دانش آموزان دبیرستانی و همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

همانطور که جدول و نمودار شماره‌ی 3-4 نشان می‌دهد بیشترین فراوانی سن مربوط به 16 ساله هاست در رده‌های بعدی 17 ساله‌ها و 18 سال به بالا و در رده‌ی آخر 15 ساله‌ها قرار دارند.
4-2- یافته‌های تحلیلی
به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق هر یک از متغیر‌های مستقل به طور جداگانه با متغیر وابسته به صورت دو به دو مورد مقایسه وتحلیل قرار گرفته‌اند. با توجه به اینکه برخی متغیر‌ها در سطح سنجش مقیاس اسمی وبرخی در سطح سنجش مقیاس رتبه‌ای اندازه‌گیری شده‌اند برای همبستگی و نیز معناداری رابطه‌ی آن‌ها (به منظور قابلیت تعمیم به جامعه‌ی آماری) در سطح سنجش ترتیبی – ترتیبی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌گردد (با تبدیل به شبه فاصله ای). برای بررسی آزمون‌های تفاوتی از آزمون تی مستقل استفاده می‌شود.

بررسی فرضیه‌ی 1
فرض یک(H1): بین میزان سرمایه‌ی اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.
فرض صفر(H0):بین میزان سرمایه‌ی اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود ندارد.
جدول شماره 4-4: رابطه بین میزان سرمایه‌ی اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم
میزان سرمایه‌ی اجتماعی
گرایش به ارتکاب جرم
N=178
ضریب همبستگی پیرسون=481/0-
معنی داری= 0001/0
طبق اطلاعات به دست آمده فوق می‌بینیم که مقدار همبستگی به دست آمده با استفاده از نرم افزار به میزان 481/0 -رابطه‌ی بین میزان سرمایه‌ی اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم را تایید می‌کند. همچنین همبستگی محاسبه شده معنی دار می‌باشد (sig= 0.0001<0.05). بنابراین فرضیه‌ی صفر رد می‌شود وبا احتمال 95/0 می‌توان گفت که بین میزان سرمایه‌ی اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم رابطه معنی دار وجود دارد ضمنا به خاطر آنکه ضریب همبستگی به دست آمده منفی می‌باشد بین این دو متغیر رابطه‌ی متوسط معکوس وجود دارد. یعنی با بالا رفتن میزان سرمایه‌ی اجتماعی میزان گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان کاهش می‌یابد.
بررسی فرضیه‌ی 2
فرض یک(H1): بین میزان مشارکت اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.
فرض صفر(H0):بین میزان مشارکت اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود ندارد.
جدول شماره 5-4: رابطه بین میزان مشارکت اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم
میزان مشارکت اجتماعی
گرایش به ارتکاب جرم
N=178