دانشگاه شهید چمران و شبکه های آبیاری

دانلود پایان نامه

اسماعیلی، ک. و ج. ابریشمی. 1379. پرش هیدرولیکی روی کانال های با شیب معکوس و پله منفی. مجله استقلال، 19(2):97-110.
امید، م.ح. 1376. جهش هیدرولیکی در مقاطع ذوزنقهای. مجله علوم کشاورزی ایران. 28(3):121-113.
ایزدجو، ف. 1383. تاثیر مواج بودن بستر بر روی طول پرش و نوسانات زیر فشار در حوضچه های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی. پایان نامه دکترای سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.
بیرامی، م.ک. 1385. سازه های انتقال آب. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
پورحمزه، س. 1388. مطالعات آزمایشگاهی جهش هیدرولیکی همگرا در حوضچه آرامش با شیب منفی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده آب، دانشگاه شیراز.
شجاعیان، ز. و ع. حسین زاده دلیر. 1388. تاثیر شیب معکوس بر پارامترهای پرش هیدرولیکی در مقطع واگرا. هشتمین سمینار بین المللی رودخانه.
فرهودی، ج. 1372. جریان در آبراهه های روباز. انتشارات دانشگاه ارومیه.
قاسمی، م. 1385. بررسی پرش هیدرولیکی بر روی بسترهای موجدار. پایان نامه ی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
کاظمیان زاده، ا. و ک. الله دادی و م. شفاعی بجستان. 1387. بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش. سومین کنفرانس مدیریت منابع آب تبریز.
کاظمیان زاده، ا. و م. شفاعی بجستان. 1388. بررسی آزمایشگاهی تاثیر آرایش زبری بر مشخصات هیدرولیکی پرش در حوضچه های آرامش. سومین کنفرانس مدیریت منابع آب تبریز.
مدنی، ح. 1383. مکانیک سیالات و هیدرولیک. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.
نصرآبادی، م. و م.ح. امید. 1389. مقایسه بین جهش هیدرولیکی آزاد و مستغرق در پایین دست دریچه های کشویی. نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران.
نیسی، ک. و م. شفاعی بجستان. 1387. مطالعه آزمایشگاهی طول حوضچه آرامش بر روی بستر زبر. دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
نیسی، ک. و م. شفاعی بجستان. 1388. بررسی اثر زبری های لوزی شکل بر عمق متناوب پرش هیدرولیکی. هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز.
هنر، ت و س. پورحمزه. 1389. مطالعات آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی همگرا در حوضچه آرامش. نشریه آب و خاک، 24(5)، 966-972.
Abaspour, A. and D. Hosseinzadeh. 2009. Effect of sinusoidal corrugated bed on hydraulic jump characteristics. Journal of Applied Sciences, 9(11): 2045-2055.
Abrishami, J. and M. Saneie. 1994. Hydraulic jump in adverse basin slopes. Iranian Journal Water Research Engineering, 2(1):51-63.
Berami, M.K. and R. Chamani. 2006. Hydraulic jump in sloping channel: Sequent Depth Ratio. Journal of Engineering, Dei:10.1061/_ASCE_0733-9429_2006_132:10_1061.
Bakhmateff, B.A. and A.E. Matzke. 1936. The Hydraulic Jump in terms of Dynamic Similarity. Translations. ASCE, 101: 630-650.
Beebe, J.C. 1917. The hydraulic jump as a mean of dissipating energy. Miami Conservancy District Tech. Rep. part III.
Belanger , J.B. 1828. Essay on numerical solution of some problems relative to steady flow of water. Carilan-Goeury, Paris, France.
Bousinesq, J. 1877. Essai surla theories des caux courantes. Mernoiir es present par divers Sa Vants a academic des scienes de institute national de France, Tome XXIII. No. 1.