دانشگاه علوم پزشکی و رگرسیون چند گانه

دانلود پایان نامه

5-2-1)نتایج آزمون فرضیه اول
نتایج بدست آمده از آزمون های همبستگی فرضیه اول را که وجود رابطه معنادار رفتار اخلاقی با تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 1 رشت است، تایید نموده و نتیجه می گیریم که این رابطه معنادار است.ونتایج ما با نتایجی که محققان پیشین بدست آورده اند ،مانند نتایج محمد انصاری ومحمد شاکر اردکانی (1389) ،میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفته بود ،و حقیری(1389) ،در داخل کشور ،یوسف در سال 2007و تاسی و هوانگ(2008) و ساکز و همکاران او (1996) و کولن(2003)که رابطه بین اخلاق کار و تعهد سازمانی رابررسی نموده بودند ، مطابقت دارد.
5-2-2)نتایج آزمون فرضیه دوم
طبق نتایج بدست آمده از آزمون های همبستگی ، فرضیه دوم تایید می شود و نتیجه می گیریم رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش وپرورش ناحیه 1 رشت رابطه دارد. شدت همبستگی بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. این نتیجه گیری با نتایج تحقیقات محققینی همچون دکتر علی ابراهیمی و معصومه صالح پور ،حسینعلی کوهستانی در داخل کشور ،کراشی ،بوسک و سینفرت،(2005)فجور تافن(1993)و اکپرا و وین(2008)و مالیک (2010) در خارج از کشور مطابقت دارد.
5-2-3)نتایج آزمون فرضیه سوم
فرضیه فرعی اول نیز با توجه به نتایج بدست آمده تایید می گردد . نتیجه میگیریم که رضایت از دستمزد (حقوق) با تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش وپرورش ناحیه 1 رشت رابطه دارد. سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده معنی دار بودن رابطه است. شدت همبستگی بین دو متغیر حقوق و دستمزد و تعهد سازمانی بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. این با نتایج فجور تافن (1993)مطابقت دارد.
5-2-4)نتایج آزمون فرضیه چهارم
نتایج آمار استنباطی نشان داده است که ؛ رضایت از همکاران با تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش وپرورش ناحیه 1 رشت رابطه دارد .بنابر این فرضیه فرعی دوم نیز تایید می شود. سطح معنی داری بدست آمده نشان می دهد این رابطه معنی دار است و شدت همبستگی بین دو متغیر رضایت از همکار و تعهد سازمانی نشان دهنده وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد.
5-2-5)نتایج آزمون فرضیه پنجم
فرضیه فرعی سوم نیز طبق نتایج بدست آمده تایید می شود و نتیجه می گیریم رضایت از کارفرما با تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 1 رشت رابطه داردو این رابطه معنی دار می باشد. شدت همبستگی بین دو متغیر رضایت از کارفرما و تعهد سازمانی بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است.
5-2-6)نتایج آزمون فرضیه ششم
طبق نتایج آمار استنباطی و همبستگی رضایت از شغل با تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 1 رشت رابطه دارد. و فرضیه فرعی چهارم نیز مورد تایید قرار می گیرد.سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهدکه این رابطه معنی دار است. شدت همبستگی بین دو متغیر رضایت از شغل و تعهد سازمانی این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد.
همچنین با استفاده از روش رگرسیون چند گانه نشان داده شد که کدام یک از متغیرهای رفتار اخلاقی و یا رضایت شغلی تاثیر بیشتری بر تعهد سازمانی دارد؟
با توجه به سطح معنی داری های بدست آمده ، تاثیر متغیرهای رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی معنی دار می باشند. شدت تأثیر متغیرهای رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی با توجه به علامت ضریب بتاها مثبت بوده و همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر نیز نشان می دهد که متغیرهای رفتار اخلاقی و رضایت شغلی می توانند متغیر تعهد سازمانی را پیش بینی کنند. این نتایج با نتایج محققین پیشین همچون ،اکپرا و وین ،(2008)،رخمن (2010)و الیزر و کسلوسکی (2010) در خارج از کشور مطابقت دارد.
