دانشگاه علوم پزشکی و کارآزمایی بالینی

دانلود پایان نامه
متوسط (69-40 درصد از زمان) = 2
حداکثر (>=70 درصد از زمان) = 3
فشرده شدن چشم
مشاهده به مدت 30 ثانیه هیچ(<=9درصد از وقت) =0
حداقل (39 -10درصد از زمان) =1
متوسط(69-40 درصد از زمان) =2
حداکثر(>=70 درصد از زمان) =3
شیار افتادن در طول خط خنده
مشاهده به مدت 30 ثانیه هیچ(<=9درصد از وقت) =0
حداقل (39 -10درصد از زمان) =1
متوسط(69-40 درصد از زمان) =2
حداکثر(>=70 درصد از زمان) =3
نمره درد
نمره کل درد

راهنمای تهیه فرم رضایت آگاهانه در طرح های تحقیقاتی
برگ نخست حاوی اطلاعات برای مشارکت کننده :
تاریخ :
عنوان/موضوع تحقیق: مقایسه تاثیر دو روش روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی- معدی درنوزادان نارس: کارآزمایی بالینی طرح متقاطع
نوع تحقیق: مداخله ای / غیر مداخله ا ی / مصاحبه/
آقای / خانم محترم
از نوزاد شما دعوت می شود در یک مطالعه تحقیقاتی که توسط] دانشگاه علوم پزشکی تبریز[ تامین مالی می شود شرکت کند. پیش از آنکه تصمیم به شرکت یا عدم شرکت بنمائید،ما تحقیق را بطور خلاصه برای شما توضیح می دهیم: چرا این تحقیق صورت می گیرد و این تحقیق مستلزم چه چیزی است. لطفا” در خواندن اطلاعات زیر در مورد تحقیق عجله نکنید و آنها را بدقت بخوانید. هر کجا نیاز به توضیح داشتید سوال فرمائیدو در باره تصمیم در مورد شرکت یا عدم شرکت نوزادتان عجله نکنید.
هدف این مطالعه (تحقیق) چیست؟ و چگونه انجام خواهد شد؟ (هدف و روش)
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر روش قنداق کردن و ساکاروز 24% خوراکی (نوعی قند شیرین است.) بر کنترل درد ناشی از جایگذاری لوله بینی – معدی نوزاد شما می باشد. با توجه به اینکه لوله بینی – معدی موجب درد می شود، تسکین درد این نوزادان یک وظیفه اخلاقی و بالینی است و با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ روشی جهت کاهش این درد انجام نمی شود.با توجه به اینکه مطالعات نشان داده اند که روش های غیر دارویی بالا، بسیار کم عارضه تر از روش های دارویی است دو روش فوق در حین جایگذاری لوله بینی – معدی بر روی فرزند شما جهت کاهش درد ناشی از جایگذاری لوله بینی – معدی انجام خواهد گرفت.
چرا من انتخاب شده ام؟
با توجه به اینکه در ضمن بررسی نوزاد شما ، مشخص شده است که نوزاد شما دارای شرایط لازم برای شرکت در این مطالعه میباشد (سن حاملگی نوزاد بین28 تا 34 هفته و عدم بیمارهای مادر زادی و عصبی و داروهای ضد درد شدید و یا ضد صرع دریافت نمی کند و تحت عمل جراحی قرار نگرفته و از نظر بالینی علایم حیاتی ثابت دارد وتعداد تنفس در محدوده طبیعی قرار دارد و نیاز به تهویه مصنوعی ندارد.) به همین دلیل نوزادتان انتخاب گردیده است.
منافع این تحقیق چیست؟