دانشگاه علامه طباطبائی و سازمان کنفرانس اسلامی

دانلود پایان نامه

رحمانی، میترا،عابدین ،محمدرضا ، بررسی امکان توسعه صادرات ایران با شرکای تجاری منتخب ، شماره 46 ، بهار 1387 ،ص 145
رسولی، اسماعیل، تخمین تابع تقاضای جهانگرد ورودی به ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد ،1381 ، دانشگاه علامه طباطبائی
زمانی ، هادی ، 1384 ، ایران : فرصتها و چالش های جهانی شدن ، انتشارات بال،چاپ اول ،117.
سیمبر، رضا ، ایران و منطقه گرایی در آسیای جنوب غربی : راهبردها و راهکارها در سیاست خارجی ایران ، دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری ، شماره 5 ، زمستان 1378 و بهار 1388 .
سوری، امیررضا، شکینی ، احمد، 1390، عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک های منطقه ای ،فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 3.
شکیبایی ، علیرضا ، بطا ، فاطمه کبری ، 1389 ، پتانسیل تجاری کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی ، مجله دانش و توسعه (علمی-پژوهشی)،سال هجدهم ، شماره 31 ،ص 141
شیرین زاده ، معصومه ،1391 ،برآورد پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای منتخب در منطقه ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران مرکزی،
عسگری ، حشمت اله ،1389 ، تحلیل پتانسیل تجاری بین ایران و کشورهای منتخب در منطقه با تاکید بر چارچوب موافقتنامه های تجاری منطقه ، پژوهشنامه اقتصادی ،سال دهم ، شماره دوم ،ص83
فتحی ، یحیی ، ،1381برآورد پتانسیل های صادراتی ایران به کره جنوبی بر اساس شبیه سازی الگوی صادرات ایران به مجموعه کشورهای طرف تجاری با استفاده از تقریب مدل TradeSim ،فصلنامه پژوهشهای بازرگانی ،شماره 25.
صادقی یارندی ، سیف اله ،1384 ، توسعه تجارت دو جانبه ایران با گروه هشت کشور اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
صالح منش، احمد و ابراهیم علی رازینی و علیرضا باستانی ، 1384 ، بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای منتخب در منطقه، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی،ص 1-20.
طیبی،کمیل،آذربایجانی،کریم،1380، بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و اکراین:بکارگیری یک مدل جاذبه ،پژوهشنامه بازرگانی ، شماره21
کریمی،حسین، 1385 ،جهانی شدن ،یکپارچگی اقتصادی و پتانسیل تجاری:بررسی مدل جاذبه در تحلیل تجاری ایران،فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، ،شماره 5،ص118
لطفعلی پور،محمدرضا و دیگران ، بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین ،فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول ، شماره سوم ، تابستان 1390
متوسلی، محمود ،1380،سیاست های تجاری و توسعه اقتصادی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
محمدی ، تیمور ، اقتصاد سنجی کاربردی : پنل دیتا ، جزوه درسی ،1389
مهدوی ، ابواقاسم ، مجد رضایی ، حورا ،1388 ، بررسی یکپارچه سازی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 52 ، ص129
مهرآرا،محسن ، فضائلی ، اکبر ،رابطه هزینه های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(منا)،فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت سلامت ، دوره 12 ،شماره 35 ،سال 1388.
نوفرستی ،محمد ، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی ، 1378 ، خدمات فرهنگی رسا ، تهران