همچنین نتایج رگرسیونی و مقادیر بتا نشان داده است که متغیر رضایت شغلی نسبت به متغیر رفتار اخلاقی تاثیر بیشتری بر تعهد سازمانی دارد.
5-3)پیشنهادات
5-3-1)پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق
1- نتایج آزمون رابطه معناداری بین رفتارهای اخلاقی و تعهد سازمانی را نشان می‌دهد بنابراین پیشنهاد می‌شود ، مدیران شرایطی را فراهم کنند، که اصول اخلاقی بیشتر رعایت شود وبا وضع قوانین و راهکارهایی مانند نصب منشور اخلاقی ، گنجاندن بند هایی اخلاقی در ارزشیابی سالانه کارمندان و در نظر گرفتن امتیازاتی برای کارمندان با اخلاق تر، افراد را به رعایت اصول اخلاقی و روابط بهتر با یکدیگر، در حیطه قوانین ، تشویق و ترغیب نمایندو همچنین برنامه ‌هاوتدابیری برای مبارزه جدی با رشوه گیری و شناخت افراد متخلف اتخاذ و اجرا شود .
2- با توجه به نتایج فرضیه دوم که نشان می‌داد رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارمندان رابطه دارد، پیشنهاد می‌شود، مدیران و مسئولین، با ارائه راهکارهای مناسب مانند تنوع در کار ، وهمچنین رعایت تناسب بین رشته تحصیلی و حتی علایق و مهارت های فرد با وظایف شغلی او وارائه شرح شغل مناسب و کامل در هنگام گزینش ، همچنین استفاده از مشارکت و پیشنهادات کارمندان در وضع برخی قوانین و دستورالعمل ها، سطح رضایت شغلی کارمندان را بالا برده و تعهد سازمانی را افزایش دهند.
3ـ از آنجا که نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر، نشان داد که حقوق و دستمزد افراد، تأثیر زیادی در تعهد سازمانی افراد دارد وبا توجه به اینکه در مجموع پاسخ های داده شده در پرسشنامه نسبت به بقیه ابعاد،حقوق و دستمزد نقش بیشتری در رضایت شغلی داشته است، پیشنهاد می‌شود ، مسئولین محترم با ایجاد وضعیت معیشتی و رفاهی مناسب و تأمین‌های مالی بلندمدت، شامل ترفیع رتبه و پاداش ، همچنین متناسب بودن حقوق با شغل و مسئولیت و رشته تحصیلی مرتبط توجه بیشتری شود ، تا رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد.
4- توزیع برگه ها یا فرم‌های نظرخواهی و امتیازدهی همکاران به یکدیگر ،و نیز کارفرمایانشان،و شناسایی و تشویق کارمندا ن با اخلاق و نیز رسیدگی جدی وسریع به شکایات و تخلفات افراد متخلف.
5-3-2) محدودیت‌های تحقیق
1- این تحقیق در ناحیه یک شهر رشت و مقطع متوسطه انجام شدو نظر کارمندان مقاطع و نواحی و شهرهای دیگر مورد بررسی قرار نگرفته است و از آن جا که توقعات افراد با توجه به شرایط استخدامی و یا سابقه یا محل خدمت تغییر می کند امکان دارد اگر تحقیق مشابهی در آن جامعه آماری صورت گیرد،نتایج آن متفاوت باشد .به طور مثال افرادی که سابقه کمتری دارند و هنوز به استخدام رسمی آموزش و پرورش در نیامده اند ،شاید امنیت شغلی برایشان اهمیت بیشتری داشته باشد .و یا افرادی که سن بالاتری دارند رفتارهای اخلاقی همکاران بیشتر از حقوق و دستمزد ،بر تعهد ایشان موثر باشد.
2- در این تحقیق از پرسشنامه بسته استفاده شده است و دیده شد برخی افراد درحاشیه اطراف آن مسائل و مشکلات مربوط به شغل خود را نوشته بودند و بسته بودن پرسشنامه را می توان بعنوان یکی از محدودیت های تحقیق نام برد.