ وزن اولیه جوحه ها
3-4 مشخصات جیره ها
جوجهها از نظر دسترسی به آب وغذا کاملا آزاد بودند.جیره پایه در 3 بازه زمانی مختلف آغازین ،رشد و پایانی بر اساس راهنمای پرورش راس 308 تنظیم شد.تیمار ها به شرح ذیل می باشند:
A-گرو ه شاهد (جیره پایه)
B-جیره پایه + ۰۱۵/ ، ۰۱/ و ۰۰۵/ درصد پروبیوتیک چند سویه ای پروتکسین به ترتیب در دوره های آغازین، رشد و پایانی
C- جیره پایه + ۱۵/۰ درصد دکستران اولیگوساکارید
D- جیره پایه + ۰۵/ درصد پروبیوآنزیم
G- جیره پایه + ۰۱۷/ درصد مولتی آنزیم گریندازیم
H- جیره پایه + ۱/ درصد آنتی بیوتیک لینکومایسین
3-5 پرورش جوجه ها
برنامه پرورش جوجه ها طبق توصیه های راهنمای پرورش راس 308 صورت گرفت. به منظور کنترل آسیب، برنامه نوری و خاموشی اعمال شد. از روز 1-7 بدون خاموشی، از روز 8 تا 13 روزانه یک ساعت به خاموشی افزوده شد تا خاموشی به میزان 8 ساعت در روز برسد. این روند تا روز 21 حفظ شده سپس از روز 22 روزانه 1 ساعت از خاموشی کاسته شد تا هنگامی که خاموشی به 1 ساعت در روز رسید. این مقدار خاموشی تا پایان دوره پرورش اعمال شد.
دمای سالن در ابتدا به 32 درجه در هفته اول پرورش رسانده شد و بتدریج از دمای سالن کاسته شد..
3-6 آزمایشات
3-6-1 مصرف خوراک:
برای تعیین مصرف خوراک در ابتدای هفته برای هر پن مقدار مشخصی دان توزین شده و در اختیار جوجه ها قرار داده می شد. سپس در پایان هفته دان باقی مانده هر پن را توزیع نموده و از دان اولیه کسر و مقدار مصرف خوراک هفتگی بدست می آمد. شد و متوسط خوراک مصرفی هر پرنده درطول هفته از رابطه زیر و بر مبنای روز مرغ محاسبه شد.
روز مرغ÷(7× خوراک باقیمانده در پایان هفته- خوراک داده شده دراول هفته)= متوسط خوراک مصرفی هر پرنده درهفته( گرم )
این روند در طول 6 هفته آزمایش تکرار شد. برای تعیین میزان مصرف در فواصل زمانی 0-21 روزگی، 22-42 روزگی و مصرف خوراک کل مصرف خوراک در بازه زمانی مورد نظر اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفت.
3-6-2 افزایش وزن هفتگی: